Powstanie zespół ds. wprowadzenia inteligentnego opomiarowania

31 marca 2021, 11:21
kurtyka mklimatu
Fot. Ministerstwo Klimatu
Energetyka24
Energetyka24

Wedle zarządzenia ministra klimatu i środowiska powstanie „Zespół ds. wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania”.

„Powołuje się Zespół do spraw wprowadzenia w Polsce inteligentnego opomiarowania, w celu wypracowania rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich uczestników rynku energii elektrycznej, w szczególności odbiorców końcowych” – czytamy w zarządzeniu. 

Przewodniczącym ma być „zastępca dyrektora komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw energii właściwej do spraw funkcjonowania i rozwoju sektora elektroenergetycznego”, wiceprzewodniczący zostanie wskazany przez przewodniczącego.

Pozostałymi członkami zespołu będą przedstawiciele: prezesa URE, prezesa Głównego Urzędu Miar, PSE S.A., Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej, Towarzystwa Obrotu Energią, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Federacji Konsumentów.

Reklama
Reklama

„3. Do zadań Zespołu należy: 1) wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania; 2) opracowywanie rekomendacji dotyczących rozwiązań technicznych w zakresie wprowadzania inteligentnego opomiarowania; 3) opracowywanie rekomendacji w zakresie standardów komunikacji, wymiany danych i informacji pomiarowych dotyczących wprowadzania inteligentnego opomiarowania; – 3 – 4) opiniowanie kierunków rozwoju systemów teleinformatycznych u poszczególnych użytkowników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego z uwzględnieniem zapewnienia maksymalnych korzyści dla odbiorców końcowych; 5) bieżące monitorowanie stanu wdrożenia inteligentnego opomiarowania; 6) opracowywanie rekomendacji w zakresie promowania inteligentnego opomiarowania i płynących z tego korzyści dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz jego użytkowników; 7) przygotowanie założeń do projektu rozporządzenia w sprawie funkcjonowania systemu pomiarowego, projektu rozporządzenia w sprawie centralnego systemu informacji rynku energii oraz projektu rozporządzenia w sprawie infrastruktury sieci domowej; 8) przygotowanie zakresu niezbędnych informacji do sporządzenia analiz oraz opiniowanie sporządzonych analiz na potrzeby wdrożenia inteligentnego opomiarowania; 9) opiniowanie rozwiązań mających na celu wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE . (Dz. Urz. UE. L Nr 158, str. 125); 10) uzgadnianie zakresu procesów realizowanych przez Centralny System Informacji Rynku Energii oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych Elektroenergetycznych w związku z powołaniem Operatora Informacji Rynku Energii; 11) dostarczanie informacji i danych niezbędnych do sporządzenia innych dokumentów związanych z wprowadzaniem inteligentnego opomiarowania oraz ich opiniowanie.” – głosi zarządzenie.

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24