Reklama

Ropa

PKN Orlen podejmie we wtorek decyzję o dywidendach i zmianach w radzie nadzorczej

Fot.: Orlen
Fot.: Orlen

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PKN Orlen, które we wtorek będzie obradowało w Płocku, zajmie się projektami uchwał m.in. w sprawie podziału zysku spółki za 2017 r., a także zmian w radzie nadzorczej.

W porządku obrad akcjonariuszy PKN Orlen znalazły się również punkty, dotyczące m.in. rozpatrzenia sprawozdań zarządu z działalności grupy Orlen i samej spółki oraz ich sprawozdań finansowych za 2017 r., a także w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej płockiego koncernu.

Projekt uchwały w sprawie absolutorium za 2017 r. dotyczy m.in. byłego prezesa PKN Orlen, od 16 grudnia 2015 r. do 5 lutego 2018 r., Wojciecha Jasińskiego oraz byłej przewodniczącej rady nadzorczej płockiego koncernu Angeliny Saroty, która zasiadała tam od 2008 r., a kierowała radą od 27 czerwca 2013 r. do 2 lutego 2018 r.

W projekcie uchwały skierowanym pod obrady wtorkowego ZWZ PKN Orlen zarząd spółki proponuje, by z zysku netto płockiego koncernu za 2017 r. w wysokości 6 mld 101 mln 792 tys. 575,09 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 3 zł na jedną akcję przeznaczyć 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł, a pozostałe 4 mld 818 mln 665 tys. 392,09 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Według tej rekomendacji dniem dywidendy PKN Orlen za 2017 r. ma być 20 lipca 2018 r., a termin jej wypłaty to 3 sierpnia 2018 r.

Proponowana przez zarząd PKN Orlen wysokość dywidendy za 2017 r. – 3 zł na jedną akcję jest taka sama, jak w przypadku dywidendy płockiego koncernu za 2016 r. - była to wówczas najwyższa kwota w historii tej spółki.

W czerwcu 2017 r. ZWZ PKN Orlen ustaliło, że z zysku netto PKN Orlen za 2016 r. w wysokości 5 mld 364 mln 455 tys. 552,64 zł na wypłatę dywidendy przeznaczono wówczas, także zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki, 1 mld 283 mln 127 tys. 183 zł, a pozostała część, czyli 4 mld 81 mln 328 tys. 369,64 zł, trafiła na kapitał zapasowy płockiego koncernu. Dniem dywidendy PKN Orlen za 2016 r., jak zdecydowało ZWZ spółki, był 14 lipca 2017 r., a dniem jej wypłaty 4 sierpnia 2017 r.

Na wniosek Aviva OFE, jako akcjonariusza PKN Orlen, wtorkowe ZWZ płockiego koncernu ma zająć się również zmianami w składzie rady nadzorczej spółki – jak wynika z projektu uchwały przedłożonego przez Aviva OFE, chodzi o uzupełnienie składu rady, która liczy obecnie siedem osób.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen w radzie nadzorczej może zasiadać tam od sześciu do dziewięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, przy czym Skarb Państwa, reprezentowany przez właściwego ministra, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady samodzielnie bez konieczności akceptacji innych akcjonariuszy spółki i głosowania przez Walne Zgromadzenie.

W programie wtorkowego posiedzenia ZWZ PKN Orlen jest także projekt zmiany w statucie spółki, wnioskowany przez zarząd, który umożliwiałby mu podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że propozycja ta wynika „z potrzeby wprowadzenia efektywniejszych rozwiązań w zakresie pracy zarządu spółki”. Podano przy tym, że „w praktyce możliwość podejmowania uchwał zdalnie jest wykorzystywana dość często, także w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

Skarb Państwa, jako akcjonariusz PKN Orlen, zgłosił z kolei projekt zmiany uchwały podjętej w styczniu 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, polegającej na dostosowaniu jego treści do ustawy z czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Jak proponuje Skarb Państwa, rada nadzorcza płockiego koncernu może zawrzeć z członkiem zarządu umowę o zakazie konkurencji po ustaniu pełnienia przez niego tej funkcji jedynie w przypadku, gdy okres ten – sprawowania funkcji - to co najmniej trzy miesiące, natomiast wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 proc. stałego wynagrodzenia.

Podczas najbliższego ZWZ zarząd PKN Orlen przedstawi też sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2017 – w tym czasie, jak podała spółka, wydatki te wyniosły łącznie 201 mln 277 tys. zł, co daje 0,287 proc. udziału w przychodach ze sprzedaży płockiego koncernu.

Jak poprzednio, także teraz, można spodziewać się, że ostateczna decyzja wtorkowego ZWZ PKN Orlen o podziale zysku płockiego koncernu i wysokości dywidendy za 2017 r., a także w innych rozpatrywanych sprawach, zależeć będzie głównie od stanowiska największego akcjonariusza tej spółki, czyli Skarbu Państwa.

Według danych PKN Orlen Skarb Państwa ma tam 27,52 proc. akcji, Nationale Nederlanden OFE – 7,01 proc., Aviva OFE – 6,62 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 58,85 proc. akcji.

MZ / PAP

Reklama

Komentarze

    Reklama