Reklama

Ropa

Rząd chce ułatwić inwestycje w sektorze naftowym

Fot.: Pixabay
Fot.: Pixabay

Rząd przygotowuje projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Nowe przepisy miałyby usprawnić i uprościć proces ich realizacji - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Celem projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (...) jest stworzenie ram prawnych umożliwiających realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę stopień rozbudowania oraz stan infrastruktury służącej do transportu ropy naftowej oraz produktów naftowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędne jest sprawne przeprowadzenie szeregu inwestycji polegających na rozbudowie sieci służącej przesyłowi ropy bądź produktów naftowych oraz zapewniających możliwość niezakłóconego korzystania z istniejących już obiektów – strategicznych inwestycji w sektorze naftowym" - napisano.

Inwestycje polegać mają na budowie nowych rurociągów służących do transportu ropy naftowej lub produktów naftowych oraz odbudowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie, rozbiórce lub zmianie sposobu użytkowania istniejących rurociągów.

"Realizacja inwestycji w sektorze naftowym na podstawie obowiązujących, ogólnych przepisów regulujących proces inwestycyjny, oznaczałaby konieczność przeprowadzenia wieloletniego procesu przygotowania inwestycji, co miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej. Zauważyć należy, że obowiązujące ogólne przepisy inwestycyjne nie są dostosowane do realizacji złożonych inwestycji o charakterze liniowym, jakimi są strategiczne inwestycje w sektorze naftowym, a ich rozproszony charakter uniemożliwia ich sprawne przygotowanie" - napisano.

"W związku z powyższym, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań kompleksowo regulujących kwestię procesu inwestycyjnego w odniesieniu do strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, które uproszczą i usprawnią ten proces" - dodano.

Z wykazu prac wynika, że w projekcie ustawy wykreowane zostaną szczególne ramy prawne dla przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym: m.in. budowy rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock, rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia, rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś.

W projekcie ustawy wprowadzony zostanie także szereg uproszczeń w procedurze przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, które mają m.in. usprawnić proces uzyskiwania przez inwestora koniecznych decyzji.

Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu i przedłożenie go Radzie Ministrów jest pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2018 r.

ML/PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama