Reklama

Górnictwo

Famur: Skokowy wzrost przychodów w 2017 r.

Fot. www.famur.com.pl
Fot. www.famur.com.pl

W 2017 roku Grupa FAMUR zwiększyła przychody o 42 procent do 1,46 mld zł. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wzrosła do poziomu 292 mln zł, tj. o 22 proc. w porównaniu z 2016 r. Zadłużenie Grupy FAMUR kształtuje się na niskim poziomie – wskaźnik długu netto / EBITDA wyniósł 0,3 na koniec 2017 r., a udział eksportu w sprzedaży wzrósł do 38 procent.

Wynik spółki to rezultat  realizacji strategii rozwoju Grupy pozwalającej pozyskiwać nowe kontrakty oraz rozwijać kompleksową ofertę dla szeregu obszarów przemysłu. W 2017 roku pierwsze wymierne efekty przyniosła konsolidacja rynku okołogórniczego w Polsce związana z prowadzoną integracją potencjałów Famuru i Kopeksu. Proces od strony operacyjnej został praktycznie zakończony. W wynikach Grupy widać już pierwsze efekt finansowe wprowadzonych zmian oraz umocnienia pozycji rynkowej.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu zrealizowanych przychodów, które wyraźnie wskazują, że koniunktura w naszej branży zaczyna się odbijać, choć pozytywne trendy rynkowe przyniosły również dynamiczny wzrost kosztów, z którym przyszło nam się zmierzyć szczególnie w drugiej połowie roku. Niemniej jednak uważamy, że aktualna sytuacja rynkowa oraz osiągnięte w minionym roku przychody są solidną bazą dla wprowadzenia w życie nowych planów rozwoju Grupy. Dlatego analizujemy nowe scenariusze, skoncentrowane na budowaniu naszej biznesowej obecności na zagranicznych rynkach, w różnych regionach świata. W kraju systematycznie doskonalimy ofertę, uzupełniając jej kompleksowość i innowacyjność. Obok maszyn górniczych, dostarczamy coraz więcej rozwiązań dla energetyki oraz logistyki przeładunkowej w portach – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A. – Jako rodzimy producent zbudowaliśmy silną pozycję w Polsce i chcemy ją utrzymać, uczestnicząc w procesie modernizacji krajowego górnictwa. To jednak nie koniec naszych ambicji. Chcemy, żeby FAMUR był firmą globalną, dlatego skupiamy się na ekspansji zagranicznej i cały czas pozyskujemy kontrakty na kluczowych rynkach. Te działania przyniosły w ubiegłym roku wymierne efekty. Uważam, że i w tym roku wykorzystamy szansę, jaką daje nam utrzymująca się dobra koniunktura w branży wydobywczej zarówno na rynkach, gdzie już zbudowaliśmy mocną pozycję, ale również na rynkach wschodzących, które w perspektywie długoterminowej będą stanowić naturalną bazę rozwoju – dodaje.

Rozwój Grupy FAMUR wpisuje się również w plan polskiego rządu tj. w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju oraz program dla sektora górnictwa węgla kamiennego przyjęty w styczniu 2018 roku. Od początku IV kwartału 2017 r. Grupa informowała w raportach giełdowych o wygranych istotnych kontraktach o wartości ponad 460 mln zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku wartość ta była o połowę mniejsza). W związku z rządowym programem dla górnictwa, nakładami inwestycyjnymi planowanymi m.in. przez Polską Grupę Górniczą, Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie i Bogdankę oraz poprawą sytuacji finansowej spółek, spodziewany jest dalszy wzrost zamówień z tego sektora.

Ze względu na fakt posiadania mocnej pozycji na krajowym rynku i kompleksowość oferty Grupa FAMUR planuje aktywne uczestnictwo w procesie modernizacji krajowego górnictwa, ale również rozszerzenie dotychczasowej ekspansji zagranicznej. Za perspektywiczne rynki eksportowe uznawane są Rosja, Kazachstan, Turcja, Indonezja, Argentyna i Meksyk. Grupę FAMUR interesują także nowe kierunki rozwoju, jak: Indie, Chiny, USA, Kanada i Australia. Dlatego trwają obecnie prace analityczne nad opracowaniem strategii ekspansji zagranicznej. Rozpatrywane są różne scenariusze, przewidujące zarówno rozwój organiczny, jak i strategiczne alianse, jeśli będą one gwarantować wymierne korzyści Grupie.

Zdobyliśmy praktyczne doświadczenie i unikatową wiedzę dzięki prowadzonej dotychczas działalności za granicą. Chcemy je wykorzystać do wyboru najbardziej optymalnego i prorozwojowego modelu naszej przyszłej globalnej strategii. Dlatego analizujemy i oceniamy różne warianty. Chcąc uzyskać rzeczywisty efekt globalnego charakteru naszej aktywności i budować dzięki niej wartość dodaną w wieloletniej perspektywie, musimy właściwie wybrać obszary, gdzie dostrzegamy realne możliwości rozwoju. Jednocześnie powinny być to obszary czy projekty, które zapewnią największy potencjał dla przychodów Grupy. Dzięki temu efektywnie wykorzystamy nasze obecne przewagi i kompetencje – podkreśla Bartosz Bielak, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za przygotowanie globalnej strategii.

