• Partner główny
    Logo Orlen

Gaz

PGNiG: w 2016 roku ponad 2 mld zysku netto

Fot. Energetyka24
Fot. Energetyka24

Grupa Kapitałowa PGNiG wypracowała w 2016 roku 2,35 mld zł zysku netto. To wynik o 10% lepszy niż rok wcześniej. EBITDA osiągnęła poziom 5,97 mld zł. Przyczynił się do niej znakomity wynik segmentu Obrót i Magazynowanie, którego udział w zysku operacyjnym wzrósł dwukrotnie. Wyraźny wzrost liczby przyłączy i większa sprzedaż ciepła przełożyły się na dobre wyniki w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa PGNiG osiągnęła 2,35 mld zł zysku netto. Na poziomie działalności operacyjnej wartość EBITDA wyniosła 5,97 mld zł, co oznacza niewielki, 2% spadek w stosunku do roku 2015. Natomiast po oczyszczeniu z odpisów na majątku trwałym, wynik ten jest o 2% wyższy niż w roku 2015.

Z kolei wynik operacyjny wzrósł do 3,4 mld zł wobec 3,3 mld zł odnotowanych rok wcześniej. Niższa kontrybucja segmentu Poszukiwanie i Wydobycie została zrekompensowana dwukrotnie wyższym udziałem segmentu Obrót i Magazynowanie. Wpływ na wyniki finansowe Grupy miały przede wszystkim wyższe wolumeny sprzedaży gazu przy jednoczesnych spadkach cen surowców, co skutkowało zmniejszeniem kosztów pozyskania gazu w segmencie Obrót i Magazynowanie.

Zobacz także: Naftogaz formalnie wesprze PGNiG w postępowaniu Trybunału Sprawiedliwości ws. OPAL [NEWS]

Wyraźny wzrost liczby przyłączy gazowych

Nadal największy udział w zysku operacyjnym Grupy Kapitałowej miał segment Dystrybucja. Większa o 60 proc. r/r liczba przyłączeń przełożyła się na wzrost wolumenu dystrybucji gazu o ponad 11%. – z 9,8 mld m³ do 10,9 mld m³.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 7% i wyniosły 4,92 mld zł.Podobnie było z przychodami ze świadczenia usługi dystrybucyjnej, które zwyżkowały o 7% i osiągnęły poziom blisko 4,4 mld zł.

Większa sprzedaż gazu

W segmencie Obrót i Magazynowanie sprzedaż gazu wzrosła o 5,8%, tj. o ponad 1,3 mld m³ gazu, w porównaniu z 2015 rokiem. Wolumen sprzedaży Grupy wyniósł łącznie 24,3 mld m³ gazu ziemnego. Na ten wynik wpływ miały wyższy wolumen sprzedaży do największych odbiorców przemysłowych, odzyskiwanie odbiorców w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrost zużycia gazu przez odbiorców domowych.

Zmieniona polityka sprzedażowa zaowocowała nowymi – średnioterminowymi kontraktami ze strategicznymi odbiorcami hurtowymi. W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw stabilnie pozyskiwani są nowi klienci. Średni miesięczny wynik netto pozyskania nowych wolumenów sprzedaży gazu dla tej grupy wyniósł 11 mln m³ wobec utraty średnio 110 mln m3 netto w 2015 r. W całym ubiegłym roku wśród gospodarstw domowych pozyskano 74 tys. nowych klientów. Blisko 13 tys. odbiorców rozpoczęło korzystanie z oferty PiG – Pakiet Prąd i Gaz, którego sprzedaż trwa od września 2016 r.

Eksport gazu na Ukrainę rozpoczęty w sierpniu 2016 r. wyniósł ponad 0,37 mld m³ gazu. Pozyskano też 60 tys. nowych umów z odbiorcami indywidualnymi na rynku niemieckim.

Więcej sprzedanego ciepła

W segmencie Wytwarzanie PGNiG zanotowało wzrost wolumenu sprzedaży ciepła o 10% r/r. Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła wyniósł 12% r/r i osiągnął poziom 1,26 mld zł. Wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o 3% przełożył się na wzrost przychodów z jej sprzedaży o 3,6 %, do 0,6 mld zł. Na taki wynik wpłynęły m.in. warunki atmosferyczne oraz przeprowadzone w 2016 r. akwizycje spółek z sektora Segment ten został wzmocniony poprzez nabycie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (PEC) w Jastrzębiu Zdroju i Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. (SEJ).

Trudne warunki rynkowe

Na wynik segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wpływ miało przede wszystkim obniżenie przychodów ze sprzedaży ropy naftowej i kondensatu, co wynikało ze spadających cen ropy. Przychody ze sprzedaży w segmencie wyniosły 4,29 mld zł i były o 12% niższe niż rok wcześniej.

Najbliższe plany

W roku 2017 Grupa Kapitałowa przewiduje dalszą rozbudowę sieci dystrybucyjnej i związany z nią wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu również z wykorzystaniem stacji regazyfikacyjnych LNG na terenie północno-wschodniej Polski. Planowany wzrost nakładów inwestycyjnych na rozbudowę sieci wynosi 1,7 mld zł. W konsekwencji planowany jest także stabilny wzrostu wolumenu sprzedaży oraz marży. Grupa nadal rozwijać będzie zmienioną politykę sprzedażową doskonaląc komunikację z odbiorcami, rozwijając Pakiet Prąd i Gaz oraz poszerzając ofertę produktową dla klientów indywidualnych i MSP. Oczekiwany jest także wzrost eksportu gazu na Ukrainę oraz wzrost sprzedaży w Niemczech.

Grupa spodziewa się dalszych wzrostów wolumenów produkcji ciepła i energii elektrycznej po nabyciu PEC i SEJ w segmencie Wytwarzanie.

W II połowie 2017 r. PGNiG oczekuje korzystnego rozstrzygnięcia postępowania arbitrażowego z Gazpromem. Trwają przygotowania do wzięcia udziału w rezerwacji przepustowości w gazociągu Norwegia – Dania – Polska. Spodziewane są również pierwsze transakcje na rynku LNG przeprowadzone przez biuro tradingowe w Londynie.

Komentarze