Reklama

Elektroenergetyka

Tauron odczuwa niekorzystną sytuację na rynku

W I kwartale 2016 r. Grupa TAURON wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych. EBITDA osiągnęła poziom 873 mln zł, marża EBITDA wyniosła 18,8 proc.

W I kwartale 2016 r. Grupa TAURON wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych. EBITDA osiągnęła poziom 873 mln zł, marża EBITDA wyniosła 18,8 proc.

"Zgodnie z przewidywaniami pierwszy kwartał 2016 r. nie był łatwy dla branży energetycznej. Uzyskane przychody ze sprzedaży były nieznacznie niższe niż rok wcześniej. Dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej Grupa zanotowała prawie 2 proc. wzrost wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej, rosły również wolumeny produkcji i sprzedaży węgla. Niestety pod presją niekorzystnej sytuacji rynkowej oraz niskich cen energii i węgla były wyniki segmentu Wytwarzanie i Wydobycie. Zarząd prowadzi obecnie prace nad nową strategią, która pozwoli Grupie działać efektywniej w zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym" – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Dane operacyjne

W I kwartale 2016 r. Grupa TAURON wyprodukowała i sprzedała ponad 1,2 mln ton węgla handlowego. Wzrost produkcji w porównaniu do ubiegłego roku w głównej mierze wiązał się z przejęciem spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

Produkcja energii elektrycznej obniżyła się o 2 proc., co jest głównie efektem braku współspalania biomasy i niższej produkcji w elektrowniach wodnych oraz utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku energii ze źródeł odnawialnych (niższy wolumen produkcji z OZE, niższa cena zielonych certyfikatów, brak wsparcia dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 5 MWe, obniżenie o 50 proc. poziomu wsparcia dla współspalania).

Natomiast stabilnie wzrastający popyt na energię elektryczną, zarówno wśród odbiorców przemysłowych, jak i gospodarstw domowych, przyczynił się do zwiększenia wolumenu dystrybucji energii (wzrost o ok. 2 proc.).

Zanotowany w I kwartale br. spadek wolumenu sprzedaży detalicznej energii elektrycznej to skutek niższego poziomu sprzedaży do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, co spowodowane jest agresywną polityką cenową spółek konkurencyjnych.

Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2016 r. Grupa TAURON wypracowała ponad 4,6 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 3 proc. spadek rok do roku. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na tę sytuację były niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, węgla, usług dystrybucyjnych i opłat przyłączeniowych. Spadki te zostały częściowo zrekompensowane przychodami z mechanizmów rezerw mocy (operacyjnej i interwencyjnej rezerwy zimnej) oraz rosnącymi przychodami ze sprzedaży gazu.

EBITDA i zysk netto

Grupa TAURON uzyskała EBITDA na poziomie 873 mln zł, co oznacza spadek o 14 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA niezmiennie ma segment Dystrybucja (62 proc.), w dalszej kolejności Wytwarzanie (22 proc.) i Sprzedaż (19 proc.).

EBITDA segmentu Dystrybucja pozostała na podobnym poziomie jak w I kwartale 2015 r., natomiast pozostałe segmenty zanotowały gorsze wyniki. W przypadku segmentu Wytwarzanie wynikało to w głównej mierze z wyższych kosztów rezerwy CO2 oraz niższych niż przed rokiem cen energii elektrycznej.

Ujemna EBITDA segmentu Wydobycie jest pochodną trudnych warunków rynkowych, niskich wolumenów produkcji i sprzedaży węgla oraz konsolidacji, począwszy od stycznia od 2016 r., wyników spółki Nowe Brzeszcze Grupa TAURON.

Zysk netto Grupy TAURON w I kwartale 2016 r. wyniósł 324 mln zł.

"Wynik EBITDA Grupy TAURON uzyskany w I kwartale 2016 r. jest o 14 proc. niższy niż przed rokiem. Wpływ na taką sytuację miały przede wszystkim warunki rynkowe - niższe realizowane ceny energii, wyższe koszty rezerwy CO2 oraz konkurencja na rynku sprzedaży detalicznej, skutkująca niższym wolumenem i cenami sprzedaży energii. Niekorzystne czynniki zostały częściowo skompensowane przez dobre wyniki segmentu Dystrybucja, przychody z mechanizmów rezerwy mocy oraz efekty programów poprawy efektywności" – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych. 

Inwestycje

W I kwartale 2016 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły niemal 654 mln zł, co oznacza spadek o 17 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (298 mln zł) oraz budowę bloku węglowego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (182 mln zł).

"Niższe nakłady inwestycyjne dotyczą przede wszystkim segmentu Wytwarzanie. Spadek capexu w tym segmencie wynika z końcowej fazy modernizacji bloków klasy 200 MW oraz bliskich finalizacji prac na budowie bloku kogeneracyjnego w Zakładzie Wytwarzania Tychy. Obecnie trwa przegląd strategii korporacyjnej i analiza wszystkich inwestycji Grupy, tak aby dostosować program inwestycyjny do warunków rynkowych oraz możliwości finansowych Grupy" – mówi Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec marca 2016 r. zadłużenie Grupy TAURON wyniosło ok. 8,7 mld zł. "Bezpieczna sytuacja finansowa to priorytet Zarządu, zwłaszcza przy skali ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Udało nam się wydłużyć średnią ważoną zapadalność długu z 51 miesięcy na koniec 2015 r. do 64 miesięcy na koniec I kwartału br." – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Na koniec marca 2016 r. wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,5x.

Zobacz także: Audyt: kontrowersyjna prywatyzacja energetyki i chybione inwestycje

Zobacz także: PGE kontynuuje proces modernizacji elektrowni

Reklama

Komentarze

    Reklama