Reklama

Górnictwo

Rząd omawia dziś kwestię koncesji na wydobycie węgla

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Rozpoczęło się posiedzenie rządu, na którym ministrowie mają rozpatrzyć m.in. projekt noweli, który usunie z dotychczasowych przepisów zapis pozwalający na jednokrotne przedłużenie koncesji np. na wydobycie węgla bez konieczności uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Chodzi o projekt noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przyszła nowela uchylać będzie obowiązujące przepisy, które wyłączały wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy składaniu wniosku o zmianę koncesji przy jednorazowym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki.

image

 Reklama

W projekcie, który powstał w resorcie klimatu i środowiska wskazano, że jednorazowe wydłużenie koncesji - bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w celu zachowania ciągłości prowadzenia wydobycia wymienionych kopalin - było możliwe wyłącznie bez rozszerzania zakresu koncesji oraz gdy wydłużenie koncesji uzasadnione było racjonalną gospodarką złożem, a w przypadku wydobywania węgla brunatnego – do 6 lat.

"Obecnie brak jest ratio legis, aby w obrocie prawnym funkcjonowały przepisy pozwalające na jednokrotne wydłużanie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie ww. kopalin bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - podkreślono w uzasadnieniu ustawy.

Dodano w nim ponadto, że uchylenie obowiązujący przepisów w tej sprawie ma również na celu wyeliminowanie wątpliwości dotyczących ich potencjalnej niezgodności z przepisami unijnymi.

Rząd zajmie się we wtorek także projektem noweli o gospodarce nieruchomościami. Celem nowych przepisów - według resortu rozwoju, pracy i technologii jest usprawnienie gospodarowania nieruchomościami publicznymi m.in. poprzez uproszczenie procedury dotyczące zgody na ich dzierżawę.

Projektowane przepisy mają na celu uproszczenie m.in. procedury wyrażania zgody na wydzierżawienie, wynajęcie lub użyczenie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu publicznego. W myśl projektowanych przepisów wojewoda ma być umocowany do żądania od starostów i innych organów przekazania informacji o nieruchomościach państwowych.

Źródło:PAP

Komentarze