• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Wyniki Energi w I półroczu: 5 mld zł przychodów oraz ponad 1 mld zł EBITDA

Przewidywalne wyniki finansowe, wzrost nakładów inwestycyjnych, poprawa jakości zasilania, więcej sprzedanej i dostarczonej energii do odbiorców końcowych. Grupa Energa podsumowała pierwsze półrocze działalności. W tym okresie wypracowała prawie 5 mld zł przychodów oraz ponad 1 mld zł EBITDA. Zarząd spółki pracuje nad aktualizacją kierunków rozwoju. Jednym z nich jest powrót do projektu budowy bloku w Ostrołęce.

Grupa Energa odnotowała w I półroczu 2016 roku przychody na poziomie 4 937 mln zł wobec 5 425 mln zł w analogicznym okresie ub. r. EBITDA wyniosła 1 090 mln zł i była niższa o 11 proc. w stosunku do wyniku sprzed roku. Ze względu na jednorazowe odpisy na łączną kwotę 552 mln zł brutto Grupa odnotowała stratę netto w wysokości 116 mln zł. Odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych dokonane zostały w I oraz w II kwartale, odpowiednio na 305 mln zł i 247 mln zł. Mają one jedynie charakter niegotówkowy i nie wpływają na sytuację finansową i płynność Grupy. Przed odpisami wynik netto za I półrocze 2016 r. ukształtował się na poziomie 365 mln zł. Dodatkowo, na rezultaty II kwartału br. wpływ miał udział w stracie jednostki stowarzyszonej Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. w wysokości 41 mln zł.

- Grupa Energa notuje stabilne i przewidywalne dla rynku wyniki finansowe, mimo zmieniających się warunków regulacji prawnych i rynkowych. Konsekwentnie realizujemy nasze plany – w I półroczu wydatki inwestycyjne były o 27 proc. wyższe niż w tym samym okresie zeszłego roku, w samym Segmencie Dystrybucji wzrosły one o 29 proc. Efekty widać w wyraźniej poprawie wskaźników ciągłości zasilania - podkreśla Dariusz Kaśków, prezes zarządu Energa SA.

Obecnie Grupa Energa jest na etapie aktualizacji kierunków rozwoju. Założenia strategiczne sygnalizowane przez zarząd skupiają się m.in. na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa dostaw energii, od wytworzenia po dostarczenie do klientów. Stąd decyzja o ponownym uruchomieniu projektu budowy bloku energetycznego w Ostrołęce klasy ok. 1000 MW. Obecnie trwają prace, których celem jest osiągnięcie gotowości przetargowej, a następnie wyłonienie generalnego wykonawcy nowoczesnej elektrowni węglowej. Równolegle Grupa podejmuje również działania związane z pozyskaniem inwestora strategicznego lub współinwestora, którego zaangażowanie jest konieczne ze względu na skalę inwestycji oraz rekomendowaną strukturę finansowania projektu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w zakresie jakości dostaw, jak i źródeł energii,  to obecnie kluczowe zadanie stojące przed sektorem energetycznym. Istniejące elektrownie wkrótce przestaną spełniać swoje zadanie. Według analiz PSE, do 2020 roku Polska musi wyłączyć  wyeksploatowane bloki o mocy blisko 6GW, a w latach 2021-2035 - ponad połowę obecnie zainstalowanych mocy, co może grozić blackoutem. Aby uniknąć tego ryzyka, już dzisiaj należy podejmować decyzje o nowych inwestycjach. Projekt Ostrołęka C wpisuje się w rządowe plany związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, którego podstawą przez długie lata pozostanie węgiel. Decyzja o wznowieniu tej inwestycji otwiera nam drogę do podjęcia prac przygotowawczych i wejścia na ścieżkę proceduralną do rozpoczęcia budowy elektrowni węglowej nowej generacji. Zauważamy poprawiające się warunki rynkowe dla nowoczesnego wytwarzania konwencjonalnego. Z dużą nadzieją oczekujemy na ustawę o rynku mocy, która musi być realnym wsparciem dla rentowności naszej inwestycji. Bierzemy aktywny udział w konsultacjach tego projektu - mówi prezes Kaśków.

Wyniki I półrocza w poszczególnych obszarach działalności:

Segment Dystrybucji - kluczowy dla Grupy obszar, pomimo mniej sprzyjających warunków rynkowych i regulacyjnych w I półroczu utrzymał wynik EBITDA na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku - wyniósł on 920 mln zł. Na wyniki segmentu wpływ miała mniej korzystna taryfa obowiązująca w 2016 roku oraz przejściowo szybsze tempo wydatków operacyjnych. Pozytywny wpływ na rezultaty miał wzrost wolumenu dystrybuowanej energii oraz zdarzenie jednorazowe – rozstrzygnięcie sprawy spornej na korzyść segmentu.

Segment Wytwarzania – wypracował w I półroczu 2016 roku wynik EBITDA na poziomie 168 mln zł wobec 239 mln w tym okresie ub. r. Na pogorszenie wyników największy wpływ miał spadek przychodów związany z mniejszym wolumenem wytworzonej energii - w elektrowni Ostrołęka prowadzone były planowane prace remontowe, widoczne było również zmniejszenie zapotrzebowania PSE na pracę w wymuszeniu. Dodatkowo, z uwagi na mniej korzystne niż rok temu warunki pogodowe nastąpił spadek produkcji energii ze źródeł wiatrowych oraz wodnych, odnotowano również niższe przychody ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Pozytywny wpływ miał znaczny spadek kosztu zużycia paliw spowodowany głównie zmianą miksu paliwowego oraz niższym kosztem jednostkowym zakupu paliw przez Segment.

