Reklama

OZE

Sejm: Status quo w sprawie specustawy wiatrakowej

  • Fot. MSWiA
    Fot. MSWiA

W dniach 17–18 marca br. odbywały się obrady podkomisji nadzwyczajnej w sprawie rozpatrzenia poselskiego projektu o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Posłowie nie uchwalili zmian odnośnie kluczowych i wzbudzających największe kontrowersje zapisów ustawy.

Obradom podkomisji nadzwyczajnej przewodniczyła poseł Anna Paluch (PiS). Stronę rządową reprezentowali: Andrzej Szweda–Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Posłowie, pomimo poprawek zgłaszanych przez przedstawicieli klubów opozycyjnych, nie uchwalili zmian odnośnie kluczowych i wzbudzających największe kontrowersje zapisów ustawy tj. odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy mieszkaniowej i obszarów przyrodniczych (poprawka do art. 4 posła Mirosława Suchonia z Nowoczesnej została odrzucona) oraz zakwalifikowania całości elektrowni – wraz z jej elementami ruchomymi – jako budowli (poprawka do art. 21 zgłaszana przez poseł Małgorzatę Chmiel z PO została odrzucona).

Istotne poprawki przyjęte w trakcie prac podkomisji:

  • art. 2. – dotychczasowe zapisy znalazły się w ust. 1 artykułu. Dodano też ust. 2 w brzmieniu: „Ilekroć w niniejszej ustawie mowa jest o inwestorze należy przez to rozumień eksploatującego, właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego podlegającego odpowiednio eksploatacji lub użytkowaniu”;
  • art. 6 – do listy organów, które uwzględniają zapisaną w ustawie odległość lokowania elektrowni wiatrowych, dodano punkt 7 w brzmieniu: „Organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przy wydawaniu tych decyzji”;
  • art. 30 – skreślono ust. 2, który zakładał, że zlecając wykonanie niektórych czynności niezbędnych do przeprowadzenia prób funkcjonowania elektrowni wiatrowej podmiotom dysponującym odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, Urząd Dozoru Technicznego nie stosuje zapisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Poprawka została uchwalona zgodnie z opinią BAS;
  • po art. 31 dodano art. 31a w brzmieniu: „Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do 31.12.2016 podatek od nieruchomości dotyczący elektrowni wiatrowych ustala się i pobiera zgodnie z przepisami sprzed dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”.

Za przyjęciem sprawozdania z prac opowiedziało się 5 posłów, 2 było przeciw.

Natalia Iwaszko

Zobacz także: Sejmowa Komisja ds. Infrastruktury zajęła się specustawą wiatrakową

Reklama

Komentarze

    Reklama