Reklama

Elektroenergetyka

Minister Szyszko o polskich oczekiwaniach wobec reformy ETS

Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w Radzie UE ds. Środowiska (ENVI). W agendzie rozmów znalazły się m.in. takie tematy, jak przegląd dyrektywy EU ETS, gospodarka o obiegu zamkniętym oraz Porozumienie Paryskie. 

Przegląd dyrektywy UE ETS
Jednym z punktów Rady była debata polityczna nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE, tzw.  dyrektywa  EU ETS. W tym punkcie minister Jan Szyszko zaznaczył, że w kontekście zmian dyrektywy EU ETS bardzo istotną rolę powinny odegrać ustalenia Porozumienia Paryskiego.

"Pochłanianie emisji gazów cieplarnianych powinno być traktowane na równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji tych gazów. Propozycja Komisji Europejskiej w zakresie reformy systemu EU ETS powinna być bardziej dostosowana do ducha Porozumienia Paryskiego, a jednocześnie musi zapewniać odpowiednią ochronę przemysłu europejskiego, by nie  doprowadzić do wzrostu kosztów wytwarzania produktów, w tym energii" – dodał minister.

Minister zwrócił również uwagę na specyficzną sytuację Polski związaną z wytwarzaniem energii. Dotychczas uzgodnione w konkluzjach Rady Europejskiej z 24 października 2014 r. cele i instrumenty wdrażania unijnej polityki klimatycznej, powodują konieczność podjęcia przez Polskę ogromnego wysiłku inwestycyjnego, zwłaszcza w zakresie modernizacji polskiego sektora wytwarzania energii. W świetle wdrażanych lub planowanych w ostatnim czasie przez część państw członkowskich rozwiązań, których celem jest bardziej elastyczne podejście do redukcji emisji CO2, Polska, ze względu na szczególne uwarunkowania w zakresie struktury paliw, będzie  potrzebowała rozwiązań, które przyczynią się do osiągnięcia  celów UE do 2030 r. w bardziej efektywny kosztowo i elastyczny  sposób niż włączenie w system EU ETS.

W opinii Polski wiele kwestii zawartych w propozycji Komisji Europejskiej wymaga dalszych pogłębionych dyskusji, szczególnie w kwestiach dotyczących ucieczki emisji oraz instrumentów wsparcia dla mniej zamożnych państw UE. 

Porozumienie Paryskie
Kolejnym tematem posiedzenia był projekt Deklaracji Rady w sprawie ratyfikacji przez UE Porozumienia Paryskiego. Porozumienie to - po raz pierwszy w historii – zostało uzgodnione przez wszystkie państwa świata, które zobowiązały się do działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Podczas Rady ministrowie UE ds. środowiska przyjęli deklarację dotyczącą ratyfikacji Porozumienia Paryskiego. Zgodzili się, że porozumienie powinno być ratyfikowane tak szybko, jak to możliwe, ale nie wskazali konkretnego terminu. W ostatecznym tekście deklaracji zostały uwzględnione  poprawki zaproponowane przez ministra Jana Szyszko, m.in.  wskazujące na rolę Porozumienia Paryskiego w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.

Komentarze