• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

ZE PAK podsumowuje rok - wzrost przychodów, spadek EBITDA

W 2015 r. łączne przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Grupę ZE PAK wyniosły niemal 2,95 mld zł i były o 10% wyższe niż w 2014 r. Podobnie jak w poprzednich latach – z uwagi na profil działalności Grupy – największą część przychodów stanowiła sprzedaż energii elektrycznej (własnej i zakupionej na rynku). W ubiegłym roku przychody z tego tytułu przekroczyły 2,5 mld zł i stanowiły ponad 85% łącznych przychodów ze sprzedaży. Były zarazem o 10,8% większe niż w 2014 r., na co złożyły się zarówno większy wolumen sprzedanej energii elektrycznej, jak i wyższa uzyskana średnia cena sprzedaży.

EBITDA, czyli wynik operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące o charakterze niegotówkowym, wyniosła w 2015 r. ponad 494 mln zł i była nieco niższa niż w roku wcześniejszym (spadek o 2,6%). Główną przyczyną były wyższe koszty emisji CO2 przy jednoczesnych niższych przychodach ze sprzedaży praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, co z kolei było rezultatem spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów.

W wyniku podjętych działań optymalizacyjnych, koszty ogólnego zarządu w 2015 r. wyniosły natomiast niespełna 114 mln zł i były niższe od poniesionych w 2014 r. o 23,5%.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na wynik finansowy Grupy ZE PAK za 2015 r. istotny wpływ miały przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów, w których uwzględniono m.in. utrzymującą się niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii elektrycznej. Łączna wartość odpisów aktualizujących sięgnęła 1,93 mld zł (w tym 34 mln zł to wartość odpisów na podatku odroczonym w ZE PAK i Elektrowni Pątnów II). W rezultacie, Grupa ZE PAK zakończyła ubiegły rok ze stratą netto sięgającą 1,88 mld zł. Należy przy tym podkreślić, że dokonane odpisy są zdarzeniami o charakterze niepieniężnym, w związku z czym nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki.

Wynik netto Grupy za 2015 rok bez uwzględnienia powyższych odpisów wyniósł 50 mln zł wobec 78 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2014 r.

W 2015 r. Grupa ZE PAK sprzedała łącznie 14,9 TWh energii elektrycznej (wzrost o 10,5% w porównaniu z 2014 r.), w tym:

  • 9,8 TWh energii elektrycznej z własnej produkcji (-2,9% r/r)
  • 5,1 TWh energii elektrycznej z obrotu (+50,2% r/r)  

Zobacz także: Skarb Państwa: Zainteresowanie aktywami EDF zależne od wyników audytu

Zobacz także: Enea zakończyła inwestycję wartą 11,5 mln zł

Komentarze