Reklama

Wiadomości

Miasta przygotowują się na zmiany klimatu. Samorządy opracują nowe plany adaptacyjne

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Miasta powyżej 20 tys. mieszkańców będą musiały przygotować plany adaptacji do zmian klimatu dot. usprawnienia programu „Stop Smog” czy wprowadzenia wymagań jakościowych dla biomasy spalanej w domowych kotłach - przewiduje opublikowany w poniedziałek projekt noweli Prawa ochrony środowiska.

W poniedziałek na stronach RCL opublikowano projekt noweli Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, który został opracowany przez resort klimatu i środowiska.

Zgodnie z projektowaną nowelą, miasta o liczbie mieszkańców równej i większej niż 20 tys. będą musiały obligatoryjnie przygotować plany adaptacji do zmian klimatu. Aglomeracje te będą musiały również uwzględnić aspekt adaptacji do zmian klimatu w dokumentach strategicznych, w tym dotyczących planowania przestrzennego miast. „Miasta liczące co najmniej 20 tys. mieszkańców, które jeszcze nie mają opracowanych MPA, będą do ich opracowania i uchwalenia zobowiązane najpóźniej do dnia 2 stycznia 2028 r.” - poinformowano w ocenie skutków regulacji.

Jak wyjaśniono w OSR, plany mają być opracowywane przy zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa i będą aktami prawa miejscowego uchwalanymi przez rady miejskie. Składową MAP będzie koncepcja zazieleniania miasta (zwiększanie powierzchni terenów zieleni) oraz koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Zgodnie z nowymi przepisami aktualizacja planów ma następować raz na sześć lat.

Czytaj też

„Miejskie plany powinny obejmować środki służące tworzeniu różnorodnych biologicznie i dostępnych lasów miejskich, parków i ogrodów, miejskich gospodarstw rolnych, zielonych dachów i ścian, ulic obsadzonych drzewami, łąk miejskich oraz żywopłotów miejskich. Realizacja takich planów powinna przyczynić się również do poprawy połączeń między terenami zielonymi, wyeliminowania stosowania pestycydów i ograniczenia nadmiernego koszenia zielonych przestrzeni miejskich, a także wyeliminowania stosowania innych praktyk szkodliwych dla różnorodności biologicznej” - przekazano w OSR.

Z nowych przepisów wynika, że wprowadzone zostaną dodatkowe regulacje, które miałby chronić tereny zieleni przed tzw. betonozą lub tereny zieleni „dzikiej”, które spełniają funkcje retencyjne. ” (…) przy zakładaniu terenu zieleni w pierwszej kolejności należy wykorzystywać zasoby przyrodnicze tego terenu, w tym zachować istniejącą roślinność rodzimą, oraz zapewnić, aby powierzchnia biologicznie czynna zajmowała co najmniej 95 proc. powierzchni tego terenu zieleni” - wskazano.

Reklama

Nowelizacja zobowiąże też miasta, które mają uchwalony MPA do uwzględniania w planowaniu przestrzennym działań zmniejszających podatność miast na zmiany klimatu. Analiza ryzyka związanego ze zmianami klimatu oraz ocena podatności na zmiany klimatu mają być uwzględniane przy określaniu ustaleń planu ogólnego czy w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Zgodnie z nowymi przepisami wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego będzie zawierał charakterystykę inwestycji, w tym określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, w tym na podatność na zmiany klimatu. „Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określi warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie ochrony środowiska, w tym zmniejszenie podatności na zmiany klimatu, zdrowia ludzi oraz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej” - dodano.

Dzięki nowym przepisom, samorządy będą miały 4 lata (a nie 3 lata) na opracowanie przez zarząd województwa projektu aktualizacji programu ochrony powietrza. Sejmiki województw będą miały też 3 miesiące (a nie 2) na podjęcie uchwały ws. aktualizacji programu ochrony powietrza.

Czytaj też

Nowela ma też usprawnić dwa programy antysmogowe - „Czyste Powietrze” oraz „Stop Smog”. W przypadku tego pierwszego chodzi o doprecyzowanie sposobu ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach, które jest konieczne do wnioskowania o wyższe dotacje z NFOŚiGW. Drugi program ma być bardziej atrakcyjny dla gmin m.in. poprzez uproszczenie jego obsługi oraz likwidację kryterium majątkowego. Projekt przewiduje zwiększenie kwoty na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego z 53 tys. do 106 tys. zł. Zwiększeniu ulegnie też poziom finansowania inwestycji z budżetu państwa z 70 do 90 proc. Jednocześnie zmniejszy to wkład własny gminy z 30 do 10 proc. W przypadku największych miast (powyżej 100 tys. mieszkańców) wkład będzie musiał być większy niż 10 proc.

W nowych przepisach pojawi się też delegacja do wydania rozporządzenia ws. wymagań jakościowych dla paliw biomasowych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym, czyli spalanych w domowych kotłach. Jak wyjaśniono, wymagania jakościowe pojawia się dla: biomasy pozyskanej z drzew i krzewów w postaci peletu lub brykietu; biomasy roślinnej z rolnictwa w postaci brykietu lub peletu; biomasy pozyskanej z drzew i krzewów w postaci zrębki drzewnej lub drewna kawałkowego.

Reklama

Projektowana nowela - jak przekazano w OSR - ma również usprawnić realizację programów i projektów z zakresu ochrony środowiska wdrażanych przez powiaty, gminy oraz NFOŚiGW i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Jak poinformowano, chodzi o „uelastycznienie obowiązujących regulacji stanowiących ustawowe upoważnienie dla rady powiatu oraz rady gminy w zakresie określania zasad udzielenia dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania w ramach finansowania ochrony środowiska z budżetów tych powiatów oraz gmin”.

Projekt zakłada też zmianę zasad ustanawiania składu i struktury rady nadzorczej NFOŚiGW oraz wfośigw. „Proponuje się zmianę przepisu art. 400d ust 2 pkt 5 uPoś poprzez wskazanie, w miejsce przedstawiciela organizacji ekologicznych, do składu rady nadzorczej NFOŚiGW – przedstawiciela działających na rzecz ochrony klimatu, ochrony środowiska lub odnawialnych źródeł energii organizacji pozarządowych” - poinformowano.

Czytaj też

W nowych przepisach rezygnuje się z wymogu posiadania przez organizacje pozarządowe struktur organizacyjnych na terenie całego kraju. „W związku z postępem technologicznym, a w konsekwencji rozwojem systemów porozumiewania się na odległość, organizacje takie mają możliwość funkcjonowanie na terenie kraju bez konieczności posiadania stacjonarnych struktur organizacyjnych na terenie całego kraju” - dodano.

Zgodnie z projektem w przypadku uzyskania równej liczby głosów poparcia przez kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w radzie nadzorczej NFOŚiGW, decyzję o wyborze podejmować będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Dodatkowo, „doprecyzowuje się zapis art. 400f ust. 2 pkt 1 poprzez wskazanie przedstawicieli wyznaczonych do składu rad nadzorczych wojewódzkich funduszy spośród działających na rzecz ochrony klimatu, ochrony środowiska lub odnawialnych źródeł energii przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych, w miejsce przedstawicieli wyznaczonych spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych”.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama