Reklama

Gaz

PGNiG: wyniki poniżej oczekiwań

  • fot. You Tube
    fot. You Tube

Pomimo niższych cen ropy naftowej i gazu ziemnego, w trzech kwartałach 2015 roku GK PGNiG osiągnęła podobne wyniki, jak w analogicznym okresie 2014 roku - blisko 2,16 mld zł zysku netto.

Do końca trzeciego kwartału Grupa zrealizowała 84% oszczędności planowanych do osiągnięcia w 2015 r. Redukując trwale wydatki o 472 mln zł od 2014 roku Spółka konsekwentnie prowadzi restrukturyzację GK PGNiG, co przynosi kolejne efekty. W wyniku identyfikacji nowych obszarów posiadających istotny potencjał do optymalizacji, redukcja kosztów wzrośnie z zaplanowanych pierwotnie 800 mln zł do 937 mln zł w latach 2014-2016. 

Przychody GK PGNiG w trzech kwartałach 2015 roku wzrosły o 17% do ok. 26,7 mld zł w porównaniu do 22,8 mld zł w analogicznym okresie 2014 r. Wpływ na ten wzrost miały m.in.: 29% wzrost przychodów ze sprzedaży gazu wysokometanowego do 21,1 mld zł przy wolumenie sprzedaży rosnącym o 4,6 mld m sześc., do 15,5 mld m sześc. Przychody ze sprzedaży wzrosły pomimo spadków przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu o 633 mln zł. 

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 6% do 5,3 mld zł wobec 4,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największy, bo 44% udział w wyniku Grupy miał segment Poszukiwania i Wydobycie. Udział segmentu Dystrybucja wyniósł 34%, a pozostałych segmentów Obrót i Magazynowanie oraz Wytwarzanie odpowiednio o14% i 8%. 

W trzecim kwartale 2015 roku GK PGNiG zanotowała 53% spadek zysku netto do 292 mln zł wobec 616 mln zł zysku w analogicznym okresie ub.r. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale spadły o 2% do 6,3 mld zł rok do roku, natomiast wynik EBITDA spadł o 14% osiągając ok. 1,3 mld zł. Na wyniki trzeciego kwartału wpływ miały m.in. 

spadek przychodów z ropy naftowej z powodu spadających cen ropy oraz głównie zdarzenia jednorazowe jak np. odpis w wysokości 51 mln zł na wartości udziałów w spółce EuRoPol Gaz oraz wpływ podatku dochodowego na zysk netto w wysokości ok. 190 mln zł wskutek wysokiej nominalnej stopy podatkowej w Norwegii. 

Segment Poszukiwanie i Wydobycie – wpływ niskich notowań ropy naftowej 

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie w trzecim kwartale 2015 r. wyniosły ok. 1,2 mld zł, czyli o 18% mniej w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., natomiast zysk EBITDA był niższy o 23% w porównaniu do ub.r. i wyniósł 767 mln zł. Na wyniki segmentu wpływ miało zmniejszenie przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu o 0,12 mld zł przy spadającej o ponad 41% cenie ropy oraz 36% wzroście wolumenu sprzedaży do 356 tys. ton. Ponadto na wyniki segmentu wpływ miał również spadek przychodów z usług geofizycznych i wiertniczych o 134 mln zł do 67 mln zł. 

Niewielka marża na sprzedaży gazu 

Na wynik segmentu Obrót i Magazynowanie w trzecim kwartale 2015 roku wpływ miały m.in. rosnące przychody ze sprzedaży gazu do 4,9 mld zł przy zmienionej strukturze i cenach sprzedaży (obligo giełdowe) oraz wzrost udziału spółki PST w przychodach ze sprzedaży gazu do 0,57 mld zł wobec 0,35 mld zł w analogicznym okresie ub.r. 

Marża na sprzedaży paliwa gazowego wysokometanowego wyniosła 5% w trzecim kwartale 2015 roku w porównaniu do 8% w analogicznym kwartale 2014 roku. Natomiast marża w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku wyniosła 7%, w porównaniu do 9% w analogicznym okresie 2014 r. 

Sprzedaż gazu GK PGNiG wzrosła do 3,9 mld m sześc. w porównaniu do 3,6 mld m sześc. w trzecim kwartale 2014 r. W podziale na poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu wzrosła w sektorze TGE, wśród klientów PGNiG Sales & Trading, oraz do elektrowni i ciepłowni, a także w sektorze handel, usługi, hurt. 

Dobre wyniki segmentu Dystrybucja 

Przychody segmentu Dystrybucja wzrosły o 16% do ponad 1 mld zł w trzecim kwartale 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Wolumen dystrybuowanych gazów zwiększył się o 6% do 1,7 mld m sześc. w trzecim kwartale 2015 r. 

Stabilny wynik segmentu Wytwarzanie w sezonowo najsłabszym kwartale 

W trzecim kwartale 2015 roku przychody ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie spadły o 18% do 239 mln zł w porównaniu do 291 mld zł w analogicznym okresie 2014 roku. Wpływ na to miały m.in. 4% spadek przychodów ze sprzedaży ciepła przy wolumenie niższym o 6% oraz 34% spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej ze względu na ograniczenie obrotu zakupioną energią elektryczną. 

Sprzedaż z własnej produkcji energii elektrycznej obniżyła się o 15% do 328 GWh w trzecim kwartale 2015 roku, a sprzedaż ciepła obniżyła się o 6% do 2,7 PJ. 

Zatłoczenie magazynów 

Zapas gazu wysokometanowego w podziemnych magazynach gazu na koniec września 2015 roku osiągnął poziom ok. 2,77 mld m sześc. We wrześniu 2014 roku było to 2,72 mld m sześc. 

Zobacz także: Trwają prace nad gazowym partnerstwem USA - UE

Zobacz także: Litwa nadal kupuje rosyjski gaz. Co z gazoportem?

Reklama

Komentarze

    Reklama