Reklama

OZE

Senat uchwalił trzy ustawy dotyczące sektora energii

24 grudnia 2015 r. nad ranem zakończyło się  6. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Izba wyższa parlamentu pochyliła się m.in. nad projektami aktów prawnych dotyczących szeroko rozumianego sektora energetycznego, chodzi tutaj o nowelizację ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii. 

Bez poprawek Senat uchwalił ustawę o  zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, powstałą na bazie projektu poselskiego. Nowelizacja przedłuża czas obowiązywania regulacji dotyczących możliwości nieodpłatnego zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń do końca 2018 r. Majątkiem, który ma być przekazywany do SRK SA, są części zakładów górniczych, które nie prowadzą już wydobycia, lub takie, w których wydobycie zakończy się w najbliższym czasie ze względu na wyczerpanie zasobów. Nowelizacja zawiera też  regulacje dotyczące restrukturyzacji zatrudnienia oraz sposobu realizacji uprawnień byłych pracowników kopalń postawionych w stan likwidacji przed 1 stycznia 2007 r. Zmiany mają objąć też zasady naliczania wysokości jednorazowych odpraw pieniężnych wobec osób, które skorzystają z tego instrumentu od dnia 1 stycznia 2016 r. Świadczenie będzie przysługiwało pracownikom z co najmniej 5-letnim stażem pracy w przedsiębiorstwie górniczym, z którymi rozwiązana została za porozumieniem stron umowa o pracę po 31 grudnia 2015 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2018 r.  Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Z jedną poprawką  Izba uchwaliła ustawę o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Był to projekt poselski. W Polsce system wsparcia efektywności energetycznej został wprowadzony ustawą z kwietnia 2011 r. i miał obowiązywać do 31 grudnia br. W październiku Komisja Europejska wezwała Polskę do pełnego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Miała ona być wdrożona do prawa krajowego już wcześniej, do 5 czerwca 2014 r. Zgodnie z tą dyrektywą, państwa członkowskie muszą od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 r. osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić za pomocą systemów wspomagających osiągnięcie tej efektywności zarówno w gospodarstwach domowych, transporcie, jak i budynkach przemysłowych. Celem nowelizacji jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016, w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych, dostosowanego do unijnych wymagań. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

Senat przyjął z czterema poprawkami ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne, której projekt przygotowali posłowie. Nowelizacja przesuwa z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie tych przepisów ustawy o OZE, które dotyczą uruchomienia systemu aukcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji OZE oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach do 10 kW. Zmiany umożliwią przeprowadzenie dodatkowej oceny skutków regulacji i wprowadzenie mechanizmów umożliwiających uniknięcie upadłości obecnie funkcjonujących biogazowni rolniczych. Nowelizacja pozwoli też na przygotowanie niezbędnych przepisów w zakresie zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. Nowe regulacje mają również umożliwić dokończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie mogły zostać zakończone do końca bieżącego roku. Dodatkowe sześć miesięcy pozwoli oddać te inwestycje do użytkowania i umożliwi wytwórcom energii elektrycznej skorzystanie z prawa do otrzymywania świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) wydawanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla instalacji OZE. Przepisy wykonawcze do ustawy o OZE  wyda minister właściwy do spraw energii, a nie gospodarki.

Zobacz także: Wiceminister energii: Nie zamierzamy zamykać kopalń

Zobacz także: Tauron: Spełniono kolejny warunek przejęcia KWK "Brzeszcze"

Reklama

Komentarze

    Reklama