Reklama

Górnictwo

PGE: Zaangażowanie w PGG zgodne ze strategią

Należąca do Grupy PGE spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę objęcia docelowo 17,1 proc. udziałów w Polskiej Grupie Górniczej. Inwestycja finansowa realizowana jest na warunkach rynkowych i jest zgodna ze strategią Grupy PGE, ponieważ zabezpiecza spółce bazę surowcową o parametrach dopasowanych do istniejących i budowanych bloków energetycznych.

Poza spółką PGE GiEK stronami podpisanej umowy inwestycyjnej są: Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Towarzystwo Finansowe Silesia, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN oraz Polska Grupa Górnicza. Dokapitalizowanie PGG w łącznej kwocie 2 mld 417 mln zł odbędzie się w trzech etapach, w ramach których PGE GiEK wpłaci łącznie 500 mln zł, obejmując docelowo 17,1 proc. udziału w kapitale zakładowym PGG.

Umowa oparta jest na rynkowych zasadach realizacji przedsięwzięcia i ma na celu zapewnienie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji, m.in. poprzez poprawę efektywności kopalń wchodzących w skład PGG i – w konsekwencji – osiągnięcie przez nią określonych poziomów rentowności.

Grupa PGE jest liderem branży energetycznej w Polsce produkując ok. 40 proc. energii elektrycznej zużywanej w kraju, dlatego realizacja inwestycji zabezpieczającej dostawy wysokoenergetycznego węgla dla aktywów wytwórczych, dobrze wpisuje się w strategię biznesową Grupy. Po oddaniu do eksploatacji dwóch nowych, wysokosprawnych bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, zapotrzebowanie na węgiel kamienny w Grupie wzrośnie z ok. 5,6 obecnie do ok. 7,5 mln ton – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Umowa inwestycyjna zakłada, że PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest optymalizacja kosztów wydobycia, poprawa efektywności funkcjonowania spółki oraz osiągnięcie określonych poziomów rentowności. Biznesplan PGG zakłada, że w 2017 r. spółka generować będzie dodatnie przepływy pieniężne dla inwestorów. Generowane przepływy pozwolą na osiągnięcie stopy zwrotu wyższej, niż koszt zaangażowanego kapitału.

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-496 Warszawa, ul. Mysia 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, KRS: 0000059307, NIP 526-025-05-41, Kapitał zakładowy: 18 697 608 290 zł., Kapitał wpłacony: 18 697 608 290 zł., Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A. VI O. Warszawa, Nr 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl

Umowa inwestycyjna przewiduje szereg mechanizmów umożliwiających inwestorom bieżący monitoring sytuacji finansowej PGG, w tym realizacji biznesplanu oraz podejmowanie dalszych działań optymalizacyjnych m.in. w przypadku niekorzystnych zmian warunków rynkowych. Ponadto inwestorzy nominują swoich przedstawicieli do Rady Nadzorczej PGG, co pozwoli na sprawowanie nadzoru nad spółką.

Umowa inwestycyjna to kolejny krok po zawartym 26 kwietnia 2016 r. w Katowicach porozumieniu w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która została utworzona z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej. Porozumienie, poza inwestorami, podpisały również banki – obligatariusze Kompanii Węglowej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP Paribas, PKO BP, Bank Zachodni WBK oraz 13 organizacji związkowych Kompanii Węglowej. 

Zobacz także: Fortum wbuduje nową elektrociepłownię w Zabrzu

Zobacz także: Energa wybuduje pierwszy w Polsce magazyn energii

Komentarze