Reklama

Górnictwo

Ukazało się zarządzenie ministra aktywów państwowych o kompetencjach w resorcie

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Opublikowano zarządzenie ministra aktywów państwowych w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie resortu. Wynika z niego m.in., że minister inicjuje i opracowuje politykę rządu w zakresie działów: energia i gospodarka złożami kopalin.

Do wyłącznej kompetencji ministra należy m.in. akceptowanie i kierowanie pod obrady właściwych komitetów Rady Ministrów oraz Rady Ministrów projektów ustaw, uchwał Rady Ministrów, dokumentów programowych, strategicznych, sprawozdawczych, informacyjnych, analitycznych oraz założeń do projektów tych dokumentów, czy stanowisk rządu do poselskich albo senackich projektów ustaw. 

Ponadto szef Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) ma powoływać i odwoływać członków zarządów, rad nadzorczych, pełnomocników wspólnika oraz likwidatorów w spółkach, w których wykonuje uprawnienia Skarbu Państwa, a także kierowników jednostek organizacyjnych podległych ministrowi lub przez niego nadzorowanych.

Z zarządzenia wynika, że sekretarz stanu Maciej Małecki m.in. realizuje zadania dotyczące spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności oraz wykonywania praw w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych. 

Sekretarz stanu Artur Soboń realizuje m.in. zadania Pełnomocnika Rządu do spraw instrumentów finansowania rozwoju gospodarczego państwa, współpracuje z właściwymi członkami kierownictwa ministerstwa w zakresie spraw dotyczących notyfikacji programów pomocowych. 

Z kolei sekretarz stanu Adam Gawęda realizuje m.in. zadania wynikające z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadania związane z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym oraz przemysłem surowców nieenergetycznych, związane z uzgadnianiem koncesji na wydobywanie kopalin czy związane z wdrażaniem czystych technologii węglowych.

Sekretarz stanu Janusz Kowalski realizuje m.in. zadania związane z reformą nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa. 

Podsekretarz stanu Tomasz Szczegielniak m.in. koordynuje prace legislacyjne prowadzone w ministerstwie, koordynuje współpracę z Sejmem i Senatem oraz ich organami. Podsekretarz stanu Zbigniew Gryglas, w szczególności aprobuje kierowane do ministra dokumenty dotyczące zadań związanych z wykonywaniem nadzoru nad podległymi ministrowi podmiotami.

Podsekretarz stanu Tomasz Dąbrowski realizuje m.in. zadania związane z kształtowaniem polityki energetycznej Unii Europejskiej, funkcjonowaniem krajowego systemu paliwowego i gazowego, kształtowaniem polityki energetycznej Polski w zakresie sektora gazu ziemnego i ropy naftowej oraz paliw ciekłych. 

Z zarządzenia wynika, że podsekretarz stanu Tadeusz Skobel realizuje m.in. zadania związane z tworzeniem podstaw energetyki rozproszonej, sektorem odnawialnych źródeł energii, w tym biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz absorpcji dwutlenku węgla i polityką energetyczną Polski.(PAP)

Źródło:PAP
Reklama

Komentarze

    Reklama