• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła program restrukturyzacyjny

Rada Nadzorcza JSW zatwierdziła plan działań optymalizacyjnych na lata 2016 – 2025, które będą realizowane w celu poprawy wyniku finansowego grupy kapitałowej i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Wśród kluczowych działań optymalizacyjnych znajduje się sprzedaż wybranych aktywów (SEJ S.A. oraz WZK Victoria S.A.), przekazanie aktywów wydobywczych Ruchu Jas-Mos oraz KWK Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (odpowiednio w drugim półroczu 2016 roku oraz pierwszym kwartale 2017 roku) oraz pozyskanie dodatkowego finansowania do końca pierwszego półrocza 2017 roku na dalsze działanie GK JSW, w tym znacznej części tego finansowania już w czwartym kwartale 2016 roku.  

JSW na bieżąco analizuje niezbędną wysokość oraz dostępne formy pozyskania takiego dodatkowego finansowania, co obejmuje zarówno instrumenty dłużne jak i equity. Plan zakłada także pozyskanie finansowania zewnętrznego na realizację inwestycji w KWK Budryk oraz KWK Knurów-Szczygłowice w postaci modernizacji w latach 2016-2018 Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla.  

Celem projektów jest zwiększenie wolumenu produkcji, podjęcie produkcji węgla koksowego typu 35 oraz zwiększenie uzysku węgla koksowego ogółem w produkcji. Pozwoli to na realizację wdrażanego przez zarząd JSW modelu biznesowego, w którym nacisk położono na zmianę struktury produktowej GK na rzecz węgli koksowych osiągających wyższe ceny, przy jednoczesnym ograniczeniu produkcji węgla do celów energetycznych. 

Ponadto plan zakłada działania oszczędnościowe zmierzające do obniżenia łącznych kosztów działalności GK JSW o około 1,6 mld PLN do roku 2025, w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia oraz struktury organizacyjnej, a także przewiduje inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów.  

Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na zawarcie przez JSW porozumienia z obligatariuszami obligacji wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku, którego uzgodnienie planowane było do 31 sierpnia 2016 roku.

Zobacz także: Polski węgiel na Ukrainie? „Ukraińcy mają problemy z płatnościami”

Zobacz także: Steinhoff: KE nie zablokuje restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego

Komentarze