Reklama

Gaz

PGNiG poprawia wyniki w segmentach dystrybucji i wytwarzania

W 2015 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła ponad 2,1 mld zł zysku netto. Jest to dobry wynik, który udało się osiągnąć mimo rekordowo niskich cen ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych. To efekt utrzymujących się niskich kosztów pozyskania gazu oraz silnych operacyjnie wyników segmentów Dystrybucja oraz Wytwarzanie. 

Na poziomie działalności operacyjnej wartość EBITDA wyniosła 6,1 mld zł, co oznacza niewielki, 4-procentowy spadek w stosunku do 2014 roku. Z kolei wynik operacyjny wyniósł 3,3 mld zł i zmniejszył się wobec analogicznego okresu o 14 proc. Wpływ na wyniki finansowe Grupy miały niskie ceny ropy naftowej, a także obniżki taryf gazowych oraz programy rabatowe oferowane Klientom.

W 2015 roku nadal największy udział w zysku operacyjnym Grupy Kapitałowej miały segmenty Poszukiwanie i Wydobycie oraz Dystrybucja, jednak w odróżnieniu od 2014 roku, dominujący wpływ na wynik Grupy miały wzrosty w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie, co pozwoliło  na utrzymanie poziomu zysku EBITDA na poziomie 6,1 mld zł.

Mimo trudnych zewnętrznych okoliczności GK PGNiG znajduje się w bardzo dobrej kondycji  finansowej, a poziom zadłużenia netto jaki osiągnęła na koniec 2015 roku był bliski zeru. W sierpniu 2015 r. Spółka wypłaciła Akcjonariuszom rekordowo wysoką dywidendę w wysokości 1,18 mld zł, a na każdą akcję przypadło po 20 gr.

Segment Dystrybucji

W porównaniu do 2014 roku wynik operacyjny segmentu Dystrybucja za 2015 rok zwiększył się o 27,4% i osiągnął poziom 1,45 mld zł, natomiast wynik EBITDA wyniósł 2,34 mld zł, czyli wzrósł o 337 mln zł. Dobry wynik to skutek między innymi wyższych rok do roku o 302 mln zł (7,1%) przychodów, przede wszystkim z powodu wzrostu ilości przesłanego gazu i wyższej taryfy za usługę dystrybucyjną.

Koszty operacyjne segmentu pozostały na zbliżonym poziomie (spadek o 10 mln zł tj. 0,3%).

Segment Wytwarzanie

Wynik operacyjny segmentu za 2015 rok wyniósł 367 mln zł i był o 205 mln zł wyższy niż w 2014 roku. Wynik EBITDA wyniósł 679 mln zł, co oznacza poprawę o 46,7% rok do roku. Na znaczącą poprawę wyniku wpływ miało zwiększenie przychodów ze sprzedaży ciepła oraz spadek kosztów zakupu węgla, będącego głównym paliwem do produkcji ciepła w tym segmencie (średnia cena surowca spadła rok-do-roku o 9%).

Segment Poszukiwanie i Wydobycie

Wynik operacyjny segmentu Poszukiwanie i Wydobycie na koniec 2015 roku wyniósł 1,1 mld zł i był o 911 mln zł (-45,4%) niższy niż w 2014 roku. Przychody segmentu spadły o 1,2 mld zł (20,0%), do poziomu 4,86 mld zł, w relacji do przychodów uzyskanych na koniec 2014 roku.

Obniżenie przychodów w segmencie jest skutkiem spadku cen ropy naftowej (średnia cena ropy Brent wyrażona w PLN w 2015 roku była niższa o ok. 36% w stosunku do roku poprzedniego). Spadek notowań cen ropy naftowej, skutkujący obniżeniem rentowności projektów poszukiwawczych, wpłynął również negatywnie na popyt na usługi poszukiwawcze świadczone przez spółki tego segmentu – przychody z tytułu usług geofizycznych i poszukiwawczych były w 2015 roku o 416 mln zł niższe niż w roku poprzednim.

Wzrost wolumenu wydobycia osiągnięty w Norwegii pozwolił ograniczyć negatywny wpływ spadku cen surowców energetycznych. Przez ostatni rok łączne wydobycie gazu, ropy i NGL wzrosło prawie o połowę, do poziomu 8,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy, jednak ze względu na naturalne sczerpanie złóż, należy spodziewać się spadku wydobycia z aktualnie zagospodarowanych aktywów w kolejnych latach. W 2015 roku spółka norweska nabyła cztery nowe koncesje, dzięki czemu posiadamy obecnie udziały w 19 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Segment Obrót i Magazynowanie

Przychody segmentu w 2015 roku wzrosły o 2,9 mld zł (wzrost o 10,1%) w stosunku do roku poprzedniego, na co wpływ miał głównie wzrost przychodów z tytułu sprzedaży paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii, którego wolumen na koniec 2014 roku wyniósł 8,33 mld m3, w stosunku do 3,74 mld m3 w  roku poprzednim. Ma to związek z realizowanym przez Spółkę tzw. obligo gazowym obrotu surowcem na TGE i warto pokreślić, że PGNiG w roku 2015 zrealizowało je na poziomie ponad  15 % wyższym od wymaganego minimum. Zysk operacyjny segmentu Obrót i Magazynowanie wyniósł w 2015 roku 381 mln zł, co oznacza spadek o 202 mln zł w relacji do wyniku operacyjnego w wysokości 583 mln zł w 2014 roku.

Obniżenie wyniku operacyjnego segmentu jest wynikiem postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce, która pozwala największym klientom segmentu na dywersyfikację dostaw paliwa gazowego. Ponadto, kilkukrotnie w minionym roku PGNiG SA i PGNiG OD obniżały taryfy regulujące sprzedaż paliwa gazowego, w wyniku czego średnia cena taryfowa paliwa gazowego w czwartym kwartale 2015 roku była niższa o ok. 10% od cen w 2014 roku. Dodatkowo, w odpowiedzi na zmieniające się warunki na rynku, spółki Grupy sprzedające paliwo gazowe w Polsce wprowadziły programy rabatowe, zwiększając konkurencyjność ofert dla klientów.

Na obniżenie wyniku operacyjnego segmentu negatywnie wpłynął również zwiększony odpis aktualizujący wartość zapasów paliwa gazowego, którego saldo w 2015 roku zostało powiększone o 190 mln zł.

Podsumowanie

Załamanie cen ropy naftowej na rynkach światowych postawiło wszystkie spółki sektora ropy i gazu przed trudnym wyzwaniem. Pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych PGNiG SA zachowało w 2015 roku stabilną pozycję na rynku oraz poprawiło wyniki w segmentach dystrybucji i wytwarzania.

Spółka renegocjuje warunki dostaw gazu z importu z wykorzystaniem procedury arbitrażowej. Rosnąca presja konkurencyjna na rynku wewnętrznym wymaga od PGNiG szczególnej dbałości o niskie ceny zakupu. Przed Zarządem stoi potrzeba dopasowania struktury Grupy do aktualizowanej strategii. Kontynuowany będzie Program Poprawy Efektywności i profesjonalizacja działalności w poszczególnych segmentach.

Zobacz także: Drugi gazoport i Baltic Pipe polem kooperacji Lotosu i PGNiG?

Zobacz także: W 2022 PGNiG gotowy na przeorientowanie dostaw gazu

Komentarze