Reklama

Wiadomości

PGE zaprezentowała wyniki finansowe za 2022 rok

Fot. PGE
Fot. PGE

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2022 roku 3,328 mld zł wobec 3,972 mld zł zysku rok wcześniej, a raportowana EBITDA spadła o 9 proc. rdr do 8,657 mld zł - podała spółka w raporcie rocznym. Wcześniej PGE szacowała wynik netto na 3,36 mld zł, a EBITDA na 8,696 mld zł.

Reklama

Spółka poinformowała, że na raportowany wynik EBITDA wpływ miała zmiana wartości rezerwy rekultywacyjnej. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik o około 1,7 mld zł.

Reklama

EBITDA powtarzalna PGE spadła o 12 proc. rdr do 7,12 mld zł.

Największy udział w powtarzalnym wyniku EBITDA grupy za 2022 rok mają segmenty: Dystrybucja (40 proc.), Obrót (27 proc.), Energetyka Odnawialna (25 proc.) oraz Energetyka Konwencjonalna (8 proc.).

Reklama

Segment Dystrybucji wygenerował w 2022 roku 2.836 mln zł EBITDA powtarzalnej, czyli więcej o 3 proc. rdr. Segment Ciepłownictwa osiągnął powtarzalny zysk EBITDA na poziomie 33 mln zł, co oznacza spadek o 96 proc. rdr. Powtarzalna EBITDA segmentu Energetyki Odnawialnej wyniosła 1.796 mln zł, co stanowi wzrost o 77 proc. rdr. Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł 1.950 mln zł i był o 115 proc. wyższy rdr, a segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 37 mln zł, co stanowi spadek o 18 proc. rdr.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 4,299 mld zł i był niższy o 16 proc. rdr.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 73,435 mld zł wobec 52,772 mld zł rok wcześniej.

Czytaj też

W grudniu 2022 roku po raz pierwszy wyniki zostały obciążone z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny. Odpis z tego tytułu w segmentach Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Energetyki Odnawialnej i Obrotu wyniósł 351 mln zł.

Wyniki nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych szacunków. Na początku marca PGE szacowała, że jej EBITDA raportowana wyniosła w 2022 roku 8,696 mld zł, EBITDA powtarzalna 7,159 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej ok. 3,36 mld zł.

W samym czwartym kwartale 2022 roku grupa miała 339 mln zł EBITDA wobec 2.171 mln zł rok wcześniej, a EBITDA powtarzalna spadła o 71 proc. rdr do 580 mln zł.

Łączna produkcja energii elektrycznej netto w 2022 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 66,13 TWh, czyli o 4 proc. mniej niż w 2021 roku. Produkcja z węgla brunatnego wyniosła 39,6 TWh (o 6 proc. więcej rdr), z węgla kamiennego 20,5 TWh (spadek rdr o 16 proc.), a z gazu ziemnego 2,8 TWh (mniej o 34 proc. rdr). Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych grupy osiągnęła 2,2 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,95 TWh, o 38 proc. więcej rdr.

Czytaj też

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 37,1 TWh wobec 37,7 TWh rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 34,3 TWh, mniej o ok. 9 proc. rdr. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 51,3 PJ, co oznacza spadek o 7 proc. rdr.

Nakłady na inwestycje wyniosły w grupie w ubiegłym roku 7,05 mld zł i były wyższe o 51 proc. rdr.

Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł minus 0,31x na koniec grudnia 2022 roku.

Jak podano, poziom ekonomicznego zadłużenia netto grupy PGE wyniósł 14,4 mld zł, co oznacza wzrosto 3,3 mld zł w stosunku do III kwartału 2022 roku. Wskaźnik ekonomicznego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług netto/ EBITDA powtarzalna) wyniósł 2,02x.

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama