Reklama

Gaz

Zysk netto grupy PGNiG w II kw '18 wyniósł 704 mln zł, zgodnie z szacunkami

Fot.: PGNiG
Fot.: PGNiG

Skonsolidowany zysk netto PGNiG w drugim kwartale 2018 roku wzrósł do 704 mln zł z 499 mln zł rok temu, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w komunikacie. Zgodne z zapowiedzami są też inne pozycje wyników PGNiG.

Skonsolidowana EBITDA PGNiG w II kwartale 2018 roku wzrosła o 15,5 proc. rdr, do 1,63 mld zł z 1,41 mld zł rok wcześniej.

Skonsolidowany wynik EBIT wyniósł 969 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 768 mln zł (wzrost rdr o 26,2 proc.).

Skonsolidowane przychody w drugim kwartale 2018 roku wyniosły 7,639 mld zł, podczas gdy rok temu były na poziomie 7,165 mld zł (+6,6 proc.).

Narastająco od początku 2018 roku przychody grupy PGNiG wynoszą 20,89 mld zł (+11 proc. rdr), EBITDA 4,3 mld zł (+2,9 proc.), EBIT 2,97 mld zł (+4,6 proc.), a zysk netto 2,27 mld zł (+8,2 proc. rdr).

W komentarzu do wyników zarząd PGNiG podał, że na wzrost rdr zysku EBIT w pierwszym półroczu 2018 roku wpływ miały przede wszystkim wzrost marży na sprzedaży ropy naftowej, wyższa marża na sprzedaży usług, nieznaczny wzrost marży na sprzedaży pozostałych produktów, w tym energii elektrycznej, helu, LPG i siarki, rozwiązanie rezerw aktualizujących na środki trwałe i na zapasy LNG, a także zawiązanie niższych niż przed rokiem rezerw operacyjnych.

"Mimo nietypowo ciepłej wiosny, sprzedaż gazu wzrosła o 8 proc., co jest m.in. zasługą szybkiego tempa rozwoju gospodarczego Polski i rosnących mocy elektrowni i elektrociepłowni opalanych gazem. Największy wpływ na wynik grupy miały jednak rosnące ceny ropy i gazu na światowych rynkach, które w przypadku segmentu Obrót i Magazynowanie doprowadziły do wyraźnego wzrostu kosztów" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

"Z drugiej strony jednak wysokie ceny surowców przełożyły się na bardzo dobre wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie" – dodał.

PGNiG o ponad 50 proc. zwiększył wolumen importu LNG. W pierwszym półroczu 2018 roku gaz skroplony stanowił 18 proc. dostaw z zagranicy, podczas gdy rok wcześniej 13 proc. Udział dostaw z kierunku wschodniego spadł z 80 do 77 proc. r/r. Wzrost wolumenu dostaw LNG to przede wszystkim konsekwencja rozpoczęcia realizacji dodatkowego kontraktu na dostawy gazu skroplonego z Kataru oraz umowy średnioterminowej z Centrica.

W pierwszym półroczu 2018 roku nakłady inwestycyjne GK PGNiG na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyniosły 1,4 mld zł i były o 20 proc. wyższe rok do roku.

Poniżej wybrane skonsolidowane dane finansowe w II kwartał 2018 roku i ich porównanie do wyników z II kwartału 2017 roku.

II kw. 2018 roku

II kw. 2017 roku

różnica

YTD 2018

Y2017

różnica

Skonsolidowane przychody

7 639

7 165

6,6%

20 886

18 817

11,0%

Skons. wynik EBITDA, w tym:

1 626

1 408

15,5%

4 300

4 177

2,9%

Poszukiwanie i Wydobycie

1 187

863

37,5%

2 567

2 239

14,6%

Obrót i Magazynowanie

-208

-269

-22,7%

-29

89

-132,6%

Dystrybucja

621

691

-10,1%

1 384

1 383

0,1%

Wytwarzanie

65

171

-62,0%

466

580

-19,7%

Skonsolidowany wynik EBIT

969

768

26,2%

2 974

2 842

4,6%

Skonsolidowany wynik netto

704

499

41,1%

2 270

2 098

8,2%

POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE

Przychody segmentu w drugim kwartale wzrosły r/r o 30 proc. do 1,68 mld zł.

