• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tani prąd motorem dezintegracji UE. "Narasta wewnętrzna konkurencja"

"W przyszłości cena energii elektrycznej będzie decydować o konkurencyjności gospodarki naszego kraju i to właśnie w tym obszarze obserwujemy obecnie zwiększoną rywalizację między państwami Unii Europejskiej" - zauważa dr Krzysztof Księżopolski w swoim blogu na Energetyka24.com. Jego zdaniem uniezależnienie się od importu surowców energetycznych będzie miało w najbliższych latach ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

26 września br. odbyła się konferencja "Wymiary i wymogi bezpieczeństwa państwa" w ramach konsultacji społecznych projektu „STRATEGII NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU”. Podczas konferencji zabrali głos zarówno przedstawiciele administracji publicznej między innymi: Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju (gospodarz spotkania), Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Tomasz Szatkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jak również przedstawiciele świata nauki prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Huber Królikowski, prof. Ryszard Zięba, prof. Józef Fiszer oraz piszący te słowa.

W SOR stwierdzono „Między bezpieczeństwem i rozwojem gospodarczym występuje ścisła współzależność.  Z jednej stro­ny, utrzymanie polskiej gospodarki na ścieżce stabilnego i długofalowego rozwoju jest możliwe tylko w warunkach bezpieczeństwa ekonomicznego. Z drugiej strony, bez odpowiedniej dynamiki rozwoju bezpieczeństwo ekonomiczne kształtuje się na niskim poziomie.” Tak więc kluczową kategorią opisującą współzależności jest bezpieczeństwo ekonomiczne, które „obejmuje m.in. bezpieczeństwo energetyczne, surowcowe, żywnościowe oraz finansowe”. Warto podkreślić, iż decydenci po raz pierwszy w takim stopniu sięgnęli do metodologii i typologii prowadzonych badań w Polsce w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. To cieszy piszącego te słowa, iż lata pracy naukowej mogą być wykorzystane dla poprawy bezpieczeństwa Polski i poziomu życia obywateli. W SOR zaprezentowano nowatorskie planowanie rozwojowe i zarządzanie w oparciu o bezpieczeństwo ekonomiczne mające na celu zredukowanie ryzyk w gospodarce. Takie podejście w obliczu zmieniających się uwarunkowań międzynarodowych i wewnętrznych jest konieczne. Treść SOR i przebieg dyskusji na konferencji wskazują również na nowatorskie holistyczne podejście do zagadnienia planowania i zarządzania gospodarką oraz wysoki poziom świadomości decydentów.

Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które pojawiły się w dyskusji.  Po pierwsze, zaprezentowano ideę włączenie kwestii modernizacji sił zbrojnych jako narzędzia pro rozwojowego zapewniającego transfer technologii i modernizację gospodarki. Takie ujęcie jeśli okazałoby się efektywne w znaczący sposób obniżałoby ciężar koniecznego skokowego wzrostu wydatków na obronę. Po drugie, podkreślono konieczność przedefiniowania kierunków działania służb specjalnych, które powinny wspierać bezpieczeństwo i rozwój. Na marginesie ten wątek poruszyłem w swoim artykule z  2014 roku Bezpieczeństwo ekonomiczne w działalności służb specjalnych w Polsce. Analiza krytyczna. Po trzecie, wskazywano na cyber zagrożenia i ich wpływ na stabilność, wzrost gospodarczy oraz wiarygodność państwa. Po czwarte, pojawiła się zagadnienie klimatu jako nowego wzrastającego zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Po piąte, zaprezentowano współzależności zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego na przykładzie oszust podatkowych i prania brudnych pieniędzy.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem wzrastającą dynamikę ekonomizacji bezpieczeństwa na świecie, co oznacza potrzebę redefiniowania polskiej polityki gospodarczej i narzędzi jej realizacji.  Konieczność modelowania efektów przyjmowanych regulacji i projektów sektorowych, holistycznego podejścia do bezpieczeństwa w celu uzyskania synergii między wzrostem wydatków na obronę, a rozwojem gospodarczym. Podkreśliłem kluczowe znaczenie sektora energetycznego, a przede wszystkim uniezależnienie się od importowanych surowców energetycznych dla stabilnego rozwoju gospodarczego Polski, co jest możliwe poprzez postęp technologiczny. W przyszłości cena energii elektrycznej będzie decydować o konkurencyjności gospodarki naszego kraju i to właśnie w tym obszarze obserwujemy obecnie zwiększoną rywalizację między państwami Unii Europejskiej.

Zakładane nakłady na SOR, percepcja zjawisk przez decydentów oraz wczorajsze decyzje polityczne wskazujące na determinację w realizacji strategii zwiększają prawdopodobieństwo jej sukcesu.

Zobacz także: PGNiG dostarczy Orlenowi gaz za 7 mld zł?

Zobacz także: KE wzywa Polskę do wdrożenia dyrektywy o efektywności energetycznej

Komentarze