Reklama

Elektroenergetyka

Raport „Energetyka cieplna w liczbach - 2016”

Fot. Enea
Fot. Enea

Urząd Regulacji Energetyki udostępnił Raport „Energetyka cieplna w liczbach - 2016” prezentujący wyniki badań działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Badanie, prowadzone od 2002 r., jest istotnym narzędziem w ręku regulatora, które umożliwia m.in. identyfikowanie obszarów wymagających poprawy efektywności funkcjonowania tych przedsiębiorstw.

Raport Energetyka cieplna w liczbach - 2016 przedstawia wyniki badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w minionym roku. W badaniu tym udział wzięło 437 przedsiębiorstw posiadających koncesje udzielone przez Prezesa URE na działalność związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło, funkcjonujących na regulowanym rynku ciepła w 2016 r.

Podobnie jak w poprzednim monitorowanym okresie, również w 2016 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze wykazywały dużą różnorodność pod względem form organizacyjno-prawnych i własnościowych oraz stopnia zaangażowania w działalność ciepłowniczą. Ponadto, w badanym czasie odnotowano wśród nich zróżnicowanie odnośnie wielkości produkcji i sprzedaży ciepła pochodzącego zarówno ze źródeł własnych, jak też ciepła kupowanego ze źródeł innych wytwórców ciepła w celu dalszej odsprzedaży.

Zobacz także: Prezes URE ogłosił kolejne aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE

W tym kontekście należy wspomnieć także o odmiennym i dodatkowo rozdrobnionym potencjale technicznym, określanym przez dwie podstawowe wielkości, tj. zainstalowaną moc cieplną oraz długość sieci ciepłowniczej. W 2016 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła 54 259,8 MW (w 2002 r. - 70 952,8 MW). Z kolei długość sieci ciepłowniczej, będąca w dyspozycji koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych w 2016 r. wynosiła 20 744,9 km. Jednakże trzeba zaznaczyć, że wielkość ta obejmowała także zewnętrzne instalacje odbiorcze.

Jak wynika z raportu, jednym z pozytywnych zjawisk obserwowanych w ostatnim czasie jest zahamowanie wzrostu wartości wskaźnika dekapitalizacji majątku trwałego, który w latach 2002-2007 systematycznie rósł od poziomu 54,75% do 60,05%. Natomiast od 2008 r. wartość tego wskaźnika zaczęła się obniżać aż do wartości 50,41% w 2016 r.

Analizując potencjał sektora ciepłowniczego należy także wskazać, że w latach 2002-2016 koncesjonowane ciepłownictwo zredukowało zatrudnienie o połowę.

W 2016 r. koncesjonowane przedsiębiorstwa wytworzyły, łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych, 416,9 tys. TJ ciepła, z czego 234,7 tys. TJ zostało wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko 30% wytwórców ciepła uczestniczących w badaniu wytwarzało ciepło w kogeneracji.

Zobacz także: Bez ustawy korytarzowej redukcja przerw w dostawach energii utrudniona [RELACJA]

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2016 r. podstawowym paliwem w źródłach ciepła wykorzystywanym do jego wytwarzania nadal był węgiel kamienny. Mimo, że udział poszczególnych paliw w wytwarzaniu ciepła był również dosyć zróżnicowany pod względem terytorialnym, w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim i opolskim ponad 90% ciepła wciąż wytwarzano z węgla kamiennego. Należy podkreślić, że udział paliw stosowanych w jednostkach wytwórczych stanowiących źródła OZE, w szczególności biomasy, w 2016 r. wyniósł 7,6%.

Jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną, w 2016 r. zanotowano wzrost przychodów sektora o 6,4% w stosunku do roku ubiegłego, przy spadku kosztów o 2,5%. Wynik finansowy brutto sektora ciepłowniczego ukształtował się na poziomie (+) 1 804 223,3 tys. zł i był znacznie wyższy niż w 2015 r. (7 razy). Wzrost wartości wyniku finansowego wiąże się również ze wzrostem rentowności przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wskaźnik rentowności w 2016 r. ukształtował się na poziomie (+) 9,68%.

W celu poznania szczegółowych informacji na temat wyników badania działalności koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz pojawiających się trendów w energetyce, zachęcamy do lektury publikacji Prezesa URE Energetyka cieplna w liczbach - 2016.

Zobacz także: Urząd Regulacji Energetyki ogłosił terminy aukcji dla zielonych elektrowni

Reklama

Komentarze

    Reklama