Strona główna

ME: nowe standardy nadzoru nad spółkami z udziałem skarbu państwa

 • Wersja przeciwlotnicza 75 mm armata wz. 1897 na podwoziu samochodu De Dion-Bouton 35 CV (auto-caisson model 1913). Fot. Wikipedia

Minister Energii 14 października 2016 r. przyjął dokument określający zasady, tryb oraz narzędzia wykonywania nadzoru pt. „Standardy nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii”. Jego zasadnicze cele to wzmocnienie i profesjonalizacja nadzoru właścicielskiego.

W związku z nadzorowaniem przez Ministra Energii spółek z udziałem Skarbu Państwa istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, kierownictwo resortu podjęło decyzję o wzmocnieniu i profesjonalizacji nadzoru właścicielskiego.

Przyjęty dokument kompleksowo prezentuje oczekiwania dotyczące różnych obszarów nadzoru właścicielskiego. W szczególności poświęcony jest zagadnieniom: kompetencji organów korporacyjnych spółek, zasadom komunikacji i współpracy z Ministerstwem Energii, jako wykonującym uprawnienia właścicielskie, kwestiom planowania strategicznego, jak również organizacji i oceny pracy członków rad nadzorczych.

W stosunku do zasad nadzoru właścicielskiego, jakim dotychczas podlegały wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, obecnie wdrażane przez ME Standardy kładą większy  nacisk na te obszary, które są szczególnie istotne z perspektywy sprawowania nadzoru właścicielskiego nad podmiotami strategicznymi. Należą do nich przede wszystkim:

Wzmocnienie działań kontrolnych

 • Rady nadzorcze w ramach swoich kompetencji, będą przeprowadzać okresowe kontrole wybranych obszarów działalności spółek, a w uzasadnionych przypadkach powinny wnioskować do uprawnionych podmiotów o dokonanie szczegółowej kontroli danego obszaru funkcjonowania spółki.

Aktywizacja rad nadzorczych

 • Członkowie rad będą zobligowani do aktywnej pracy w związku z pełnioną funkcją. Nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu będzie skutkować odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia członka rady nadzorczej, zaś niska frekwencja będzie stanowić przesłankę do odwołania ze składu organu.

Kompetencje i etyczna postawa

 • Członków rad nadzorczych wszystkich nadzorowanych spółek powołuje się wyłącznie spośród osób spełniających kryteria określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.
 • Składy rad nadzorczych kształtowane są w sposób zapewniający Ministrowi Energii bieżący, merytoryczny nadzór i wiedzę o spółce. Uwzględnia się zatem m.in. przebieg kariery zawodowej oraz doświadczenie związane z wykonywaniem czynności nadzoru
 • W przypadku zaistnienia konfliktu interesów członka rady nadzorczej z interesem spółki powinien on wyłączyć się od podejmowania określonych decyzji lub całkowicie zrezygnować z udziału w pełnieniu funkcji w radzie nadzorczej.

Kompleksowość nadzoru:

 • Minister Energii oczekuje, aby rady nadzorcze poza działaniami standardowymi monitorowały również i oceniały inne obszary działalności spółki czy decyzje zarządu, takie jak np. korzystanie z usług zewnętrznych podmiotów doradczych,
  w tym z zakresu public relations, w szczególności kontekście ich uzasadnienia ekonomicznego oraz efektywności ponoszonych kosztów.

Transparentność nadzoru

 • W celu zapewnienia jawności i transparentności działalności nadzorczej na stronie internetowej Ministerstwa Energii prezentowane będą informacje m.in. wykaz nadzorowanych spółek oraz ich członków rad nadzorczych, coroczna Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wszelkie wytyczne i wskazówki Ministra Energii skierowane do organów korporacyjnych spółek.

Wsparcie członków rad nadzorczych i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy ME a członkami rad nadzorczych

 • Organizowanie będą cykliczne spotkania z przedstawicielami resortu oraz warsztaty merytoryczne. 

Zobacz także: Do końca roku nowa długoterminowa strategia dla górnictwa

 

Komentarze