Grupa planuje przedstawienie strategii akcjonariuszom i inwestorom w III kw. tego roku.

Wyniki w segmentach

Od III kwartału 2017 r. oprócz segmentów Underground (kompleksy ścianowe, chodnikowe i transportowe) i Surface (przeładunek i górnictwo odkrywkowe), w związku z nabyciem Grupy KOPEX Grupa FAMUR raportuje również działalność w segmentach Elektryka i Usługi dla górnictwa.

Grupa FAMUR uzyskała w 2017 roku przychody w wysokości 1,46 mld zł, były o 42 proc. wyższe niż w 2016 roku. EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniosła 292 mln zł, tj. o 22 proc. więcej w porównaniu do 2016 roku. Skonsolidowany zysk netto za 2017 r. zamknął się kwotą 58 mln zł i był niższy o 38 proc. niż w 2016 r. ze względu na odczuwalny szczególnie w II połowie 2017 dynamiczny wzrost bazy kosztowej oraz zdarzenia jednorazowe, w szczególności rozpoznanie odpisów i rezerw w związku z kontrolami podatkowymi.

Utworzenie rezerw i odpisów wynika z dużej ostrożności, z jaką podochodzimy do wszelkich ryzyk towarzyszących działalności spółki. Wpływ na niniejszą decyzję miała w szczególności obserwowana zmiana podejścia organów podatkowych w interpretacji przepisów podatkowych. Warto podkreślić, iż rozliczenia podatkowe były zgodne z obowiązującymi w tym okresie przepisami prawa, jednolitym stanowiskiem organów podatkowych, orzeczeniami sądów administracyjnych oraz zostały potwierdzone wynikiem kontroli podatkowej w 2013 r. – podkreśla Prezes Zarządu FAMUR S.A.

Wyniki Grupy w 2017 roku mogłyby być jeszcze wyższe, gdyby nie fakt wzrostu bazy kosztowej w obszarze pracy, usług, cen materiałów i surowców. Skala wzrostu kosztów w II połowie 2017 roku była pewnym zaskoczeniem dla podmiotów działających w przemyśle. Branża liczyła się ze wzrostem kosztów surowców i presją na wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw, jednak okazały się one wyższe niż zakładano.

Wraz ze wzrostem zamówień, w drugiej połowie roku 2017, odczuliśmy dynamiczny wzrost kosztów wytworzenia. W ubiegłym roku Grupa realizowała przede wszystkim kontrakty, które pozyskane były w 2016 r. i z początkiem 2017 r., w oparciu o wyceny z tamtego okresu. Ofert tych nie można było renegocjować, z tego względu w krótkim terminie widoczny był okresowy spadek marży. Warto w tym miejscu podkreślić, że wycena kontraktów negocjowanych od trzeciego kwartału 2017 roku uwzględnia już nową bazę kosztową, dzięki czemu w najbliższym czasie marża powinna powrócić do optymalnych poziomów – komentuje Mirosław Bendzera.

Fuzja z Grupą KOPEX

Dodatkowym motorem rozwoju Grupy FAMUR jest finalizowana fuzja z Grupą KOPEX. W ramach uwolnienia efektów synergii dokonano już m. in. centralizacji sprzedaży, wsparcia sprzedaży, kooperacji i logistyki. Opracowano też optymalny model struktury operacyjnej zakładający integrację części maszynowej obu Grup. Wytypowano też aktywa przeznaczone do dezinwestycji oraz doprecyzowano zasady współpracy między spółkami w grupie. To połączenie rozszerza ofertę Grupy FAMUR, dzięki czemu umocni ona swój kompleksowy charakter.

FAMUR, dzięki właściwym decyzjom dotyczącym unowocześnienia struktury zarządczej i odpowiedzialnej polityce inwestycyjnej dziś skutecznie korzysta na ożywieniu rynku, zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Dzięki inwestycjom w nowe technologie oraz ciągłemu procesowi doskonalenia i rozszerzania oferty nasze produkty i usługi będą jeszcze skuteczniej konkurować na rynku globalnym. Połączenie z Kopeksem rozszerza nasze kompetencje na coraz bardziej konkurencyjnym rynku i w sposób wymierny pozwala budować dodatkową wartość Grupy – mówi Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR S.A.

Awans w indeksach i wzrost kapitalizacji

W grudniu 2017 roku FAMUR awansował do indeksu giełdowego mWIG40. Roczna stopa zwrotu z inwestycji w akcje Famuru to około 16 proc. W tym samym okresie wartość indeksu mWIG40 spadła o 6 proc., a WIG20 wzrósł o 3 proc. Kapitalizacja Famuru na giełdzie wynosi ponad 3,4 mld zł.

Na poziom zyskowności sprzedaży wpłynęły: presja płacowa, wzrost cen stali i rosnące koszty kooperacji.

Wyniki Grupy FAMUR po I kwartale 2018 r. zostaną opublikowane 28 maja.

(Famur/jk)

Reklama

Komentarze

    Reklama