Reklama

Ropa

Orlen przeznaczy ponad 1,2 mld zł na wypłatę dywidendy

Fot. www. orlen.pl
Fot. www. orlen.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN zatwierdziło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania finansowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym za 2016 rok. Akcjonariusze przychylili się także do rekomendacji zarządu dotyczącej wypłaty dywidendy. Ponadto, Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej Spółki Izabelę Felczak-Poturnicką oraz Wojciecha Kryńskiego. 

Decyzją Walnego Zgromadzenia absolutorium otrzymali wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN pełniący swoje funkcje w roku 2016. Akcjonariusze zaakceptowali również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, jak również  sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy. 
 
Walne Zgromadzenie podjęło także decyzję o podziale zysku za ubiegły rok akceptując przeznaczenie kwoty 1 283 127 183 zł na wypłatę dywidendy na poziomie 3 zł na akcję. Dzień dywidendy wyznaczony został na 14 lipca 2017, a termin jej wypłaty ustalono na 4 sierpnia 2017 roku. 
 
Zgodnie z decyzją Akcjonariuszy liczebność Rady Nadzorczej ustalono na dziewięciu członków. Po dokonaniu przez dzisiejsze ZWZ wyboru nowych Członków, rekomendowanych przez Ministra Energii, Rada będzie pracowała w składzie:
- Angelina Anna Sarota – przewodnicząca 
- Mateusz Henryk Bochacik 
- Adrian Dworzyński 
- Izabela Felczak-Poturnicka
- Artur Gabor 
- Wojciech Kryński
- Agnieszka Krzętowska 
- Radosław Leszek Kwaśnicki 
 
Akcjonariusze przegłosowali również uchwały w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów na usługi prawne, marketingowe, komunikacyjne oraz zarządcze, a także umów darowizn i tym podobnych.  Ponadto, podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu zbywania składników majątku trwałego, jak również określenia wymagań dla kandydata na Członka Zarządu Spółki.  Kolejna z zaakceptowanych przez  ZWZ uchwał zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach na usługi prawne marketingowe, komunikacyjne oraz zarządcze. 
 
ZWZ wprowadziło również zmiany do treści uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 stycznia bieżącego roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustalając termin wdrożenia części jej zapisów w spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN do 31.12.2017 r.
 
jk / orlen
 
 

Komentarze