Górnictwo

Rada Nadzorcza JSW wybierze nowego prezesa

Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosiła rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesów zarządu - odpowiednio ds. technicznych, handlu i ekonomicznych.

Pisemne zgłoszenia kandydatur na ww. stanowiska należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 26.04.2016 r. do godz. 14.00.

Kandydat / kandydatka na stanowisko Prezesa Zarządu powinien / powinna spełniać następujące wymagania formalne: 

  • posiadać ukończone studia wyższe magisterskie lub stopień naukowy - o specjalności technicznej, ekonomicznej lub prawniczej (posiadać co najmniej tytuł magistra lub tytuł równorzędny uznawany w Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów),
  • posiadać co najmniej 10 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej, instytucji finansowej lub kierowniczym wyższego szczebla w spółkach kapitałowych - pożądane w spółkach giełdowych,
  • pożądana znajomość języka angielskiego. 

 Otwarcie zgłoszeń na ww. stanowiska nastąpi w dniu 27.04.2016 r. Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej w dniu 06.05.2016 r. od godz. 10.30 i mogą być prowadzone w dniu/dniach kolejnych w zależności od liczby zgłoszeń.

Powołany przez Radę Nadzorczą kandydat / kandydatka obejmie funkcję Członka Zarządu JSW S.A. IX kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 – na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą, co może wiązać się z koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej.

Zobacz także: Polska akcesja do UE bez kalkulacji strat klimatycznych

Zobacz także: Globalna rewolucja LNG uderzy w polski węgiel

Komentarze