Reklama

Gaz

Sejm pracuje nad ustawami dotyczącymi sektora energetycznego

  • Sergei Sikorsky w towarzystwie pilotów testowych PZL Mielec w czasie konferencji - fot. Łukasz Pacholski
    Sergei Sikorsky w towarzystwie pilotów testowych PZL Mielec w czasie konferencji - fot. Łukasz Pacholski

W porządku obrad pierwszego dnia posiedzenia sejmu znalazło się drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo atomowe, który ma na celu usystematyzowanie przepisów dotyczących powoływania i odwoływania wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki oraz Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Posłowie zajęli się również projektem nowelizacji prawa energetycznego, który zmierza do wprowadzenia większej przejrzystości na rynku paliw i gazu ziemnego.

Zgodnie z projektem odwoływanie wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki byłoby samodzielną kompetencją Ministra Środowiska. Obecnie podejmuje on taką decyzję na wniosek prezesa Agencji. Ponadto projekt przewiduje, że minister środowiska będzie powoływał i odwoływał, w pierwszym przypadku po zasięgnięciu opinii prezesa Agencji, członków – działającej przy prezesie jako organ opiniodawczy i doradczy – Rady do Spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. Rada mogłaby liczyć nie więcej niż 10 członków (obecnie nie więcej niż 7), spośród których minister środowiska wskazywałby przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Projekt rozpatrywała w pierwszym czytaniu Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, która przyjęła go z poprawkami. Sprawozdanie komisji przedstawił poseł Wojciech Skurkiewicz. Trzecie czytanie projektu odbędzie się w bloku głosowań.

Izba rozpoczęła w pierwszym czytaniu parlamentarne prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 653). Projekt zmierza do uporządkowania i wprowadzenia większej przejrzystości rynku paliw i gazu ziemnego. Proponowane zmiany obejmują systemowe uporządkowanie rynku paliw ciekłych i gazu ziemnego oraz zwiększenie kontroli państwa nad systemem zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw. W odniesieniu do rynku paliw ciekłych wejście w życie projektowanych rozwiązań ma m.in. przeciwdziałać m.in. unikaniu opodatkowania lub wyłudzaniu podatku VAT, unikaniu podatku akcyzowego, niewnoszeniu opłaty paliwowej czy unikaniu realizacji obowiązku tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy i paliw ciekłych a także prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji. 

Dokument uzupełnia uchwalone na ostatnim posiedzeniu Sejmu zmiany w ustawie o VAT, zmierzające do zmniejszenia tzw. szarej strefy oraz zwiększenia wpływów z podatku VAT z tytułu obrotu paliwami ciekłymi. Dla zapewnienia realizacji założonych celów projekt m.in. wprowadza jednolitą definicję paliw ciekłych oraz uzupełnia i doprecyzowuje definicje ich wytwarzania, magazynowania i przeładunku. Wykaz paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót w tym obrót z zagranicą wymaga koncesji określi minister energii w rozporządzeniu. Dotychczas określanie, czy dany produkt jest paliwem ciekłym następowało w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W ocenie wnioskodawców nowe rozwiązanie wzmocni pewność prowadzenia legalnego biznesu w tym sektorze. Ponadto projekt przewiduje wzmocnienie Prezesa URE jako regulatora rynku m.in. poprzez wprowadzenie nowych kompetencji kontrolnych, dodanie nowych obowiązków sprawozdawczych realizowanych wobec tego regulatora przez podmioty działające na rynku paliw ciekłych. Ponadto wnioskodawcy proponują, by Prezes URE prowadził jednolitą bazę danych z publicznie dostępnymi informacjami o rodzajach i ilości infrastruktury paliw ciekłych w Polsce wykorzystywanych do działalności koncesjonowanej oraz przywozu paliw ciekłych z zagranicy.  

Do ustawy ma być wprowadzony katalog kar administracyjnych za naruszenia warunków prowadzenia działalności koncesjonowanej w zakresie paliw ciekłych. W odniesieniu do rynku gazu ziemnego projekt m.in. znosi bariery prawne dostaw skroplonego LNG do Polski. Wynika to z oddania do użytkowania i rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. 

Ponadto projekt rozszerza obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Zakłada ponadto wprowadzenie nowej formy prawnej jego realizacji – tzw. umowę biletową, która umożliwi podmiotom zobowiązanym do utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, które nie posiadają własnych magazynów, wykonywanie tego obowiązku przez jego przeniesienie na innego przedsiębiorcę zobowiązanego do utrzymywania zapasów. Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje obecnie w odniesieniu do zapasów ropy naftowej i paliw.  

Wnioskodawcy chcą ponadto wyeliminować uchybienia legislacyjne dotychczasowych przepisów, które utrudniają ich stosowanie i jednakową interpretację. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Prawo i Sprawiedliwość. W imieniu wnioskodawców projekt uzasadnił poseł Maciej Małecki. Dokument trafił do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Zobacz także: Polska elektrownia atomowa nie powstanie w lokalizacji "Gąski"

Zobacz także: Rewolucja Gazowa na Morzu Śródziemnym dociera do Libanu

Reklama

Komentarze

    Reklama