Reklama

Chemia

Grupa Azoty: pozytywna ocena przychodów w I kwartale 2017

Fot. Grupa Azoty
Fot. Grupa Azoty

Grupa Azoty zakończyła pierwszy kwartał 2017 roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 2,69 mld zł, tj. o ponad 200 mln wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 9 proc.), przy wyniku EBITDA ponad 447 mln zł oraz zysku netto na poziomie 250 mln zł. Spółka przyjęła też aktualizację strategii na lata 2013–2020.

„Ocena pierwszego kwartału 2017 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku wypada z kilku względów pozytywnie: zrealizowaliśmy przychody wyższe o ponad 200 mln, rentowność EBITDA, pomimo spadku o ok. 4 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku, rozłożyła się w sposób równomierny na trzy główne segmenty Grupy Azoty, realizując średniow każdym z nich 16-17 proc. Szczególnie cieszy widoczna poprawa rentowności segmentu Tworzyw, zwłaszcza w obliczu zwiększania zdolności produkcyjnych poliamidu w ramach inwestycji finalizowanej w Tarnowie” - mówi Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialny za finanse.

Dynamiczne zmiany na rynku, jakie zachodziły w pierwszym kwartale br., znalazły realne odbicie w wynikach finansowych Grupy Azoty. Wpływ na wyniki finansowe Grupy Azoty miały głównie:

 • zwiększona sprzedaż kaprolaktamu na rynki azjatyckie,
 • zwiększona sprzedaż PA6 na rynek europejski,
 • wzrost notowań dla całego łańcucha poliamidowego,
 • wykorzystanie efektu skali i odpowiedź Grupy Azoty na rosnący popyt na chemikalia ze strony zagranicznego rynku (zwiększenie sprzedaży segmentu Chemii o blisko 112 mln),
 • wysokie ceny gazu,
 • konieczność obniżenia cen nawozów przez światowych producentów,
 • spadkowa siła nabywcza rolników.

Zobacz także: Grupa Azoty chce amerykańskiego gazu, ale od PGNiG [KOMENTARZ]

Wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk operacyjny w segmentach Tworzyw (ponad 600 proc.) i Chemii (14 proc.) nie zdołał pokryć spadku wyniku w segmencie Nawozów, co w ogólnym rozrachunku przełożyło się na niższy skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty (ok. 13 proc.) i skonsolidowany zysk netto (ok. 22 proc.) w porównaniu z 1 kwartałem 2016 roku. 

Tworzywa

W segmencie Tworzyw Grupa Azoty zrealizowała przychody wyższe o 48 proc. (q/q), optymalnie wykorzystując wzrost cen poliamidów oraz kaprolaktamu (odpowiednio o 30 proc. i 40 proc.). Maksymalizacja produkcji ww. produktów przełożyła się na zwiększoną o ok. 3 tys. ton sprzedaż w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, wykorzystując historyczne maksima marży (delty) liczonej do surowca. Reasumując: bardzo dobra koniunktura w segmentach - motoryzacyjnym, odzieżowym oraz folii, przy jednoczesnych ograniczeniach produkcji kaprolaktamu w Chinach, przełożyła się na wzrost segmentowego wyniku EBITDA aż o 608 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2016 roku.

Chemia

W segmencie Chemii Grupa Azoty zrealizowała przychody wyższe o 21 proc. (q/q), wykorzystując pozytywne tendencje cenowe w obszarze Pigmentów i OXO przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenów w obszarze Melaminy i Mocznika technicznego. Sprzedaż wspomnianych Pigmentów (bieli tytanowej) wzrosła w omawianym okresie o ok. 27 proc., wykazując przy tym wzrostową dynamikę cen o ok. 11 proc. (q/q). Wzrost wolumenów w biznesie Melaminy i Mocznika, przy porównywalnych poziomach cenowych, pozwolił zmaksymalizować marże, realokując azot (mocznik) z biznesu nawozowego o spadkowych tendencjach cenowych. W ostatecznym rozrachunku Grupa Azoty zrealizowała w segmencie Chemia wynik EBITDA wyższy o 14 proc. w relacji do I kwartału 2016 roku.

Nawozy

Segment Nawozów Grupy Azoty zakończył 1 kwartał br. 3 proc. spadkiem przychodów ze sprzedaży i 35 proc. spadkiem wyniku na działalności operacyjnej EBITDA (kwartał do kwartału), co determinowane było wysokimi cenami gazu oraz koniecznością obniżenia cen nawozów przez światowych producentów dostosowujących ścieżki cenowe do spadkowej siły nabywczej rolników.

Zobacz także: Słabsze wyniki Grupy Azoty za 2016 rok

W I kwartale 2017 roku Grupa Azoty wypracowała:

 • wzrost przychodów do wys. 211 567 tys. zł,
 • wynik EBITDA w wys. 447 651 tys. zł,
 • zysk netto w wys. 250 061 tys. zł,
 • wzrost przychodów segmentu Tworzyw do wys. 132 723 tys. zł,
 • wzrost przychodów segmentu Chemii do wys. 111 916 tys. zł.

