Reklama

Portal o energetyce

Prezydent podpisał "pakiet paliwowy"

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej celem jest podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających wyłudzaniu podatku od towarów i usług (VAT) w obrocie paliwami.

Z uwagi na powyższe, nowelizacja wprowadza rozwiązania uniemożliwiające obchodzenie zabezpieczającej funkcji koncesji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami z zagranicą (OPZ), uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w zakresie obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą oraz systemu koncesjonowania obrotu paliwami płynnymi z zagranicą.

Nowelizacja rozszerzyła, zawarty w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, katalog warunków finansowo-gospodarczych wymaganych do spełnienia przez podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Wprowadzono wymóg posiadania siedziby na terytorium kraju lub prowadzenia przez podmiot zagraniczny działalności koncesjonowanej za pośrednictwem oddziału, a także obowiązek rejestracyjny dla celów podatku VAT. Zobligowano także do posiadania powierzchni magazynowych na potrzeby utrzymywania zapasów lub rozpoczęcie procedury zlecenia wykonywania tego obowiązku podmiotowi zewnętrznemu. Poszerzono zakres danych identyfikujących osoby kierujące lub reprezentujące podmioty ubiegające się o koncesję. Uzupełniono treść koncesji, zobowiązano do aktualizowania tych danych oraz rozszerzono katalog przesłanek, których wystąpienie powoduje lub może powodować cofnięcie koncesji przez Prezesa URE. 

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Zobacz także: UE chce rozdziału o energii w umowie TTIP

Zobacz także: Czeskie media: "Polska nie chce wspólnego połaczenia gazowego"

Reklama

Komentarze

    Reklama