• Partner główny
    Logo Orlen

Klimat

MFiPR: 14,7 mld zł z funduszy UE na walkę z zanieczyszczeniem środowiska

Fot. Pexels
Fot. Pexels

14,7 mld zł wyniosło dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko do 819 projektów, których celem jest m.in. walka z zanieczyszczeniem środowiska - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Od dobrej kondycji środowiska zależy nasza przyszłość. Dlatego fundusze unijne inwestujemy nie tylko w wielkie projekty infrastrukturalne, które napędzają gospodarkę, ale także w działania na rzecz ochrony środowiska – podkreśla cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wskazała, że z POIiŚ na projekty związane z ochroną środowiska ministerstwo przeznaczyło ponad 3,5 mld euro ze środków unijnych

Pieniądze te zostały wydatkowane na działania związane między innymi z rozwojem infrastruktury gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, przeciwdziałaniem spadkowi różnorodności biologicznej czy wzmocnieniem odporności na zagrożenia związane ze skutkami zmian klimatu.

Najwięcej pieniędzy w sektorze środowiska POIiŚ, bo aż 8,4 mld zł, MFiPR przeznaczył na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Cała ta kwota została już zagospodarowana. Podpisanych zostało 357 umów o dofinansowanie. Inwestycje te dotyczą budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, zagospodarowania osadów ściekowych, wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną. Zaznaczono, ze wiele z nich realizowanych jest kompleksowo i wiąże się także z poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. "Aż 200 miast buduje lub modernizuje oczyszczalnie ścieków. Dzięki realizowanym inwestycjom nowa sieć kanalizacyjna osiągnie długość ponad 4,4 tys. km, a sieć wodociągowa ponad 1 tys. km." - czytamy.

W komunikacie wskazano, że na projekty związane z gospodarką odpadami przeznaczono z POIiŚ ponad 1,2 mld zł. Z funduszy unijnych wsparcie otrzymały 102 punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 25 zakładów zagospodarowania odpadów.

Fundusze unijne POIiŚ w wysokości ponad 4 mld zł skierowane zostały także na działania, które mają na celu adaptację do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe. "W ramach tych środków wspieramy między innymi budowę suchych zbiorników i wałów przeciwpowodziowych, zagospodarowanie wód opadowych w miastach czy rozwój małej retencji w ekosystemach leśnych. Finansujemy też doposażenie w sprzęt straży pożarnej oraz rozwój monitoringu środowiska. Podpisaliśmy już umowy o dofinansowanie dla 79 projektów" - napisano.

Zaznaczono, że w czerwcu rozpocznie się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie, w którym samorządy będą mogły uzyskać wsparcie na inwestycje z zakresu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Jest na to 60 mln zł z POIiŚ.

Dodatkowo MFiPR z POIiŚ przeznaczyła 1,1 mld zł na projekty związane z zielenią miejską. Wskazano, że pochłania ona zanieczyszczenia powietrza oraz wiąże dwutlenek węgla z atmosfery, włączając się w globalną akcję ratowania klimatu. Ma też istotne znaczenie dla komfortu życia mieszkańców.

Resort finansuje też projekty związane m.in. z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk czy podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. Wspiera też inwestycje na terenach parków narodowych oraz obszarach Natura 2000. Wyliczono, że takich projektów służących ochronie przyrody finansowanych ze funduszy UE jest już 146 a pula środków to prawie 600 mln zł.

Obecnie - jak zaznaczono - ministerstwo intensywnie pracuje nad przygotowaniem się do nowej perspektywy finansowej UE. "Chcemy, aby również w przyszłej perspektywie fundusze europejskie mocno wspierały projekty związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu. Dlatego w kolejnych latach planujemy wspierać projekty związane ze zrównoważoną gospodarką wodną, przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochroną bioróżnorodności czy zieloną infrastrukturą w miastach" – podkreśla Jarosińska-Jedynak. 

Komentarze