Reklama

Ropa

Trzeci kwartał Lotosu: Spadek sprzedaży węglowodorów o 12%

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w III kw. 2019 r. największy wpływ miały spadające notowania surowców (tj. ropy naftowej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzedaży węglowodorów (spadek o ok. 12% kw./kw.), wyższy poziom modelowej marży rafineryjnej (wzrost o 40,6% kw./kw.) oraz wyższy średniokwartalny kurs dolara. 

Skumulowana EBITDA wg LIFO Lotosu po 3 kwartałach 2019 wyniosła 2,3 mld zł. Sam III kwartał to 0,86 mld zł. W III kwartale Grupa wypłaciła dywidendę za rok 2018 w wysokości 555 mln zł (3 zł na akcję). Wcześniej niż planowano, uruchomiono wydobycie ze złoża Utgard. Rafineria pracowała w tym okresie przy maksymalnym wykorzystaniu mocy wytwórczych. Rozpoczął się też rozruch kluczowych instalacji Projektu EFRA.

W lipcu 2019 r. Grupa LOTOS podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+. Oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zwolnione zostały zabezpieczenia na majątku spółki.

SEGMENT WYDOBYWCZY

Na wielkość wydobycia w III kw. wpływ miał zarówno postój remontowy (20 czerwca – 27 lipca) operującej na złożu B8 platformy LOTOS Petrobaltic, jak i zaplanowane postoje produkcyjne w sierpniu: 10-dniowy postój w obszarze Sleipner oraz 5-dniowy postój w obszarze Heimdal. W połączeniu z trudną sytuacją makroekenomiczną dla tego segmentu (spadek cen gazu o 60% r/r), przełożyło się to na słabsze jego wyniki. Wydobycie osiągnęło poziom 1,64 mln boe (-4,7% kw./kw.), a przychody ze sprzedaży wyniosły 0,24 mld zł (-23,5% kw./kw.). 

Sytuacja powinna zmienić się w ostatnim kwartale tego roku. Przede wszystkim dzięki rozpoczętej w połowie września eksploatacji złoża Utgard. Projekt ten zrealizowano z 3-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu uzyskując 25% oszczędności w porównaniu do zakładanego budżetu. 

W III kw. 2019 r. spółka LOTOS Petrobaltic kontynuowała wydobycie węglowodorów ze złóż B3 i B8 na Morzu Bałtyckim. Wydobycie na drugim z nich realizowano przy wykorzystaniu platformy LOTOS Petrobaltic. Docelowo zadanie to przejmie przebudowana na Morskie Centrum Produkcyjne platforma Petrobaltic, która w ubiegłym tygodniu przeszła skomplikowaną i wymagającą ogromnej precyzji operację pozycjonowania na złożu B8.  

Pod koniec września do Gdańska dotarła nowa platforma wiertnicza Giant, zakupiona przez LOTOS Petrobaltic od firmy Maersk w czerwcu 2019 r. Po wykonaniu prac przystosowawczych wymaganych do recertyfikacji oraz przeszkoleniu załogi, jednostka rozpocznie prace rekonstrukcyjne na złożach bałtyckich LOTOSU. Może ona wykonywać odwierty do głębokości 25 000 stóp (7 620 m). Pierwszym jej zadaniem będzie wykonanie rekonstrukcji 7 odwiertów na złożu B3 w celu zwiększenia wolumenu wydobycia węglowodorów. Rozpoczęcie prac rekonstrukcyjnych planowane jest w IV kw. 2019 r. 

W III kw. 2019 r. LOTOS Exploration & Production Norge w ramach konsorcjum wydobywała gaz ziemny i kondensat z dotychczasowych złóż, a także z uruchomionego złoża Utgard. Kontynuowano prace inwestycyjne związane z realizacją projektu zagospodarowania złoża Yme, a także przygotowania do zagospodarowania złóż Trell i Trine. W obszarze Greater Heimdal (tzw. projekt NOAKA) zakończono wiercenie odwiertu poszukiwawczego Liatårnet. Odkryte zasoby ropy, których wielkość szacuje się na poziomie ok. 80-200 mln boe (udział LOTOSU wynosi 9,74%), czynią je największym odkryciem węglowodorów na Szelfie Norweskim w 2019 r. W następnym roku zaplanowano dokonanie pierwszego odwiertu rozpoznawczego w celu precyzyjnego określenia potencjału zasobowego. 

SEGMENT PRODUKCJI I HANDLU

Wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się w III kw. 2019 r. na poziomie 103%. Rafineria pracowała w tym czasie stabilnie, osiągając przerób na poziomie 2,7 mln ton ropy naftowej. O 8% (kw./kw.) zwiększyła się sprzedaż segmentu produkcji i handlu, która wyniosła prawie 3,1 mln ton produktów. Największe wzrosty odnotowano dla paliwa lotniczego (+17,2% kw./kw.), benzyn (+16% kw./kw.) oraz olejów napędowych (+12,4% kw./kw.). Równolegle wzrosły (+3,8% kw./kw.) przychody ze sprzedaży tego segmentu, które wyniosły 7,8 mld zł.

Na koniec III kw. 2019 r. Grupa Kapitałowa LOTOS posiadała w swojej sieci 496 stacji paliw (307 stacji własnych oraz 189 stacji partnerskich). W tym okresie obszar detaliczny wypracował zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 61,6 mln zł (+20,8% kw./kw.). Znaczny wzrost wynika z wyższej marży jednostkowej zrealizowanej na sprzedaży paliw poprzez stacje własne paliw. 

W III kw. 2019 r. prowadzono prace na terenie Projekt EFRA, będącego kluczowym programem inwestycyjnym LOTOSU. Pod koniec czerwca 2019 r. LOTOS Asfalt rozpoczął proces rozruchowy (technologiczny). We wrześniu nastąpiło wprowadzenie wsadu do instalacji Opóźnionego Koksowania i rozpoczęcie pracy ze stopniowym zwiększaniem obciążenia. Otrzymano pierwsze pełnowartościowe produkty: benzynę surową oraz LCGO (ang. Light Coker Gas Oil, tj. średnia frakcja destylatów z procesu koksowania) i HCGO (ang. Heavy Coker Gas Oil, tj. ciężka frakcja destylatów z procesów koksowania). Dwa ostatnie trafiają do dalszego przerobu w kierunku paliw na instalacjach rafineryjnych. Rozpoczęto również ekspedycję samochodową koksu naftowego. 

Grupa LOTOS na bieżąco monitoruje prognozowany poziom marż dla poszczególnych produktów rafineryjnych i jego wpływ na przyszłą rentowność oraz inkrementalną marżę rafineryjną po ukończeniu Projektu EFRA. Spółka szacuje, że ta dodatkowa marża będzie się kształtować pomiędzy ok. 2 a 4,5 USD/bbl. Powyższy przedział wartości jest wypadkową najczęstszych scenariuszy przedstawianych przez analityków sektora rafineryjnego i instytucje branżowe. Może on ulegać zmianom w następstwie wahań otoczenia makroekonomicznego, a także w wyniku różnej dostępności operacyjnej instalacji wchodzących w skład Projektu EFRA. Spółka podtrzymuje, że w/w inkrementalna efektywna marża rafineryjna pojawi się w skonsolidowanych wynikach finansowych w trakcie IV kw. 2019 r. (Lotos)

Reklama

Komentarze

    Reklama