Reklama

Ropa

Rekordowy rok Orlenu. ,,Osiągnęliśmy historyczne wyniki"

Fot. Orlen/materiały prasowe
Fot. Orlen/materiały prasowe

W 2016 r. PKN Orlen wypracował rekordowy wynik EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł, przed uwzględnieniem odpisów wartości aktywów w wysokości 0,2 mld zł. Do wzrostu wyniku o 0,7 mld zł (12M/12M) przyczyniły się wszystkie segmenty działalności.

Na przestrzeni minionego roku PKN Orlen konsekwentnie realizował kluczowe zadania inwestycyjne – w fazę realizacji weszły instalacja Metatezy w Płocku i Polietylenu w czeskim Litvinowie. W minionym roku Koncern także znacząco poprawił i zróżnicował strukturę dostaw surowca na potrzeby swoich zakładów produkcyjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. poprzez pierwszy historii długoterminowy kontrakt z Saudi Aramco. W tym czasie zabezpieczone zostało również zapotrzebowanie na paliwo gazowe dzięki pięcioletniej umowie z PGNiG. Z kolei w ramach realizowanych przez PKN Orlen projektów wydobywczych łączne zasoby gazu i ropy (2P) na koniec 2016 roku wzrosły do ok. 114 mln boe, z 97 mln boe na koniec 2015 roku. Pod koniec roku Koncern zaprezentował wizję rozwoju zapisaną w nowej strategii na lata 2017-2021.

W 2016 roku PKN Orlen:

- Wypracował wynik na poziomie 9,4 mld zł EBITDA LIFO (zysk operacyjny powiększony
o amortyzację z wyłączeniem niegotówkowych efektów przeszacowania zapasów oraz odpisów aktualizujących majątek trwały)
- Zwiększył łączny wolumen sprzedaży o 2%
- Osiągnął rekordową sprzedaż paliw na poziomie 10 miliardów litrów
- Wypłacił po raz kolejny dywidendę, która wyniosła 2 zł na akcję, realizując zapowiedź jej wzrostu r/r
 
W IV kwartale 2016 roku Koncern odnotował wzrost wyniku EBITDA LIFO o 0,8 mld zł (r/r), do poziomu 2,65 mld zł. Na osiągnięty rezultat złożyły się wzrost wolumenów sprzedaży, marż paliwowych i pozapaliwowych w detalu, odszkodowanie z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinowie oraz osłabienie PLN względem walut obcych. Pozytywny efekt został z kolei ograniczony przede wszystkim przez ujemny wpływ niższych marż handlowych na produkty rafineryjne (r/r). W tym czasie poziom modelowej marży downstream utrzymał się na stabilnym r/r poziomie 12 USD/bbl, przy wzroście średniej ceny ropy o 5 USD/bbl (r/r), do poziomu 49 USD/bbl. Na wszystkich rynkach, na których obecny jest Koncern, z wyjątkiem Niemiec, w IV kwartale 2016 roku odnotowano wzrost konsumpcji oleju napędowego i benzyn, przy czym na rynku polskim wzrost konsumpcji oleju napędowego wynosił 24% (r/r).
 
,,Historyczne wyniki osiągnięte w 2016 roku to niewątpliwy sukces całej firmy. Rezultaty finansowe pokazują siłę Koncernu i mają w nim udział wszystkie segmenty oraz rynki macierzyste firmy. Podsumowując rok nie sposób nie wspomnieć o olbrzymim sukcesie walki z szarą strefą, która w końcu przyniosła wymierne efekty i sprawiła, że konkurencja na rynku paliw po latach stała się uczciwsza. Koncern doskonale wykorzystał tę szansę i jestem przekonany, że dalsze zmiany legislacyjne w tym zakresie, wraz z konsekwentną realizacją przyjętej niedawno strategii, będą przekładać się również na umacnianie naszej pozycji na rynku" – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN Orlen.
 
Dla segmentu detalicznego IV kwartał 2016 roku okazał się kolejnym rekordowym okresem, z wynikiem EBITDA LIFO na poziomie 440 mln zł. Rezultat został osiągnięty przy wyższych o 1% (r/r) łącznych wolumenach sprzedaży, w tym wzroście (r/r) w Polsce o 4%, Czechach o 15% i na Litwie o 8% i spadku w Niemczech o (-) 8%. W tym okresie odnotowano wzrost marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim przy niższych marżach na rynku czeskim i litewskim (r/r), a także wzrost marż pozapaliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim (r/r). Koncern kontynuował rozwój oferty pozapaliwowej otwierając w IV kwartale 2016 roku 39 punktów Stop Cafe i Stop Cafe Bistro. Na koniec roku łącznie funkcjonowało 1691 punktów, w tym 1500 w Polsce, 168 w Czechach i 23 na Litwie.
 
