Reklama

Górnictwo

Kopex kontynuuje proces restrukturyzacyjny

  • Budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek, licencja: CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons
    Budynek Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek, licencja: CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons

W pierwszym kwartale 2016 r. Grupa Kopex wypracowała 219,8 mln zł przychodów i zanotowała stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 19,9 mln zł. Strata operacyjna w pierwszym kwartale wyniosła 15,7 mln zł. Wynik EBITDA był dodatni i wyniósł 21 mln zł. Grupa wprowadza program głębokiej restrukturyzacji, którego celem jest redukcja kosztów i poprawa efektywności operacyjnej. Jego rezultaty mają być widoczne do końca roku.

W pierwszym kwartale przychody Grupy ogółem wzrosły o przeszło 12% w porównaniu do czwartego kwartału 2015 r. Wzrost przychodów w relacji kwartał do kwartału był możliwy dzięki rynkowi polskiemu, na którym przychody zwiększyły się aż o 45%. Na rynkach zagranicznych nastąpił spadek przychodów o 9% - największy w Serbii, Chinach i Rosji. W relacji kwartał do kwartału wzrosły przychody z rynku czeskiego i australijskiego. W pierwszym kwartale nie odnotowano przychodów z rynku argentyńskiego, który jednak wciąż stanowi jeden z najważniejszych rynków eksportowych Grupy Kopex.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku spadły przychody segmentów operacyjnych. Najlepszy wynik w pierwszym kwartale wypracował segment usług górniczych, który osiągnął 5,3% rentowności operacyjnej przy przychodach 58,4 mln zł. Największe zrealizowane w pierwszym kwartale umowy obejmowały roboty podziemne dla KGHM, pogłębianie szybów dla Kompanii Węglowej i Tauronu oraz realizację prac szybowych dla JSW. 

W pierwszym kwartale 2016 r. strata operacyjna segmentu maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego w wysokości 14,4 mln zł wynika ze zmniejszenia przychodów segmentu w związku m.in. z mniejszą sprzedażą na rynku argentyńskim. 

Na koniec pierwszego kwartału Grupa Kopex miała zamówienia o łącznej wartości 1,12 mld zł, z tego 905 mln zł z rynku polskiego. Backlog segmentu usług górniczych utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie i wynosi 638,3 mln zł (-6% q/q), segment maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego ma zamówienia na 317,8 mln zł (+21% q/q), a segment urządzeń elektrycznych na 23,3 mln zł (+25% q/q). Grupa posiada również zamówienia o wartości 105,5 mln zł z przemysłu energetycznego.  

Grupa wprowadza szeroko zakrojony program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej, którego elementami są m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia oraz poprawa efektywności operacyjnej, a także wzmocnienie kierunków strategicznych. W spółce Kopex Machinery wdrażany jest program zwolnień grupowych, podobne kroki mogą być podejmowane w kolejnych spółkach. Efekty w postaci redukcji kosztów będą widoczne do końca roku. W istotny sposób na wynik finansowy Grupy przełożą się w roku następnym. 

„Podstawowymi zadaniami stojącymi przed nowym Zarządem jest doprowadzenie do jak najszybszego porozumienia z bankami-wierzycielami Grupy, przygotowanie i przeprowadzenie kompleksowej restrukturyzacji oraz przygotowanie Kopeksu do przyszłej konsolidacji. W chwili obecnej znalezienie inwestora strategicznego jest jednym z kluczowych zadań dla Zarządu” – mówi Dariusz Pietyszuk, który od wtorku, 10 maja, pełni obowiązki prezesa Kopex S.A. – „Naszym celem jest poprawa sytuacji finansowej Grupy Kopex. Musimy kontynuować restrukturyzację, która obniży koszty. Musimy także doprowadzić do odblokowania bieżącego finansowania w możliwie jak najkrótszym terminie. To zwiększy możliwości pozyskiwania nowych kontraktów i wzmocni przychody.”

Trzy dni temu, we wtorek, 10 maja, Rada Nadzorcza Kopex S.A. odwołała z Zarządu dotychczasowego prezesa Bogusława Bobrowskiego oraz członków Zarządu Marka Uszko i Krzysztofa Zawadzkiego. Do kierowania pracami Zarządu Rada oddelegowała czasowo Dariusza Pietyszuka. Powołała do Zarządu Magdalenę Nawłokę, która objęła stanowisko dyrektora do spraw finansowych. Zmiany mają na celu przyspieszenie rozmów 
z wierzycielami i doprowadzenie do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia oraz odblokowania finansowania Spółki. W Zarządzie pozostał Piotr Broncel, dyrektor do spraw sprzedaży. 

„Kopex mimo, że przejściowo jest w trudnej sytuacji, posiada unikalne aktywa i niewykorzystany potencjał. Należy, ponosząc jak najmniejsze koszty, rozwijać działalność w segmentach, w których mamy silne przewagi konkurencyjne” – zapowiada Pietyszuk. – „Zamierzamy kontynuować rozmowy z wierzycielami i chcemy doprowadzić do jak najszybszej restrukturyzacji zadłużenia. Uważamy, że konieczne jest wprowadzenie programu optymalizacji operacyjnej w Kopex S.A. i spółkach zależnych. Będzie się to wiązało z dalszą redukcją zatrudnienia. Chcemy również optymalizować strukturę Grupy koncentrując się na wzmacnianiu strategicznym podstawowych segmentów. Spółki i aktywa niestrategiczne będą zamykane lub przeznaczone na sprzedaż” – zapowiada.

Nowi członkowie Zarządu Kopex S.A. mają duże doświadczenie w realizacji procesów restrukturyzacyjnych. Pan Dariusz Pietyszuk odpowiadał za restrukturyzację m.in. Mostostalu Zabrze, w którym wciąż pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Wcześniej pracował i pełnił kierownicze stanowiska w takich firmach jak: Famur, Electropoli-Galwotechnika, Grupa Danone i Valeo Engine Cooling. Pani Magdalena Nawłoka jest ekonomistką, ekspertką prawa podatkowego, księgowości i zarządzania finansami. Ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi instytucjami, rynkiem kapitałowym i projektami restrukturyzacyjnymi.  Pełniła funkcję wiceprezesa PZU S.A. i PZU Życie S.A., CFO w Grupie Generali w Polsce oraz wiceprezesa Grupy Allianz.

Zobacz także: Grupa Tauron bliska finalizacji kolejnej inwestycji

Zobacz także: Zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Kopexu

Reklama

Komentarze

    Reklama