Reklama

Wiadomości

Orlen powołał nowych członków zarządu OSGE

Autor. OSGE

Wojciech Wrochna i Bartosz Fijałkowski to nowi członkowie Zarządu Orlen Synthos Green Energy powołani przez Orlen S.A.

Nowi przedstawiciele Orlen S.A. w Zarządzie OSGE zostali powołani 26 marca 2024 roku. Zastąpili oni dotychczasowych wiceprezesów Zarządu - Iwonę Waksmundzką-Olejniczak oraz Jarosława Wróbla reprezentujących Orlen. Zarząd OSGE jest czteroosobowy, w jego skład wchodzą także Rafał Kasprów – Prezes Zarządu oraz trzech wiceprezesów: oprócz powołanych właśnie osób jeszcze Jacek Drózd.

Wojciech Wrochna jest prawnikiem, specjalizuje się w prawie europejskim, szczególnie prawie konkurencji, pomocy publicznej i regulacji sektorowej oraz obsłudze inwestycji i transakcji na rynkach regulowanych. Posiada doświadczenie w pracy w instytucjach europejskich, jak rów-nież w instytucjach rządowych. Był partnerem, szefem Grupy Praktyk Energetyka, Infrastruktura i Środowisko w kancelarii Kochański&Partners. Pracował również jako doradca polskich spółek energetycznych PGE EJ1 (GK PGE) oraz PSE SA, gdzie zajmował się regulacją sektora energii, pra-wem UE, oraz kwestiami pomocy publicznej.

Czytaj też

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończył także studia doktoranckie z zakresu prawa. Jest także absolwentem Uniwersytetu Roberta Schumana w Stras-burgu (prawo międzynarodowe, europejskie i porównawcze), ukończył także studia podyplo-mowe z zakresu european litigation na Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim w Luksem-burgu.

Reklama

Bartosz Fijałkowski jest menedżerem, ekspert w zakresie energetyki, analityk biznesowy z wie-loletnim doświadczeniem w realizacji i koordynacji projektów inwestycyjnych mających klu-czowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Od początku kariery zawodowej związany z branżą energetyczną i środowiskową. Pracował w spółkach Gaz-System i Polskie LNG, gdzie był Dyrektorem Biura Handlowego, Strategii i Analiz. Następnie na stanowiskach menedżerskich w sektorze prywatnym - m.in. Trend Energy Solutions oraz Hermes Energy Group. Był również członkiem rad nadzorczych Towarowej Giełdy Energii i PSE Centrum.

Jest absolwentem studiów doktoranckich (ekonomia) w PAN, posiada dyplom executive MBA Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyplom SGH na kierunku – zarządzanie projektami. Posiada certy-fikat z metodyki zarządzania projektami Ten Step (standard PMI).

OSGE / Mat. prasowe

Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama