Reklama

Wiadomości

Walne Zgromadzenie Orlenu zdecyduje o absolutorium i dywidendach za 2023 r.

Fot. PKN Orlen
Fot. PKN Orlen

Projekty uchwał o podziale zysku, w tym wysokości dywidendy za 2023 r., oraz w sprawie absolutorium dla członków zarządu i rady nadzorczej za 2023 r. – to najważniejsze punkty porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Orlenu, które 25 czerwca zbierze się w Płocku (Mazowieckie).

„W przypadku Orlen analiza działalności spółki w roku 2023 prowadzi do wniosku o braku przesłanek do udzielenia absolutorium dla członków zarządu i członków rady nadzorczej Orlen” – brzmi uzasadnienie załączone do projektów uchwał w tej sprawie, przygotowanych na wtorkowe walne.

Takie stanowisko – jak wyjaśniono w dokumencie - jest spowodowane „negatywnym wpływem decyzji podejmowanych przez członków organów pełniących funkcje w 2023 r. na wyniki finansowe i działalność operacyjną spółki”.

ZWZ, zgodnie z harmonogramem obrad, rozpatrzy 11 imiennych projektów uchwał w sprawie absolutorium dla członków zarządu spółki, którzy zasiadali w nim w 2023 r., w tym dla ówczesnego prezesa Daniela Obajtka, oraz 10 imiennych projektów uchwał w sprawie absolutorium dla członków rady nadzorczej, którzy pełnili funkcje w tym samym czasie, w tym dla ówczesnego przewodniczącego rady Wojciecha Jasińskiego.

W każdym z tych projektów uchwał widnieje zapis, że ZWZ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 zarówno w przypadku członków zarządu, jak i rady nadzorczej Orlenu, którzy sprawowali funkcje w 2023 r.

Reklama

Z kolei w przypadku spółki Lotos SPV 5, przejętej przez Orlen w 2023 r., zarząd Orlenu – jak wskazano w uzasadnieniu projektów uchwał – „proponuje udzielenie absolutorium członkom zarządu tej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023”.

Wcześniej – co wynika z porządku obrad ZWZ – akcjonariusze Orlenu rozpatrzą m.in. projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Orlen i spółki za 2023 r. oraz sprawozdań finansowych za ten okres, a następnie zdecydują o podziale zysku za 2023 r., w tym o wysokości dywidendy.

„Biorąc pod uwagę wyniki koncernu za rok 2023 oraz stabilną sytuację płynnościową i finansową koncernu, zabezpieczoną dodatkowo dostępnymi liniami finansowania, zarząd spółki rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2023 r. w wysokości 4,15 zł na jedną akcję” – brzmi uzasadnienie projektu uchwały, który ma być rozpatrywany na ZWZ.

Zarząd rekomenduje w niej, aby z zysku Orlenu za 2023 r. w wysokości 21 mld 215 mln 917 tys. 147,93 zł na wypłatę dywidendy przeznaczyć 4 mld 817 mln 909 tys. 503,35 zł, co oznaczałoby właśnie 4,15 zł na jedną akcję, natomiast pozostałe 16 mld 398 mln 7 tys. 644,58 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki. W propozycji tej wskazano też, by na dzień dywidendy ustalić 20 września 2024 r., a 20 grudnia 2024 r. jako termin jej wypłaty.

Czytaj też

Jednocześnie zarząd Orlenu proponuje, żeby niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 12 mld 466 mln 697 tys. 131,73 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

W porządku ZWZ znalazły się również projekty uchwał w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Orlenu oraz w sprawie ustalenia liczby członków rady nadzorczej spółki, a także punkt: zmiany w składzie rady nadzorczej.

Zgodnie ze statutem Orlenu w skład jego rady nadzorczej może wchodzić od sześciu do piętnastu członków, w tym przewodniczący. Skarb Państwa, który reprezentuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji do niego należących – obecnie to Ministerstwo Aktywów Państwowych – ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady, a pozostałych powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Jak wynika z ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, posiedzenie akcjonariuszy Orlenu ma się rozpocząć we wtorek o godz. 11. w budynku Centrum Administracji spółki w Płocku. Można się spodziewać, że przyjęcie podczas tych obrad proponowanych projektów uchwał będzie zależało przede wszystkim od głosów Skarbu Państwa, największego akcjonariusza koncernu.

Reklama

Z danych publikowanych ostatnio przez Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada tam 49,9 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 5,76 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 44,34 proc. akcji.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po wcześniejszej fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.

Reklama
Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama