Reklama

Portal o energetyce

KGHM stracił miliard złotych na odpisach

  • Fot. Paweł Ziemnicki

Przeprowadzenie testów na utratę wartości bilansowej aktywów było wymagane w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przyczyną były utrzymujące się niskie ceny surowców na międzynarodowych rynkach. Przyjmując,że otoczenie makroekonomiczne w 2015 roku kształtowałaby się analogicznie jak w 2014 roku, wyniki testów nie wskazałyby na konieczność dokonania odpisów.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów są w branży wydobywczej zjawiskiem naturalnym. W ostatnim okresie takich odpisów dokonało wiele innych firm z branży wydobywczej. Okres życia kopalni mierzony jest w dziesiątkach lat i rozciąga się zwykle na kilka cykli koniunkturalnych. Występujące w tym czasie wahania cen w istotny sposób wpływają na wycenę rynkową, ale pokazują obraz firmy tylko w danym momencie.

"O kondycji spółki wydobywczej i jej realnej wartości świadczy przede wszystkim konkurencyjność kosztowa na tle grupy porównawczej, wykorzystywane i rozwijane nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz portfel nowych projektów, gdyż to one świadczą o potencjale generowania zysków operacyjnych i wartości dla akcjonariuszy. Wierzę, że w długim terminie aktywa KGHM zrealizują zakładane zwroty z inwestycji" – twierdzi Krzysztof Skóra, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wskutek wypełnienia przez KGHM obowiązków związanych z testami na utratę wartości, wynik jednostkowy spółki KGHM Polska Miedź S.A. za 2015 r. będzie niższy o 1 052 mln PLN

 W sprawozdaniu skonsolidowanym łączny wpływ omawianych testów na utratę wartości w Grupie Kapitałowej wyniósł netto 3 320 mln PLN i dotyczył zagranicznych aktywów Grupy: kopalni Sierra Gorda, w której KGHM ma 55 proc. udziałów, zakładów zlokalizowanych w kanadyjskim rejonie Sudbury, kopalni Robinson i Franke. Testy na utratę wartości zostały przeprowadzone również dla krajowych aktywów produkcyjnych, jednak nie wykazały konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość. Korzystnym czynnikiem wpływającym na wycenę polskich aktywów jest znaczne osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego.

 KGHM, jako spółka wydobywcza, działająca na międzynarodowych rynkach surowcowych, nie ma wpływu na kształtowanie się globalnych cen miedzi, srebra czy molibdenu.

"Naszą odpowiedzią na spadek cen produkowanych przez nas surowców są konsekwentne działania po stronie kosztowej i elastyczne podejście do planów inwestycyjnych. Spółka jest w stabilnej sytuacji finansowej gwarantującej, w obecnych warunkach, prowadzenie działalności podstawowej oraz rozwojowej w perspektywie długoterminowej"  – powiedział Krzysztof Skóra, Prezes KGHM.

Ostateczne wyniki testów zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok, które opublikowane zostanie 17 marca 2016 roku.

Zobacz także: Komisarz Canete: Zwiększymy kontrolę umów gazowych

Zobacz także: Przetasowania w zarządzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Reklama

Komentarze

    Reklama