Reklama

Elektroenergetyka

LitPol Link zostanie objęty mechanizmem łączenia rynków

  • Ilustracja: thalesgroup.com

8 grudnia 2015 roku planowane jest uruchomienie mechanizmu market coupling na  połączeniu LitPol Link między Polską i Litwą. Zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link będą alokowane w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii (day-ahead market coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Multi Regional Coupling – MRC. Mechanizm ten będzie więc funkcjonował na  analogicznych zasadach jak w  przypadku połączenia SwePol Link. Pierwsza aukcja rynku dnia następnego z udziałem nowego połączenia będzie miała miejsce w dniu 8 grudnia 2015 roku i będzie dotyczyła dostawy we  wszystkich godzinach dnia 9 grudnia 2015 roku.

Obecnie prowadzone są testy techniczne połączenia LitPol Link. Jeśli do wskazanego powyżej momentu uruchomienia mechanizmu market coupling testy nie zostaną zakończone, udostępniane zdolności przesyłowe będą czasowo ograniczane do zera.

Maksymalne możliwości przesyłowe połączenia LitPol są podyktowane mocą wstawki stałoprądowej wynoszącą 500 MW. Wielkość zdolności przesyłowych udostępnianych dla uczestników rynku w  ramach mechanizmu market coupling będzie zależeć od przewidywanych warunków pracy sieci przesyłowej oraz warunków bilansowych KSE. 

Market Coupling to inaczej mechanizm łączenia rynków, w ramach którego podczas prowadzenia rynku dnia następnego i ustalania cen energii elektrycznej w poszczególnych obszarach rynkowych w Europie, jednocześnie alokuje się dostępne zdolności przesyłowe pomiędzy tymi obszarami poprzez aukcję typu implicit, zwiększając ogólny efekt ekonomiczny (ang. social welfare). Mechanizm Market Coupling dla rynku dnia następnego pozwala uniknąć rozdzielnego traktowania transgranicznych zdolności przesyłowych i transgranicznego obrotu energią elektryczną, zmniejszając tym samym ryzyko związane z rozdzieleniem wspomnianych procesów biznesowych. W ten sposób unika się sytuacji nieefektywnego wykorzystywania zdolności przesyłowych, np. kiedy dostępne zdolności przesyłowe nie są wykorzystywane pomimo istnienia różnicy cen między obszarami rynkowymi.

Multi-Regional Coupling (MRC) to ogólnoeuropejski mechanizm łączenia rynków dnia następnego energii elektrycznej. Łączenie rynków hurtowych w Europie, realizowane poprzez współpracę operatorów systemów przesyłowych i giełd energii, opiera się na mechanizmie market coupling, który zwiększa efektywność alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych między zaangażowanymi krajami. Obecnie MRC obejmuje połączenia pomiędzy następującymi krajami: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska (przez połączenie SwePol Link), Portugalia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Zobacz także: PGE – Polska Grupa Energopomocowa? [blog]

Zobacz także: Tauron: kolejna przerwa w obradach NWZ

Komentarze