• Partner główny
    Logo Orlen

Górnictwo

ZWZ PKN Orlen zdecydowało o dywidendzie i udzieliło absolutorium zarządowi oraz radzie nadzorczej

Fot. Orlen
Fot. Orlen

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PKN Orlen, które w piątek obradowało w Płocku zdecydowało, że dywidenda z zysku spółki za 2019 r. wyniesie 1 zł na jedną akcję. Akcjonariusze płockiego koncernu udzielili też absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej.

Zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu PKN Orlen, piątkowe ZWZ postanowiło, że z zysku spółki za 2019 r. w wysokości ponad, 4,8 mld zł na dywidendę trafi 427,7 mln zł, co oznacza 1 zł na jedną akcję, a pozostała część, czyli blisko 4,9 mld zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki - dniem dywidendy będzie 14 lipca 2020 r., a 28 lipca 2020 r. dniem jej wypłaty.

Decyzja ZWZ PKN Orlen w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty została podjęta przez akcjonariuszy jednogłośnie.

Jeszcze w maju zarząd płockiego koncernu zaproponował, aby zmienić rekomendowaną wcześniej wysokość dywidendy za 2019 r. z 3 zł na 1 zł na jedną akcję. Propozycję tę uzasadnił wtedy bieżącą i prognozowaną sytuacją makroekonomiczną. W pierwszej rekomendacji, czyli w marcu, zarząd spółki sugerował by na dywidendę przeznaczyć z zysku za 2019 r. blisko 1,3 mld zł, co oznaczałoby 3 zł na jedną akcję.

Po zmianie tej rekomendacji prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek mówił w maju, że spółka ma „stabilną sytuację finansową, ale musi brać pod uwagę obecną sytuację gospodarczą związaną m.in. z pandemią koronawirusa i prognozy dotyczące sytuacji makroekonomicznej”.

Najwyższą dywidendę w historii PKN Orlen wypłacono z zysku za 2018 r., który wyniósł ponad 5,4 mld zł - wówczas płocki koncern przeznaczył dla akcjonariuszy prawie 1,5 mld zł, co oznaczało dywidendę w wysokości 3,5 zł na jedną akcję.

Oprócz podziału zysku za 2019 r., podczas piątkowych obrad ZWZ PKN Orlen akcjonariusze spółki udzielili absolutorium zarządowi i radzie nadzorczej. Absolutorium otrzymali m.in. prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek oraz była przewodnicząca rady nadzorczej Izabela Felczak-Poturnicka, która zrezygnowała z pełnienia tej funkcji w połowie stycznia - później na początku marca na szefa rady Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Wojciecha Jasińskiego, prezesa tej spółki w latach 2015-18, a w latach 2006-07 ministra Skarbu Państwa.

Pod koniec maja rada nadzorcza PKN Orlen powołała zarząd nowej kadencji we wcześniejszym, niezmienionym 8-osobowym składzie - jego wspólna, trzyletnia kadencja rozpocznie się dzień po odbyciu obecnego ZWZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r., czyli od 6 czerwca.

Wcześniej, pod koniec kwietnia, minister aktywów państwowych działający, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji tej spółki należących do Skarbu Państwa, powołał ponownie dotychczasowego szefa płockiego koncernu Daniela Obajtka w skład zarządu nowej, wspólnej kadencji, a po decyzji tej rada nadzorcza powierzyła mu powtórnie funkcję prezesa na czas nowej, wspólnej kadencji, czyli także od 6 czerwca.

Daniel Obajtek jest prezesem i dyrektorem generalnym PKN Orlen od lutego 2018 r. Wraz z nim w zarządzie zasiadają: Armen Artwich, który odpowiada za sprawy korporacyjne, Adam Burak odpowiedzialny za sprawy komunikacji i marketingu, Patrycja Klarecka, której podlega segment sprzedaży detalicznej, Zbigniew Leszczyński, który jest członkiem zarządu do spraw rozwoju, Michał Róg, który odpowiada za handel hurtowy i międzynarodowy, a także Jan Szewczak, który jest członkiem zarządu do spraw finansowych oraz Józef Węgrecki, który odpowiada za segment operacyjny.

W trakcie piątkowych obrad ZWZ PKN Orlen przyjęło również politykę wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej z poprawkami Skarbu Państwa. Jeszcze przed posiedzeniem zaproponował on m.in. zmianę jednego z zapisów dokumentu, który otrzymał brzmienie, że „wynagrodzenie stałe członków zarządu jest ustalane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń”. W propozycji tej znalazł się również zapis, że „kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego członków zarządu ustalana jest przez radę nadzorczą na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia”.

Akcjonariusze płockiego koncernu rozpatrywali też w piątek zmiany w statucie spółki, w tym dotyczące zapisów o podmiotach powiązanych i istotnych transakcjach. Podczas głosowania nie wszystkie propozycje zmian statutu zyskały wymaganą w tym przypadku kwalifikowaną większość. Na koniec obrad ZWZ przyjęło ostatecznie jednolity tekst statutu spółki uwzględniający wprowadzone wcześniej zmiany.

Według ostatnich danych PKN Orlen, Skarb Państwa posiada 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE - 7,01 proc., Aviva OFE Aviva Santander - 6,08 proc., natomiast pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni - 59,39 proc. akcji. W piątkowym ZWZ płockiego koncernu uczestniczyło 515 akcjonariuszy, dysponujących ponad 280,5 mln głosów, co daje ponad 65 proc. akcji spółki.

Źródło:
PAP

Komentarze