• Partner główny
    Logo Orlen

Elektroenergetyka

Tauron odrabia straty. ,,W 2016 r. uzyskaliśmy 370 mln zł zysku netto"

Fot. Tauron
Fot. Tauron

Tauron kończy 2016 rok z przychodami ze sprzedaży rzędu 17,65 mld zł oraz EBITDA na poziomie 3,34 mld zł. Zysk netto spółki wyniósł 370 mln zł (wobec straty netto w 2015 r. w wysokości 1,8 mld zł). Największy wpływ na uzyskane wyniki miały segmenty: Dystrybucja (EBITDA 2 395 mln zł), Wytwarzanie (EBITDA 545 mln zł) i Sprzedaż (EBITDA 490 mln zł).

,,Grupa TAURON działa na wymagającym, coraz mniej stabilnym rynku, na którym sukces mogą odnieść jedynie firmy wyznaczające kierunki rozwoju branży. Naszą aspiracją jest być firmą, która kreuje rozwiązania, a nie tylko adaptuje się do zmian w otoczeniu.  Wyniki finansowe Grupy TAURON wypracowane w 2016 roku potwierdzają naszą silną pozycję na rynku energetycznym oraz stanowią dobrą podstawę do dalszego wzrostu. Zgodnie z naszą strategią budujemy kulturę organizacyjną Grupy w taki sposób, aby w centrum naszych działań znajdował się klient i jego oczekiwania"mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

,,Zakończyliśmy miniony rok dobrym czwartym kwartałem. Wynik EBITDA uzyskany w całym 2016 r. jest nieznacznie niższy niż rok wcześniej i jest to przede wszystkim rezultat trudnych warunków rynkowych w sektorze górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej. Na wynik operacyjny i netto, podobnie jak w 2015 r., wpłynęły odpisy wartości bilansowej nierentownych jednostek wytwórczych segmentu Wytwarzanie. Widać, że czynniki regulacyjno-rynkowe w coraz większym stopniu wpływają na wyniki finansowe osiągane przez firmy energetyczne" mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Zobacz także: Tauron porozumiał się z wykonawcą ws. zmian w Elektrowni Jaworzno III

W 2016 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 30 proc. w porównaniu do roku 2015 r. i wyniosła 6,37 mln ton. Bez uwzględnienia produkcji z ZG Brzeszcze wzrost wyniósłby 6 proc. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 6,1 mln ton, z czego 4,7 mln ton (ok. 77 proc.) trafiło do spółek z segmentu Wytwarzanie. Na wysoki wolumen wydobycia największy wpływ miał systematyczny wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r. w ramach Grupy TAURON, Zakładzie Górniczym Brzeszcze (ZG Brzeszcze).

Intensywny program inwestycyjny, realizowany w 2016 r. w tej kopalni, powinien przełożyć się na osiągnięcie w 2017 r. rocznego wolumenu wydobycia w docelowej wysokości ok. 1,8 mln ton i generowanie dodatnich wyników finansowych. O skuteczności działań podejmowanych w tym zakładzie świadczą liczby - w IV kwartale ubiegłego roku ZG Brzeszcze wydobyły aż 438 tys. ton węgla i uzyskały wynik EBITDA na poziomie 6 mln zł.

Produkcja energii elektrycznej w 2016 r. wyniosła ok. 16,8 TWh, w tym z odnawialnych źródeł energii - 1,3 TWh. Niższa produkcja i sprzedaż energii elektrycznej realizowana przez segment Wytwarzanie wynikała bezpośrednio z przyjętej strategii handlowej Grupy TAURON, przy czym za spadek produkcji energii w źródłach odnawialnych odpowiadała głównie niższa produkcja z biomasy (efekt obniżenia współczynnika wsparcia dla procesu współspalania biomasy z 1,0 do 0,5 oraz silnego spadku cen zielonych certyfikatów).

W segmencie Dystrybucja Grupa TAURON odnotowała wzrost wolumenu, dostarczając klientom niemal 50 TWh energii elektrycznej, czyli o 1 proc. więcej niż rok wcześniej. Jest to efekt koniunktury gospodarczej i wyższego krajowego zużycia energii elektrycznej. W 2016 r. segment Dystrybucja podłączył do swojej sieci dystrybucyjnej ponad 50 tysięcy nowych klientów.

Z kolei segment Sprzedaż zanotował ok. 11 proc. spadek wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co wynikało z braku sprzedaży energii do PSE (ok. 1,7 TWh w 2015 r.) i coraz silniejszej konkurencji na rynku sprzedaży energii elektrycznej.

W 2016 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17,6 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w 2015 r. Wyższe przychody odnotowano w segmencie Wydobycie i wynikają przede wszystkim z nabycia w 2016 r. Zakładu Górniczego Brzeszcze i sprzedaży wyższego wolumenu węgla. Spadki odnotowano w segmentach: Wytwarzanie (o 19,0 proc.) oraz Sprzedaż (o 11,7 proc.), co jest głównie pochodną niższych wolumenów i cen sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA Grupy uzyskana w 2016 r. wyniosła 3,3 mld zł, co jest rezultatem niższym o 5,3 proc. w porównaniu do 2015 r. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (71,8 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (16,3 proc.) i Sprzedaż, który wygenerował ok. 14,7 proc. łącznej EBITDA Grupy.

Zysk netto Grupy wyniósł 370 mln zł, podczas gdy w 2015 r. – na skutek wysokich odpisów aktualizacyjnych – Grupa odnotowała 1,8 mld zł straty netto.

Negatywny wpływ na wysokość zysku netto miały, przeprowadzone w trakcie 2016 r., testy na trwałą utratę wartości bilansowej aktywów, których wyniki skutkowały ujęciem odpisów aktualizujących wartość bilansową konwencjonalnych i odnawialnych źródeł wytwórczych o łącznej wartości netto 735 mln zł.

Odpisy są rezultatem uwzględnienia w testach zmian w otoczeniu rynkowym, w tym między innymi: niekorzystnych regulacji w obszarze odnawialnych źródeł energii, kilkukrotnego spadku cen zielonych certyfikatów oraz utrzymujących się niekorzystnych – z punktu widzenia rentowności energetyki węglowej – warunków rynkowych.

Komentarze