Reklama

Portal o energetyce

Skarb państwa wspomógł finansowo działalność rafineryjną Lotosu

  • Koncepcja firmy Lockheed Martin, ilustracja: Lockheed Martin

Minister Skarbu Państwa podpisał z Grupą LOTOS umowę w sprawie udzielenia wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Zostanie ona przeznaczona na nowe inwestycje poprawiające działalność rafineryjną spółki - poinformował resort.

- To projekt, który umożliwi Grupie LOTOS sfinansowanie jednej z kluczowych inwestycji, a jednocześnie przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie surowców energetycznych – powiedział Rafał Baniak, wiceminister Skarbu Państwa, który w imieniu ministra skarbu podpisał umowę z Grupą LOTOS.

Pieniądze pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez Skarb Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących. Dzięki tej inwestycji wzrośnie efektywność działalności rafineryjnej prowadzonej w ramach Grupy LOTOS poprzez pogłębienie stopnia przerobu ropy naftowej - informuje MSP.

– Priorytetem i obowiązkiem Ministra Skarbu Państwa jako właściciela  jest konsekwentne budowanie wartości spółek Skarbu Państwa. Projekt przygotowany przez Grupę LOTOS zakłada osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych, a jednocześnie wpisuje się w realizację strategii bezpieczeństwa energetycznego państwa. Obejmując akcje nowej emisji minister skarbu zachowa się jak prywatny inwestor, o czym świadczy nie tylko test prywatnego inwestora, który wykazał że inwestycja Lotosu jest rentowna, ale także fakt, że projekt poparła zdecydowana większość pozostałych akcjonariuszy Grupy LOTOS – powiedział Rafał Baniak.

Minister Skarbu Państwa ma możliwość dokapitalizowania spółek ze środków zgromadzonych w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, który jest zasilany wpływami z prywatyzacji. Każdorazowo przedsiębiorca występujący o wsparcie składa w MSP wniosek wraz z biznesplanem i testem prywatnego inwestora. Wsparcie jest udzielane na podstawie rozporządzenia ministra skarbu z 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.

Reklama

Komentarze

    Reklama