Reklama

Elektromobilność

Ustawa o elektromobilności zagrożeniem dla rosyjskich interesów? [KOMENTARZ]

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Najważniejszym wydarzeniem 2017 roku było przyjęcie przez rząd projektu ustawy o  elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jest to zmiana o charakterze jakościowym, stanowiąca nowy rozdział w polityce energetycznej Rzeczypospolitej. Sama zawartość projektu jest powszechnie znana wiec nie ma sensu do niej wracać, warto jednak zastanowić się nad jej implikacjami ekonomicznymi i geostrategicznymi.

Implikacje ekonomiczne projektu oznaczają początek procesu zmniejszania wydatków na importowaną ropę naftową, ergo poprawę bilansu obrotów bieżących i stabilności waluty krajowej. To także możliwość rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o rynek krajowy.

Saldo rachunku bieżącego od 2011 roku wykazuje tendencję zmniejszania deficytu, który w 2016 roku wyniósł - 1,3 mld $. Na ten stan wpływa w największym stopniu saldo eksportu i importu towarów. W 2016 roku import wyniósł 193 mld $, a eksport 196 mld $. Import ropy naftowej w 2016 r. wyniósł 7 mld $, jednak w latach 2011-2014 osiągał wartość   17-19,5 mld USD rocznie (dane POPIH), przy średniej arytmetycznej wartość importu 202 mld $. Tak więc w latach 2011-2014 import ropy stanowił między 8,5%, a 9,25 % całego importu, a w 2016 roku jedynie 3,4 %. Zmiany te wynikały ze zmian cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz sposobu rozliczania zakupów - przede wszystkim z Federacją Rosyjską.

W czerwcu 2014 roku zanotowaliśmy dynamiczny spadek cen - z okolic 114 $ za baryłkę do 48 $ w styczniu 2015 roku. Od czerwca 2017 ropa znajduje się w trendzie wzrostowym, czego efektem jest osiągnięcie w ostatnim dniu roku poziomu 66 $. Wnioski z tej sytuacji są następujące: po pierwsze, wpływ importu ropy naftowej na bilans obrotów bieżących wynika z cen ropy naftowej, które charakteryzują się dużą zmiennością. Polska nie ma żadnego wpływu na ich wysokość.  Po drugie, przewidywania dotyczące przyszłej ceny ropy naftowej są obarczone wysokim poziomem błędu, co zwiększa ryzyko. Po trzecie, ceny ropy naftowej wpływają na poziom inflacji i w przypadku Polski są istotnym czynnikiem napędzającym inflację. Efekt cenowy jest wiec przez polską gospodarkę mocno odczuwalny, zmuszając NBP do podnoszenia stop procentowych, a tym samym ograniczania dynamiki wzrostu gospodarczego.

Stan bilansu obrotów bieżących oraz poziom inflacji wpływa również na stabilność zachowania polskiej waluty, co ma istotne znaczenie nie tylko dla gospodarki, ale również dla gospodarstw domowych zadłużonych we franku szwajcarskim. Tak więc zapewnieniu stabilnego wzrostu gospodarczego służyć będzie zmniejszenie importu ropy naftowej, ergo jakościowa zmiana w kierunku pojazdów elektrycznych.

Drugą implikacją ekonomiczną ustawy jest tworzenie rynku wewnętrznego na produkty wysokiej technologii, które w połączeniu z innymi narzędziami polityki wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości tworzy bardzo interesujące pole do działania polskich firm. Mechanizm rozwoju branż w oparciu o rynek krajowy nie jest niczym nowym, lecz powszechnie stosowanym na świecie i czasami również w Polsce. Przykładem wpływu dodatkowych strumieni finansowych na pobudzenie sektora produkcji są np. producenci okien, autobusów, czy pociągów. Bez rynku wewnętrznego przedsiębiorstwa te miałyby bardzo ograniczone możliwości budowy swojej wartości na rynkach zewnętrznych. Podobny mechanizm zadziała również w przypadku samochodów, co oznacza, iż Polska wchodzi do światowej gry o rynek samochodów elektrycznych. Z analiz BP wynika, iż ilość samochodów elektrycznych na świecie wrośnie z poziomu 1,2 mln w 2015 r. do 100 mln w 2035 r. i będą one stanowiły 6% globalnej liczby.

Geostrategiczne efekty elektromobilnosci polegające na zmniejszeniu uniezależnienia od ropy naftowej są warunkowane zmianami o charakterze jakościowym, będzie to zatem zależało z jednej strony od naszej determinacji, z drugiej od zasobów finansowych przeznaczonych na ten cel. Oba te czynniki obecny rząd posiada. Tak więc uniezależnienie się od dostaw ropy naftowej poprzez rezygnację z niej, jako paliwa stosowanego w transporcie przestaje być ideą, ale staje się realną polityką ze wszystkimi tego konsekwencjami. Warto dodać, iż jest to polityka bezpieczeństwa energetycznego, czyli umiejscowiona wysoko w hierarchii celów państwa. Eksport ropy naftowej stanowi główne źródło wpływów eksportowych Federacji Rosyjskiej (73,7 mld $, a dodając do tego eksport produktów petrochemicznych w wysokości 46.3 mld $,  stanowiło to 9,44 % wpływów z eksportu w 2016 r.). Sektor ropy i gazu generował 40 % wpływów budżetowych Federacji Rosyjskiej, generując w okolicach 1 mln miejsc pracy.

Federacja Rosyjska alokuje środki budżetowe na modernizację potencjału militarnego. Przeprowadzane ćwiczenia wojskowe w pobliżu granic Polski, gdzie próbowane są scenariusze ataku na teren RP i krajów NATO, budzą niepokój i napędzają słuszny kierunek polityki długoterminowego zmniejszenia popytu na ropę i gaz, a w średnioterminowej perspektywie dążenie do dywersyfikacji kierunków dostaw. W przypadku ropy naftowej możliwości dywersyfikacji kierunku importu posiadamy, jednak problemem jest wybór między obszarami o dużej niestabilności politycznej, często podejrzewanymi o wspieranie terroryzmu. Z tej przyczyny globalne działania zmierzające do rozwoju elektromobilnosci powodować będą zmiany o charakterze geostrategicznym, ponieważ Federacja Rosyjska utraci tradycyjne źródła finansowania swojej agresywnej i imperialnej polityki, która stoi w sprzeczności z interesami Polski.

Sumując, przyjęty projekt ustawy o elektromobilnosci ma nie tylko aspekt ekonomiczny i środowiskowy, który świadomie pominąłem, ale przede wszystkim geostrategiczny. Daje on w przyszłości możliwość zmiany jakościowej, która jest kluczowym elementem zachowania stabilnego rozwoju gospodarczego i realizacji interesów bezpieczeństwa Polski. Ustawa rozpoczyna proces i pewnie będzie podlegać zmianom, jednak najważniejsze jest, iż właściwy kierunek zmian został zapoczątkowany. Ważne będzie tempo i determinacja w realizacji tego pomysłum ponieważ pozytywne efekty odczujemy wszyscy - tego życzę w 2018 roku politykom.

Zobacz także: Poznań stawia na autobusy elektryczne

Zobacz także: Tesla bije własne rekordy. Trasa Nowy Jork - Los Angeles pokonana w 50 godzin

Reklama

Komentarze

    Reklama