 

Program inwestycyjny i aktualizacja strategii
Pierwsze trzy miesiące br. upłynęły pod znakiem kontynuacji prac nad dużymi projektami inwestycyjnymi zapisanymi w „Strategii rozwoju” przyjętej przez Grupę Azoty. 

„Stabilna sytuacja finansowa Grupy Azoty daje nam komfort realnego podejścia do kwestii strategicznych i systematycznego podnoszenia konkurencyjności w najbliższych latach. Naszym celem jest zintegrowana Grupa Azoty, podnosząca atrakcyjność oferowanego portfela produktów, bazująca na zoptymalizowanych procesach i wdrażająca innowacyjne rozwiązania. Publikując zaktualizowaną „Strategię rozwoju”, wysyłamy naszym interesariuszom jasny i czytelny sygnał dotyczący elastyczności i gotowości Grupy Azoty do dostosowania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. - W obszarze finansów w aktualizacji „Strategii” dokonaliśmy urealnienia wskaźników korporacyjnych. Dzięki weryfikacji będą one we sposób właściwy wyznaczać poziomy, względem których będziemy mierzyli stopień realizacji planowanych działań strategicznych. Dla realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój biznesu Grupy Azoty i dla zapewnienia najwyższego długoterminowego bezpieczeństwa finansowego, spółka zdecydowała o odstąpieniu od określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu na poziomie 60 proc. Naszą ambicją pozostaje wypłata dywidendy na poziomie zbliżonym do górnego progu, przy zachowaniu bezpieczeństwa finansowego oraz konsekwentnej realizacji pozostałych elementów strategii” – dodaje prezes zarządu Grupy Azoty.

W pierwszym kwartale 2017 roku łączne wydatki na inwestycje w Grupie Azoty wyniosły 219 mln zł przy zaplanowanym budżecie do końca roku w wysokości 1,3 mld zł. Środki te Grupa Azoty w 2017 roku przeznacza m.in. na nową Elektrociepłownię i modernizację węzła sprężania gazu syntezowego w Kędzierzynie-Koźlu, a także wytwórnię nawozów granulowanych i modernizację infrastruktury produkcyjnej kwasu azotowego w Puławach.

Jednym z największych wyzwań długoterminowych w budowaniu przewag konkurencyjnych Grupy Azoty będzie budowa instalacji odwodornienia propanu do produkcji propylenu (PDH) w Policach. Przygotowywana inwestycja stanowić będzie dla Grupy Azoty krok w nowy segment petrochemiczny. Poczynione przez Spółkę analizy pozwalają na atrakcyjne stopy zwrotu i zdefiniowanie grona podmiotów zewnętrznych, deklarujących zainteresowanie inwestycją kapitałową.

Zobacz także: Rosjanie sprzedadzą udziały w Grupie Azoty? „Strategiczny pat w wieloletniej batalii” [ANALIZA]

Wśród kluczowych projektów rozwojowych bardzo ważne miejsce zajmuje analizowany projekt pozyskiwania przez Grupę Azoty gazu syntezowego. Zgazowanie węgla na potrzeby chemii jest technologią stosowaną powszechnie. Gaz syntezowy pozyskiwany z węgla stanowi surowiec do produkcji około 30 proc. światowego wolumenu metanolu. Budowa instalacji zgazowania węgla byłaby dla Grupy Azoty szansą rozwoju biznesu w innowacyjnym obszarze technologicznym.

„Inwestycja będzie miała szeroki i pozytywny wymiar dla całej gospodarki. Bazując na sprawdzonych światowych technologiach, stawiamy na wydłużenie łańcucha wartości i oparcie w kilkuletnim horyzoncie czasowym znaczącej części produkcji Grupy Azoty na krajowym gazie syntezowym otrzymywanym ze zgazowania węgla” – podkreślił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Grupa Azoty swoją „Strategię rozwoju” opiera na czterech kluczowych obszarach, wśród których - obok wzmacniania pozycji lidera rozwiązań dla europejskiego rolnictwa - najważniejsze stanowią:

 • umocnienie drugiego filaru operacyjnego i rozwój działalności pozanawozowej,
 • rozwijanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią dla rozwoju sektora chemicznego,
 • finalizacja procesu konsolidacji grupy kapitałowej, w tym działań dezinwestycyjnych.

 

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna powstała w wyniku konsolidacji zakładów w Tarnowie, Puławach, Policach i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa Azoty jest drugim co do wielkości producentem nawozów sztucznych w Unii Europejskiej i liczącym się producentem związków chemicznych. 

Zobacz także: Grupa Azoty nie chce gazu z USA

kn/PGE

Reklama

Komentarze

  Reklama