Wynik EBITDA LIFO segmentu downstream w ostatnim kwartale 2016 roku wyniósł 2,3 mld zł i był wyższy o 0,7 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rezultat ten został osiągnięty między innymi dzięki wyższemu o 7% (r/r) przerobowi ropy po uruchomieniu po postojach awaryjnych instalacji FKK i Steam Cracker w Unipetrolu oraz wzrostowi łącznych wolumenów sprzedaży o 7% (r/r), w tym wyższej sprzedaży (r/r) oleju napędowego o 13%, poliolefin o 32%, nawozów o 12% oraz PCW o 5%. Wynik segmentu został również wsparty o 0,3 mld zł (r/r) wpływem odszkodowania z tytułu pożaru Steam Cracker w Litvinowie oraz o 0,2 mld zł (r/r) wpływem netto przeszacowania zapasów (NRV) oraz niższych marż handlowych na produkty rafineryjne. Wynik segmentu ograniczyły niższe marże na produktach petrochemicznych i nawozach sztucznych oraz niższa sprzedaż (r/r) benzyny o (-) 3%, olefin o (-) 38% oraz PTA o (-) 2%.
 
W IV kwartale 2016 roku Koncern kontynuował projekty energetyczne. W ramach prac związanych z blokiem parowo-gazowym we Włocławku, obecnie trwają prace montażowe po naprawie turbiny gazowej. Ponowny rozruch bloku zaplanowano na pierwszy kwartał 2017 roku, a przejęcie bloku do eksploatacji na drugi kwartał 2017 roku. Z kolei w ramach podobnej inwestycji w Płocku, której oddanie do eksploatacji przewidywane jest w ostatnim kwartale 2017 roku, wszystkie moduły technologiczne zostały dostarczone na budowę i podjęte zostały intensywne prace montażowe. W IV kwartale 2016 roku uzyskano również 100% służebności dla linii blokowej 400kV.
 
W obszarze wydobycia, kontynuowane były prace na polskich i kanadyjskich aktywach. W ramach krajowych koncesji prowadzono akwizycję danych sejsmicznych oraz wykonano test produkcyjny otworu na obszarze Bieszczady. Jednocześnie uruchomiono produkcję z nowego otworu     w ramach wspólnych operacji z PGNiG (Kopalnia Karmin). W ramach działań na aktywach kanadyjskich w minionym kwartale oddano do użytkowania instalację uzdatniania gazu na obszarze Ferrier/Strachan i rozpoczęto wiercenie 7 otworów. Podłączono także do produkcji 2 odwierty oraz wykonano 1 zabieg szczelinowania. Segment wydobycia odnotował w IV kwartale 2016 roku EBITDA na poziomie 128 mln zł oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 125 mln zł.
 
W 2016 roku Koncern utrzymywał bardzo dobrą sytuację finansową m.in. obniżając poziom długu netto i dźwigni finansowej, a także dywersyfikując źródła finansowania. Na koniec 2016 roku zadłużenie netto Koncernu wynosiło 3,4 mld zł, a jego spadek o (-) 1,6 mld zł (kw/kw) odnotowano w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 2,5 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (-) 0,8 mld zł oraz (-) 0,1 mld zł głównie z tytułu ujemnych różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych i wyceny zadłużenia. Poziom dźwigni finansowej wyniósł 11,5%.
 
,,W minionym roku utrzymaliśmy bardzo dobre wskaźniki finansowe, nie zapominając jednocześnie o ciągłym rozwoju Koncernu. W ramach 4,1 mld zł nakładów inwestycyjnych wydanych w 2016 roku, realizowaliśmy między innymi takie inwestycje jak instalacja polietylenu w Czechach, instalacja metatezy w Płocku, czy przejęcie części czeskich aktywów OMV w segmencie detalicznym. Dzięki konsekwencji w działaniach prorozwojowych nasza pozycja konkurencyjna stale się umacnia i jesteśmy świetnie przygotowani na wyzwania przyszłości" – powiedział Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes Zarządu PKN Orlen ds. Finansowych.
 
2016 rok był dla Koncernu okresem dalszego wzmacniania kultury korporacyjnej wspierającej innowacyjność. W ramach realizowanych działań PKN Orlen uruchomił internetową platformę współpracy i wymiany wiedzy z zakresu nowych rozwiązań technologicznych pod nazwą „Innowacje, Startupy”. Z kolei zakończony w 2016 roku globalny konkurs crowdsourcingowy, na technologię pozwalającą na odzysk i zagospodarowanie niskotemperaturowego ciepła, cieszył się dużym zainteresowaniem innowatorów z całego świata.
 
W 2016 roku Koncern niezmiennie cieszył się dużym zaufaniem wśród licznych gremiów eksperckich – po raz trzeci z rzędu PKN Orlen, jako jedyna polska firma, uzyskała prestiżowy tytuł The World’s Most Ethical Company. Koncern wyróżniono również jako najlepszego pracodawcę w konkursie Top Employer Polska. Z kolei Raport Zintegrowany Koncernu za 2015 rok otrzymał historycznie najwyższą liczbę punktów i cztery nagrody w konkursie The Best Annual Report.
 
Reklama

Komentarze

    Reklama