Reklama

OZE

URE testuje rozwiązania dedykowane OZE

  • Szef Rosnieftu - Igor Sieczin. Fot. Rosneft.com
    Szef Rosnieftu - Igor Sieczin. Fot. Rosneft.com

Od 18 lipca do 29 lipca 2016 r. odbędzie się II etap testów Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA). W ramach testów zostaną zorganizowane cztery aukcje symulacyjne.  Do aukcji będą mogli przystąpić wyłączenie Wytwórcy „posiadający” co najmniej jedną aktywną instalację odnawialnego źródła energii, którą zgłoszono w pierwszym etapie testów IPA tj. dla której administrator systemu zaakceptował wniosek lub deklarację, złożone podczas I-ego etapu testów. 

Charakterystyka aukcji symulacyjnych

Dla jednej instalacji odnawialnego źródła energii Wytwórca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożona oferta może zostać zmodyfikowana lub wycofana pod warunkiem, że do zamknięcia sesji aukcji pozostało więcej niż 1 godz. Każda z ofert - podobnie jak w przypadku składania wniosków i deklaracji - musi zostać opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Prawidłowość złożonych podpisów na etapie testów nie będzie weryfikowana przez administratorów.

URE prosi uczestników aukcji symulacyjnych o nieprzedkładanie gwarancji bankowych, jak również niewpłacanie kaucji, celem ustanowienia zabezpieczenia finansowego pozwalającego na udział w aukcji. Fikcyjne zabezpieczenia finansowe dla każdej „utworzonej” instalacji, na potrzeby przeprowadzenia aukcji symulacyjnych, zostały wprowadzone do systemu przez administratorów IPA i umożliwiają składanie ofert.

Aukcje symulacyjne zostaną przeprowadzone w oparciu o założenia systemu wsparcia określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 i 2365) w brzmieniu nie obejmującym nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 925). Z kolei, ceny referencyjne dla poszczególnych rodzajów instalacji zostały określone w IPA zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2063). 

Niezależnie od prowadzonych testów, w Urzędzie Regulacji Energetyki trwają obecnie intensywne przygotowania do modernizacji IPA, celem jej dostosowania w jak najkrótszym możliwym czasie do aktualnych wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa, umożliwiając tym samym m.in. przeprowadzanie odrębnych aukcji dla poszczególnych „koszyków technologicznych”.

Do danych zgromadzonych w IPA podczas testów mają wgląd wyłącznie Administratorzy systemu, a po zakończeniu testów dane te zostaną trwale usunięte.

Czynności podejmowane przez Użytkowników za pośrednictwem IPA w fazie testów, mają wyłącznie symulacyjny charakter, a zatem nie rodzą żadnych skutków prawnych. Wytwórcy, którzy w ramach testów złożą ofertę i wygrają aukcję symulacyjną nie nabędą prawa do pokrycia ujemnego salda ani prawa do sprzedaży energii do sprzedawców zobowiązanych. Wytwórcy ci nie są również zobowiązani do wytworzenia w danej instalacji energii w ilości określonej w ofercie. Do uczestników testów nie mają zastosowania sankcje wynikające z przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Podobnie jak w przypadku pierwszego etapu testów, wprowadzane dane i informacje dotyczące parametrów składanej oferty, a także dołączane do tej oferty dokumenty (pliki) nie będą weryfikowane pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym.

Udostępnienie IPA ma na celu zapoznanie wytwórców zainteresowanych uczestnictwem w tzw. systemie aukcyjnym z zasadami działania oraz poszczególnymi funkcjonalnościami i modułami aplikacji.

Zobacz także: Szczyt NATO: Polska i USA zacieśnią współpracę energetyczną

Zobacz także: Prezydent Obama przeciwko polskiej "ustawie wiatrakowej"?

Reklama

Komentarze

    Reklama