Komunikat PKEE ws. finału negocjacji podczas COP24

18 grudnia 2018, 16:01
Negotiations_Enter_the_Final_Stage_1
Fot. www.cop24.gov.pl

Polska była gospodarzem tegorocznej 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej KonwencjiNarodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24). W dniach 3-15 grudnia br.negocjatorzy ze 196 państw i Unii Europejskiej pracowali nad Katowickim PakietemKlimatycznym („Katowice Rulebook”) – zbiorem wytycznych mającym na celu wdrożeniePorozumienia Paryskiego.

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z uznaniem przyjmuje osiągnięte w Katowicach porozumienie. W Katowickim Pakiecie Klimatycznym określono między innymi zasadyprzejrzystości, które pozwolą na sprawdzanie i weryfikację, jak zobowiązania podjęte w kontrybucjach są realizowane przez strony. Ponadto podkreślono wagę odpowiedniegofinansowania dla działań związanych z ochroną klimatu. Dlatego też Pakiet Katowicki zalecaaby kraje rozwinięte zwiększały ambicje w tym zakresie, co umożliwi mobilizację 100 mlddolarów rocznie na ten cel w perspektywie 2020 r.

Jak zaznaczył prezydent COP24, wiceminister środowiska – Michał Kurtyka: - „W PakiecieKatowickim w zrównoważony, uczciwy sposób uwzględnione zostały interesy wszystkichStron. Ale co ważniejsze, jego wpływ na świat będzie pozytywny. Dzięki niemu uczynimy wielkikrok w kierunku realizacji ambicji zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Ambicji, które sprawią, że nasze dzieci spojrzą kiedyś wstecz na nasze dziedzictwo i uznają, że ich rodzicepodjęli właściwe decyzje w ważnym, dziejowym momencie.”

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, bierze aktywny udział w pracachlegislacyjnych, które przyczyniają się do szybkiego wdrożenia Porozumienia Paryskiego. Celeujęte w Rozporządzeniu w sprawie zarządzania Unią Energetyczną („EU Governance”),znowelizowanej Dyrektywie OZE oraz Dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej („EED”) pozwolą między innymi na znaczący wzrost udziału odnawialnych źródeł energiiw miksie energetycznym, poprawę efektywności energetycznej oraz lepszą koordynację krajowych planów w perspektywie do 2030 r. Ponadto, zgodnie z opublikowanym w grudniu br. przez Ministerstwo Energii projektem Polityki Energetycznej Polski, do końca 2030 r.planowana jest w Polsce redukcja emisji CO2 o 30% (w stosunku do bazowego roku 1990).

Wymienione wyżej cele są niezwykle ambitne i wymagają adekwatnych środków finansowychna ich realizację. Dlatego też, PKEE przyjmuje z aprobatą podpisanie Deklaracji na tematsprawiedliwej transformacji („Solidarity and Just Transition Silesia Declaration”), zgodnie z którą transformacja powinna przebiegać w oparciu o solidarny i sprawiedliwy model,co pozwoli na kontynuację działań związanych z ochroną klimatu przy jednoczesnymutrzymaniu rozwoju gospodarczego i miejsc pracy.

PKEE popiera również polsko-brytyjską inicjatywę (popartą przez ponad 40 państw z 5 kontynentów), dotyczącą Partnerstwa na rzecz działań w kierunku rozwoju elektromobilności i zeroemisyjnego transportu („Driving Change Together Partnership”).Partnerstwo ma na celu zainicjowanie współpracy na poziomie międzynarodowym i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju elektromobilności.

Poza przedstawicielami rządów, konferencja COP24 była również okazją do dyskusji na temat ochrony środowiska ponad 20 tysięcy przedstawicieli, związanych z ośrodkami naukowymi, pozarządowymi, biznesem i polityką z ponad 190 krajów.

Polski Komitet Energii Elektrycznej, jako Partner Strategiczny COP24, organizował oraz brał czynny udział w wydarzeniach towarzyszących Konferencji, które miały miejsce w Pawilonie Polskim. Podczas debat współorganizowanych przez PKEE, poruszano kwestie sprawiedliwejtransformacji, innowacji w sektorze energetyki oraz działań sektora, mających na celu poprawę jakości powietrza. Podczas Szczytu Klimatycznego przedstawione zostały również główne założenia dedykowanego Raportu PKEE na COP24: „Wkład polskiego sektora energetycznego w realizację globalnej polityki klimatycznej”. (PKEE)

Energetyka24
Energetyka24
KomentarzeLiczba komentarzy: 0
No results found.
Tweets Energetyka24