Reklama

Górnictwo

JSW: przyjęto nowe zasady wynagradzania członków zarządu

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) przyjęli w czwartek nowe zasady wynagradzania członków zarządu i rady nadzorczej spółki, dostosowując je do zapisów ustawy z czerwca ub. roku. O zmianę wnioskował minister energii, reprezentujący głównego akcjonariusza – Skarb Państwa.

„Określenie nowych zasad wynagradzania w uchwale walnego zgromadzenia zapewni jawność i przejrzystość w zakresie poziomu i zasad wynagrodzenia członków organów zarządzających” – wskazał minister energii Krzysztof Tchórzewski we wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki w tej sprawie.

 

W czwartkowym głosowaniu akcjonariusze zaakceptowali zaproponowane przez Skarb Państwa zasady wynagradzania członków zarządu oraz rady nadzorczej wymaganą większością głosów.

 

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami określiła nowe zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i komunalnych osób prawnych.

 

Zgodnie z przyjętymi w czwartek zasadami, na całkowite wynagrodzenie członka zarządu JSW złoży się część stała, stanowiąca podstawowe miesięczne wynagrodzenie, oraz część zmienna, będąca wynagrodzeniem uzupełniającym za rok obrotowy spółki.

 

O wysokości stałego wynagrodzenia członków zarządu będzie decydować rada nadzorcza spółki, która jednak będzie ograniczona w tym zakresie wyznaczonymi widełkami kwotowymi: miesięczna pensja prezesa JSW powinna kształtować się między 7 a 15-krotnością przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez GUS, a pensja członka zarządu między 7 a 12-krotnością przeciętnej płacy.

 

Natomiast wynagrodzenie zmienne, którego wysokość nie może przekroczyć wielkości wynagrodzenia stałego, zależy od poziomu realizacji postawionych przez menedżerami celów zarządczych. Wśród nich jest m.in. realizacja EBITDA grupy kapitałowej JSW zgodnie z planem techniczno-ekonomicznym na dany rok, realizacja projektów inwestycyjnych wynikających z programu restrukturyzacji spółki, realizacja poziomu i struktury produkcji węgla zgodnie z planem oraz zwiększenie wydajności na jednego zatrudnionego w spółce.

 

Inne parametry, które będą brane pod uwagę przy decydowaniu o wysokości zmiennego wynagrodzenia członków zarządu JSW, to wykonanie wskaźnika mining cash cost na poziomie niższym od określonego w planie, a także wykonanie do połowy tego roku dodatkowych celów, postawionych przed zarządem przez Skarb Państwa. To m.in. wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy we wszystkich spółkach grupy kapitałowej oraz ukształtowanie składów rad nadzorczych w spółkach grupy tak, by wszyscy ich członkowie posiadali stosowne uprawnienia do zasiadania w radach.

 

Wynagrodzenie zmienne przysługuje członkom zarządu JSW dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie. Wcześniej nieuzyskanie absolutorium nie miało wpływu na wynagrodzenia menedżerów.

 

Zgodnie z czwartkową uchwałą akcjonariuszy, wypłata części wynagrodzenia zmiennego może być odroczona w czasie nawet na trzy lata, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi celami zarządczymi - wówczas odroczona część wynagrodzenia zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego.

 

Odchodzącemu ze stanowiska członkowi zarządu może być przyznana odprawa, jednak nie wyższa niż 3-krotność stałej części wynagrodzenia, jeżeli przepracował wcześniej pełny rok. Według nowych zasad, członek zarządu JSW nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach spółek z grupy kapitałowej.

 

Akcjonariusze ustalili też w czwartek wysokość wynagrodzeń członków rady nadzorczej JSW. Ich miesięczna pensja będzie równa przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłat nagród z zysku) w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanemu przez GUS, natomiast przewodniczący rady będzie zarabiał 1,2 przeciętnej płacy. Wynagrodzenie nie przysługuje, jeżeli członek rady nie wziął udziału w jej posiedzeniu i nie usprawiedliwił nieobecności.

 

Zobacz także: Górnicy ze zlikwidowanej kopalni Makoszowy znów zatrudnieni

Reklama

Komentarze

    Reklama