Reklama

Górnictwo

Minister Energii podpisał rozporządzenie o normach jakości paliw

Fot. Pixabay / zdjęcie ilustracyjne
Fot. Pixabay / zdjęcie ilustracyjne

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski podpisał rozporządzenia do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw.

Regulacje określają m. in. parametry węgla, który będzie mógł być sprzedawany na rynku - została sprecyzowana dopuszczalna zawartość siarki, popiołów, wilgoci, wartości opałowej oraz wymiar ziarna.

- Przepisy rozporządzenia o monitorowaniu i kontrowaniu jakości paliw wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz uwzględniają możliwości nabycia paliw przez najmniej zamożne gospodarstwa domowe - podkreśla minister Krzysztof Tchórzewski. - Dzięki tym przepisom z rynku detalicznego wyeliminowane zostanie paliwo stałe nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych - czyli muły węglowe i flotokoncentraty.

Poprawa jakości powietrza jest procesem, na który składa się wiele elementów m.in. wyeliminowanie spalania śmieci, jakość kotłów, jakość paliw czy wyeliminowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych tj. pochodzących z silników spalinowych. Skumulowanie tych działań doprowadzi do istotnej poprawy jakości powietrza – dodaje.

Nowe przepisy umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie jakości paliw stałych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych powstałych w trakcie ich spalania. Ustawa dotyczy gospodarstw domowych i małych jednostek spalania nie większych niż 1MW.Takie rozwiązanie wprowadzane jest po raz pierwszy, do tej pory jakość paliw stałych nie była regulowana.

W ustawie zaproponowano nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu świadectwa jakości, które ma określić niezbędne parametry paliwa stałego dla kupującego. Dzięki temu kupujący uzyska rzetelną wiedzę na temat nabywanego produktu. Za wprowadzenie do obrotu paliw niezgodnych z wymogami ustawy i rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – przewidziano kary grzywny od 50 do 500 tys. zł lub karę pozbawienia wolności do lat 3. Za wykroczenia mniejszej wagi (np. niewystawienie świadectwa jakości lub wystawienie takiego, w którym wartości parametrów paliwa stałego są niezgodne ze stanem faktycznym) będzie można wymierzyć karę grzywny od 10 do 100 tys. zł.

Indywidualni nabywcy paliw stałych nie będą kontrolowani. Kontrole odbywać się będą jedynie na składach paliw stałych, czyli w miejscach, w których można je kupić. Za kontrolę odpowiedzialna będzie Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Koszty kontroli będzie ponosił Skarb Państwa.

Rozporządzenia, jak informuje ME, były konsultowane i uzgadniane z ministerstwami oraz licznymi podmiotami: przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz instytucjami naukowymi. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego, Rady Dialogu Społecznego, Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, Platformy Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. W sumie w konsultacjach uczestniczyły 103 podmioty. Należy zaznaczyć, że do Ministerstwa Energii wpłynęło wiele listów obywateli, co świadczy o szerokim odbiorze prowadzonych konsultacji.

(ME)

Komentarze