Reklama

Ropa

Wyniki finansowe Lotosu: niższe zadłużenie, więcej gotówki

W pierwszym półroczu 2016 LOTOS wypracował 1 211 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł 688 mln zł, a zysk netto 332 mln zł. Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na średnim poziomie 96% (99% w II kwartale br.).

Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły w I półroczu br. 950 mln zł (+82% r/r), co potwierdza bardzo dobrą zdolność spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. Zadłużenie netto było niższe o 335 mln zł, i wyniosło 5 366 mln zł.

Rekordowe wydobycie – 5 mln baryłek w sześć miesięcy

Średnie dzienne wydobycie spółek LOTOSU w Norwegii, Polsce i na Litwie wyniosło w analizowanym okresie 29 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe) (+106% r/r). W całym I półroczu 2016 LOTOS wydobył blisko 5 mln boe (+135% r/r). Jest to najwyższy wynik w historii spółki.  

Przychody ze sprzedaży segmentu wydobywczego wyniosły 611 mln zł (+61% r/r), na co wpływ miało zwiększone wydobycie gazu, kondensatu i ropy naftowej ze złóż na polu Sleipner (Norweski Szelf Kontynentalny) oraz złoża B8 (Morze Bałtyckie). Wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w I półroczu br. -16,8 mln zł, co było spowodowane przede wszystkim efektem zdarzeń jednorazowych (odpisy na poszczególnych koncesjach). Oczyszczony EBIT segmentu wydobywczego wyniósł 71,4 mln zł (+56% r/r) a oczyszczony wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) 352 mln zł (+98% r/r).

Wyższy EBIT mimo niższej marży

Na koniec czerwca 2016 w ramach sieci LOTOS działało 478 stacji – o 29 więcej niż rok wcześniej. W tym stacji LOTOS Optima było 198 (+ 23 obiekty vs 1 półrocze 2015).

Dzięki optymalizacji działalności operacyjnej sieci LOTOS, mimo niskiej marży paliwowej, obszar detaliczny wykazał w I półroczu 2016 zysk operacyjny na poziomie 18,2 mln zł (+10,3% r/r).

Projekt EFRA – pierwszy rok za nami   

W ramach realizowanego Projektu EFRA w II kw. 2016 zawarto kolejne kontrakty na projektowanie techniczne oraz zarządzanie dostawami i budową połączeń międzyobiektowych oraz instalacji pomocniczych.

W maju br. uzyskano pozwolenie na budowę dla instalacji destylacji próżniowej (HVDU). Prowadzono zaawansowanie prace projektowe i kontraktowe dostaw dla głównych instalacji projektu: instalacji opóźnionego koksowania/instalacji hydroodsiarczania benzyny z koksowania (DCU/CNHT), wytwórni wodoru  (HGU) i instalacji HVDU.

Kontynuowano prace przy budowie stacji energetycznej, nowej estakady rurociągowej oraz prace drogowe. Rozpoczęto prace palowania terenu pod zbiorniki dla półproduktów z instalacji DCU. Na koniec czerwca 2016 stopień zaawansowania prac Projektu EFRA wyniósł 23% i przekroczył plan ustalony na poziomie 20,5%.

Zobacz także: Wiceprezes Lotosu: Chcemy zwiększać zaangażowanie na szelfie norweskim

 

 

 

 

Reklama

Komentarze

    Reklama