Reklama

Elektroenergetyka

PSE przeciwko propozycji utworzenia Regionalnych Centrów Operacyjnych

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Polskie Sieci Elektroenergetyczne opowiadają się przeciwko propozycji utworzenia Regionalnych Centrów Operacyjnych, zawartej w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. W debacie pn. Reforma rynku energii elektrycznej w Europie, która odbyła się 11 maja br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, uczestniczył Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE. 

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, Regionalne Centra Operacyjne (ROC) mają przejąć podejmowanie decyzji i wydawać wiążące polecenia krajowym operatorom systemów przesyłowych (OSP) w zakresie kluczowych dla bezpieczeństwa pracy systemów kwestii, takich jak:

  • wyznaczanie zdolności przesyłowych wymiany transgranicznej,
  • wykonywanie skoordynowanych analiz bezpieczeństwa funkcjonowania systemów,

określanie wymaganych wielkości rezerw mocy,

wyznaczanie zdolności wytwórczych dostępnych dla transgranicznego udziału w mechanizmach mocowych.

Zobacz także: Europejski Kongres Gospodarczy 2017 - problemy i wyzwania inwestycji w energetyce

Propozycja Komisji Europejskiej stanowi daleko idącą ingerencję w dotychczasowy proces zarządzania połączonymi systemami europejskimi. W ocenie PSE, nie towarzyszy jej tworzenie warunków do skutecznej realizacji zadań przez ROC. Brakuje przede wszystkim rozwiązań w zakresie mechanizmów rynku energii elektrycznej oraz operacyjnego zarządzania pracą systemu, które wspierałyby efektywną kosztowo i bezpieczną technicznie pracę rozległych systemów elektroenergetycznych nadzorowanych przez ROC.

„Przypisanie ROC prawa do wydawania wiążących decyzji w sprawach, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego, jest co do zasady niespójne z prawnym obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemów przez poszczególne kraje. Uszczupla ono zakres działań, jakie mogą podejmować OSP dla wywiązania się z tego obowiązku. Rozdzielenie decyzji mających wpływ na bezpieczeństwo pracy systemu, od odpowiedzialności za to bezpieczeństwo, tworzy ryzyko konfliktów kompetencyjnych oraz nieoptymalnych decyzji operacyjnych”podkreślał Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

Zobacz takżę: Energetyczne zamki na piasku, czyli o konieczności modernizacji sieci przesyłowych [KOMENTARZ]

Problemu nie rozwiązuje zaproponowane w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” pozostawienie w gestii poszczególnych operatorów zarządzania pracą systemu w czasie rzeczywistym, w ramach rynku bilansującego.

Jest to dalece niewystarczające, gdyż proces zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego musi rozpocząć się na długo przed realizacją dostaw energii elektrycznej. W kolejnych jego etapach, w miarę zbliżania się do okresu dostaw, są dostępne coraz bardziej wiarygodne informacje o warunkach pracy systemu, i na tej podstawie są opracowywane dokładniejsze plany pracy systemu. W ramach tak prowadzonego procesu następuje przygotowywanie zasobów niezbędnych do bezpiecznego zrealizowania dostaw energii elektrycznej w danym okresie, czyli zapewnienia ich ciągłości oraz wymaganych parametrów jakościowych” – wyjaśniał prezes Kłossowski.

Integralność działań podejmowanych w kolejnych etapach procesu zarządzania pracą systemu oraz dokładność prowadzonych analiz mają podstawowe znaczenie z punktu widzenia bezpiecznego zrealizowania dostawy energii elektrycznej. Osiągnięciu tego nie sprzyja rozdzielenie tego procesu na część realizowaną przez ROC i OSP w poszczególnych krajach.

„PSE popierają pogłębianie współpracy operatorskiej na poziomie regionalnym. Jest ona niezbędna dla zapewniania bezpiecznego funkcjonowania połączonych systemów elektroenergetycznych w warunkach postępującej integracji rynków, zwiększającej się dynamiki wytwarzania energii elektrycznej oraz rosnącej elastyczności po stronie zużycia energii elektrycznej. Jednak uważam, że odpowiednią platformę do rozwoju skutecznych form takiej współpracy stanowią obowiązujące regulacje prawne dotyczące koordynacji regionalnej działań OSP (Regionalne Centra Koordynacyjne określone w trzecim pakiecie energetycznym oraz przygotowywane na jego podstawie kodeksy sieciowe”– wskazywał Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

Zobacz także: PSE popiera zrównoważony rozwój

 

kn/PSE

Komentarze