Reklama

Gaz

Uruchomiono procedurę Open Season dla projektu Baltic Pipe

Energetyka24
Energetyka24

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego – spółki GAZ-SYSTEM i Energinet, uruchamiają Wiążącą Procedurę Open Season dla projektu Baltic Pipe.

Cele procedury Open Season

Energinet i GAZ-SYSTEM zapraszają wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w procedurze Open Season 2017, która umożliwia składanie wiążących ofert na nowe zdolności przesyłowe w ramach planowanego projektu Baltic Pipe. 

Celem niniejszej procedury jest określenie, czy istnieje wystarczające zapotrzebowanie rynkowe na utworzenie infrastruktury gazociągów kopalnianych i przesyłowych umożliwiającej przesył gazu z Norwegii do Polski przez Danię lub z Polski do Danii.

Zobacz także: Polska pokryje większość kosztów Baltic Pipe? „Ostra gra Danii” [KOMENTARZ]

Studium wykonalności dotyczące punktu połączenia międzysystemowego Baltic Pipe Polska – Dania dowodzi, że projekt jest możliwy do wykonania i mógłby przynieść korzyści społeczne i gospodarcze zarówno Danii jak i Polsce pod warunkiem pojawienia się zapotrzebowania rynkowego. Studium wykonalności było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach Programu CEF (Connecting Europe Facility, Program „Łącząc Europę” 

W związku z powyższym Energinet.dk i GAZ-SYSTEM S.A. postanowili przeprowadzić procedurę Open Season 2017 celem ustalenia i potwierdzenia długoterminowego zapotrzebowania uczestników rynku. 

Dwie fazy Open Season 2017

Open Season 2017 będzie prowadzony w dwóch Fazach: Faza 1 i Faza 2. 

Faza 1 procedury Open Season 2017 rozpoczęła się w dniu 6 czerwca 2017 r. i z chwilą publikacji Regulaminu Open Season 2017 i innych dokumentów związanych z Procedurą. Zgodnie z harmonogramem Fazy 1 uczestnicy rynku będą mieli możliwość złożenia Zamówienia w sprawie zapewnienia realizacji zdolności przesyłowej do 25 lipca 2017 r. 

Jeżeli uczestnicy rynku złożą w ramach Fazy 1 oferty na wystarczającą przepustowość, operatorzy systemów przesyłowych przystąpią do realizacji projektu Baltic Pipe w ramach Szybkiej Ścieżki Projektu w celu rozpoczęcia świadczenia usługi przesyłu gazu od dnia 1 października 2022 r.

Przewidywana data rozpoczęcia Fazy 2 procedury Open Season to 5 września 2017 r. W Fazie 2 uczestnicy rynku będą mogli złożyć ostateczną ofertę dotyczącą alokacji zdolności przesyłowych.

*Nota prawna: Ogólny harmonogram OS 2017 może ulec zmianie. Zmiany mogą nastąpić w szczególności, jeżeli całkowita Przepustowość OS 2017 wnioskowana w Ofertach w ramach Fazy 1 będzie niewystarczająca do realizacji Szybkiej Ścieżki Projektu, co będzie oznaczać konieczność wprowadzenia zmian do założeń projektu Baltic Pipe.

Zobacz także: Dyrektor Energinet.dk: Nord Stream 2 nie jest bezpośrednią konkurencją dla Baltic Pipe [ROZMOWA]

Zaproszenie do udziału w Spotkaniach informacyjnych

Energinet i GAZ-SYSTEM S.A. pragną zaprosić wszystkich uczestników rynku do wzięcia udziału w jednym z dwóch planowanych spotkań informacyjnych.

Pierwsze ze spotkań odbędzie się w Stavanger w Norwegii 20 czerwca 2017 r. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie tego spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie. Drugie spotkanie odbędzie się w biurze Energinet w Ballerup 21 czerwca 2017 r. o godz. 10:30 CET ( po południu odbędzie się forum zleceniodawców usługi przesyłania dla Energinet).

W czasie spotkań informacyjnych będzie prezentowany projekt Baltic Pipe i zasady uczestnictwa w procedurze Open Season 2017.

Zobacz także: "Arktyczna karta" - rosyjski Joker w rozgrywce o Baltic Pipe? [ANALIZA]

Informacje dotyczące projektu Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Projekt ma na celu ustanowienie połączenia międzysystemowego łączącego dwa rynki krajowe poprzez wykorzystanie dwukierunkowego gazociągu morskiego i rozbudowę lokalnej sieci przesyłowej pod kątem zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego gazociągu w celu zabezpieczenia przesyłu gazu z Norwegii do Danii i Polski. Taki wariant był przedmiotem analizy w ramach studium wykonalności. 

W ramach tego studium przeprowadzono badanie rynku służące ocenie ogólnego zainteresowania uczestników rynku projektem Baltic Pipe. Wyniki badania były pozytywne i wskazywały na istnienie niewiążącego zapotrzebowania w odniesieniu do tego konkretnego Projektu przekraczającego 10 mld m3 gazu rocznie. Kolejnym etapem jest zaproszenie obecnych i potencjalnych dostawców usług przesyłowych do wzięcia udziału w procedurze Open Season w celu uzyskania potwierdzenia długookresowych deklaracji inwestycyjnych. 

Głównymi celami projektu Baltic Pipe są wzmocnienie dywersyfikacji dostaw gazu, integracja rynku, konwergencja cenowa i bezpieczeństwo dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej i w krajach bałtyckich, a poza tym:

  • integracja rynków gazu – duńsko-szwedzkiego i polskiego poprzez konkurowanie z różnymi źródłami dostaw i dwustronną wymianę handlową oraz uwzględnienie połączeń międzysystemowych, których zlokalizowanie jest planowane w państwach Europy Środkowo-Wschodniej (połączenia międzysystemowe takie jak Polska-Czechy, Polska-Słowacja, Polska-Ukraina) i w krajach bałtyckich (połączenie Polska-Litwa) w perspektywie długookresowej.
  • wzmocnienie regionalnego bezpieczeństwa dostaw gazu dzięki dywersyfikacji źródeł dostaw gazu (umożliwienie dostępu do nowych źródeł dostaw gazu);
  • wzrost konkurencji na regionalnych rynkach gazu i ułatwienie konwergencji cenowej pomiędzy poszczególnymi rynkami, możliwość wejścia na rynek nowych uczestników i potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz w regionach objętych oddziaływaniem projektu;
  • stworzenie warunków do znacznego spadku opłat przesyłowych w systemie duńskim dzięki dodatkowym wolumenom gazu z Norwegii do Danii (przesyłanym z wykorzystaniem Baltic Pipe), co przyniesie korzyści duńskim konsumentom i przedsiębiorstwom; 
  • poprawa niezawodności technologicznej w zakresie dostaw gazu do odbiorców dzięki dywersyfikacji kierunków importu; 
  • połączenie Baltic Pipe z terminalem LNG w Świnoujściu, które może w przyszłości  zagwarantować krajom skandynawskim dostęp do globalnego rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG).

Zobacz także: Brama Północna czy Greifswald? Bitwa o gaz dla Europy Środkowo-Wschodniej rozstrzyga się na naszych oczach [WYWIAD]

Reklama

Komentarze

    Reklama