Segment Sprzedaży - w I półroczu 2016 roku EBITDA wyniosła 27 mln zł wobec 67 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Istotny spadek w tym obszarze nastąpił głównie w II kwartale, co miało związek z niekorzystną sytuacją, która wystąpiła w czerwcu. Ze względu na warunki pogodowe ceny zakupu energii na rynku SPOT i bilansującym kształtowały się na poziomach istotnie wyższych niż historycznie w tym okresie roku. Z jednej strony wywołane to było dużo wyższym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a z drugiej - spadkiem produkcji z mniej stabilnych źródeł wiatrowych. Dynamicznie rośnie działalność związana z obrotem gazem – zarówno w ujęciu marżowym, jak i wolumenowym. W samym II kwartale 2016 r. segment wygenerował wyższą o 5 mln zł marżę na sprzedaży tego paliwa. Od lipca br. Energa-Obrót SA rozpoczęła sprzedaż gazu do klientów detalicznych.

wyniki II kw.2016.jpg 

Więcej klientów biznesowych - więcej energii sprzedanej do odbiorców końcowych

Wytwarzanie energii: całkowita zainstalowana moc wytwórcza w Grupie Energa na koniec I półrocza 2016 roku wyniosła ok. 1,3 GW. Grupa wytworzyła 1,8 TWh energii elektrycznej brutto wobec 2,3 TWh w analogicznym okresie ub. r. Niższa produkcja to efekt realizowanych w II kw. zgodnie z planem, prac remontowych w Elektrowni w Ostrołęce oraz mniejszego zapotrzebowania PSE na pracę w wymuszeniu. Dodatkowo, ze względu na ograniczone w ustawie o OZE wsparcie dla źródeł współspalających biomasę oraz trwające dostosowanie instalacji dedykowanej, w I półroczu br. Elektrownia w Ostrołęce nie produkowała energii z tego źródła. Ze względu na warunki pogodowe niższa była produkcja z farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych.

Dystrybucja energii: w I półroczu 2016 roku o 3 proc. wzrósł wolumen energii elektrycznej dostarczonej przez Energa-Operator - wyniósł on 11,0 TWh, wobec 10,7 TWh energii przesłanej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sprzedaż energii: do odbiorców końcowych wyniosła 9,5 TWh i była o 14 proc. wyższa niż w I półroczu ub. r. Wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej to efekt pozyskania nowych odbiorców biznesowych o relatywnie wysokim zużyciu energii elektrycznej. Natomiast w rezultacie spadku sprzedaży energii na rynku hurtowym łączny wolumen sprzedanej energii w I półroczu był o 12 proc. niższy niż w tym samym okresie 2015 roku. To skutek niższej produkcji energii z odnawialnych źródeł energii na obszarze Energa-Operator SA. Na spółce Energa-Obrót, jako „Sprzedawcy z Urzędu” ciąży obowiązek odkupu energii ze źródeł odnawialnych znajdujących się na terenie Operatora. Ze względu na niższą produkcję z OZE, niższa była sprzedaż nadmiarowego wolumenu na rynku hurtowym.

Więcej inwestycji - poprawa niezawodności dostaw energii

Na koniec I półrocza br. wskaźniki ciągłości zasilania okazały się istotnie lepsze niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Średni czas awarii na odbiorcę (wskaźnik SAIDI) skrócił się o 24 proc. Średnia częstotliwość przerw w dostawach prądu na odbiorcę (wskaźnik SAIFI) obniżyła się z 1,6 do 1,3.Poprawa wynika zarówno z faktu, iż w I półroczu praktycznie nie występowały nieprzewidywalne awarie masowe (wystąpiły one jedynie w czerwcu i były związane z niekorzystną pogodą, jak też z realizowanymi inwestycjami). Poprawę niezawodności dostaw energii widać również na przestrzeni ostatnich lat: w porównaniu do I półrocza 2014 roku, średni czas awarii na odbiorcę skrócił się o 35 proc., natomiast średnia częstotliwość awarii na odbiorcę obniżyła się z poziomu 1,7 do 1,3.

W I półroczu 2016 roku Grupa Energa zrealizowała inwestycje na poziomie 786 mln zł, co oznacza wzrost o 27 proc. w porównaniu do ub. r. Prawie 74 proc. tej kwoty, czyli 581 mln zł, to nakłady w Segmencie Dystrybucji. W wyniku tych inwestycji w I półroczu br:

  • przyłączono 16,9 tys. nowych klientów,
  • wybudowano i zmodernizowano 1 834 km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia,
  • przyłączono do sieci 91 MW nowych źródeł OZE.

W Segmencie Wytwarzanie istotny udział w inwestycjach stanowią zadania związane z dostosowaniem do wymogów środowiskowych Elektrowni B w Ostrołęce i remontu kapitalnego jednego z bloków. Jednocześnie trwa rozliczanie budowy FW Parsówek o łącznej mocy 26 MW.

Zobacz także: Energa pierwszą grupą elektroenergetyczną w Polsce z certyfikatem EMAS

 

Komentarze