• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

Kopex kontynuuje restrukturyzację i publikuje wyniki za I półrocze 2016

  • Emomali Rahmon, Prezydent Tadżykistanu- fot. parlament.gv.at

Grupa Kopex wypracowała w pierwszym półroczu 2016 roku 446,3 mln PLN przychodów z działalności kontynuowanej (spadek o 25% w stosunku do 1H’15). Strata EBITDA wyniosła 354,3 mln PLN, a strata netto z działalności kontynuowanej jednostki dominującej była równa 547,3 mln PLN.

Pogorszenie przychodów oraz słabe wyniki finansowe Grupy Kopex wynikają z bardzo trudnej sytuacji na rynku inwestycji górniczych, która przekłada się na znaczący spadek zamówień w Polsce i na rynkach eksportowych oraz wywiera presję na ciężką sytuację płynnościową Grupy. Wpływ na wyniki w 1H’16 miały również odnotowane zdarzenia jednorazowe w wysokości 512,0 mln PLN – znormalizowany wynik EBITDA w 1H’16 wyniósł 71,2 mln PLN, a znormalizowany wynik netto z działalności kontynuowanej -35,3 mln PLN.

W związku z trudną sytuacją finansową, Grupa Kopex wdraża program restrukturyzacji obejmujący redukcję zbędnego majątku, sprzedaż oraz likwidację części spółek zależnych i stowarzyszonych, ograniczenie zatrudnienia, a także restrukturyzację zadłużenia. W ramach przeglądu działalności operacyjnej Grupy i realizacji założeń programu, do działalności zaniechanej zakwalifikowano przychody i koszty związane z rynkiem australijskim, z zarządzaniem nieruchomościami oraz produkcją dla rynku budowlanego. W konsekwencji przeprowadzonych analiz restrukturyzacyjnych oraz aktualizacji testów na utratę wartości dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz zawiązano rezerwy na koszty restrukturyzacji, co negatywnie wpłynęło na wynik operacyjny Grupy Kopex w 1H’16 w wysokości 425,5 mln PLN.

Dokonane odpisy dotyczyły przede wszystkim aktywów niefinansowych (329,9 mln PLN) oraz należności (88,8 mln PLN). Wpływ na wynik netto miały również ujęte odpisy na aktywa finansowe (24,7 mln PLN) i częściowe rozwiązanie aktywa na podatek dochodowy (61,8 mln PLN). Wartość ujętych w sprawozdaniu finansowym za 1H’16 odpisów aktualizacyjnych oraz rezerw nie przekroczyła wartości 535,0 mln PLN, wskazanej w raporcie bieżącym nr 46/2016.

Działalność operacyjna Grupy Kopex znajduje się pod presją ograniczonej płynności i do czasu podpisania właściwej umowy restrukturyzacyjnej, Grupa będzie funkcjonowała w stanie niepewności co do swojej przyszłości. Znaczący wpływ na zmniejszenie sprzedaży oraz trudną sytuację Grupy miało ograniczenie przez banki finansujące limitów gwarancyjnych, co utrudnia pozyskiwanie nowych zleceń. Dodatkowo sytuacja na rynku, na którym działa Grupa jest bardzo trudna, a zatory płatnicze i trudności ze ściąganiem należności stały się już praktycznie normą. 

W pierwszym półroczu 2016 roku w porównaniu z 1H’15 spadła sprzedaż w głównych segmentach operacyjnych. Segment usług górniczych wypracował 116,9 mln PLN przychodów oraz znormalizowany wynik EBIT równy 9,0 mln PLN. Największe zrealizowane w pierwszym kwartale kontrakty obejmowały roboty podziemne dla KGHM, roboty szybowe dla JSW, Tauronu oraz PGG. 

Segment górnictwa podziemnego odnotował przychody w wysokości 205,7 mln PLN oraz znormalizowany wynik EBIT -33,3 mln PLN. Spadek sprzedaży w 1H’16 r/r wynika z niższych przychodów w kraju i w Rosji. W Polsce największy zrealizowany kontrakt dotyczył dostawy wybranych elementów kompleksu ścianowego dla kopalni Knurów – Szczygłowice.

Segment urządzeń elektrycznych i elektronicznych utrzymał przychody na zbliżonym r/r poziomie 40,7 mln PLN oraz odnotował znormalizowany wynik EBIT w wysokości 3,7 mln PLN. Poprawa rentowności segmentu była spowodowana przede wszystkim wyższymi przychodami i wynikami na rynku RPA. 

Na koniec pierwszego półrocza 2016 backlog Grupy Kopex w core business zmniejszył się o 7% r/r i wynosił 1,01 mld PLN, z tego 819,1 mln PLN z rynku polskiego. Większość backlogu przypadała na segment usług górniczych - 592,1 mln PLN (-17% r/r), z kolei segment maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego miał zamówienia na 270,8 mln PLN, tj. mniej o 11% w stosunku do 1H’15. Spadek zamówień w głównych segmentach operacyjnych Grupy jest uwarunkowany zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych w polskim i światowym górnictwie. Kryzys na górniczym rynku w Polsce i na świecie przekłada się na istotne ograniczenie zamówień, jak również powoduje presję na trudną już sytuację płynnościową Grupy Kopex.

Zobacz także: Rząd będzie rozmawiać z Brukselą o polskim węglu

Zobacz także: Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zajmie się energetyką

Komentarze