"To przede wszystkim konsekwencja rosnących cen ropy i gazu na światowych rynkach. Średnia kwartalna cena ropy, wyrażona w złotych, była w tym okresie aż o 39 proc. wyższa niż przed rokiem. Z kolei średnia kwartalna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła 94,39 zł (za MWh) – o ponad 28 proc. więcej niż w II kwartale 2017 roku" - napisano w komunikacie.

Segment poprawił również wyniki operacyjne: wydobycie gazu r/r wzrosło o ok. 3 proc. – do 1,07 mld m sześc., a ropy o 20 proc. – do 324 tys. ton.

OBRÓT I MAGAZYNOWANIE

Segment zwiększył w drugim kwartale przychody o 11 proc. r/r, do 5,56 mld zł co jest efektem wyższej średniej ceny sprzedaży gazu. Jednocześnie wzrosły koszty operacyjne segmentu, przede wszystkim wskutek wyższych cen pozyskania gazu, co jest konsekwencją rosnących notowań węglowodorów na światowych rynkach.

W drugim kwartale 2018 r. koszty segmentu wyniosły 5,77 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 9 procent.

"Wyraźnie zwiększył się wolumen gazu dostarczonego do rafinerii i petrochemii, o blisko 19 proc., oraz elektrowni i elektrociepłowni – o prawie 31 proc. Na uwagę zasługuje także dynamiczny wzrost sprzedaży spółki PST (PGNiG Supply & Trading), która – oprócz tradingu na rynkach giełdowych – dostarcza także gaz i energię elektryczną do odbiorców detalicznych na rynku niemieckim i austriackim. W drugim kwartale 2018 r. PST sprzedała 0,72 mld m sześc. gazu – niemal o 50 proc. więcej niż rok wcześniej" - napisano w komunikacie.

Przychody segmentu ze sprzedaży energii elektrycznej w drugim kwartale wyniosły 0,47 mld zł, co oznacza wzrost o 17 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku.

W drugim kwartale GK PGNiG zwiększyła import gazu, który wyniósł 3,42 mld m sześc. i był o około 3 proc. wyższy niż przed rokiem.

DYSTRYBUCJA

"Mimo ciepłej wiosny, a także niższej niż przed rokiem stawki taryfy przesyłowej, GK PGNiG utrzymała poziom przychodów ze sprzedaży w segmencie Dystrybucja (niewielki spadek na poziomie 1 proc. r/r, do 1,14 mld zł). Wolumen dystrybuowanego gazu był niższy o 12 procent" - napisano w komunikacie.

WYTWARZANIE

"Wysokie temperatury przełożyły się także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Wolumen dostarczonego ciepła był mniejszy niż przed rokiem o 35 proc. (4,43 PJ), a przychody z jego sprzedaży spadły o 28 proc., do 172 mln zł" - napisano w komunikacie.

W przypadku energii elektrycznej spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 19 proc., do 599 GWh, czego skutkiem było obniżenie przychodów do 112 mln zł, a więc o 5 proc. mniej niż w II kw. 2017 r. Ogółem przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 347 mln zł i były niższe niż rok wcześniej o 15 procent.

Poniżej przedstawiamy wyniki finansowe grupy PGNiG w drugim kwartale 2018 roku w podziale na segmenty operacyjne. Dane w mln zł.

2Q2018

2Q2017

różnica

YTD2018

YTD2017

różnica

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody

1681

1295

29,8%

3660

3146

16,3%

Koszty operacyjne

1015

981

3,5%

1614

1456

10,9%

EBITDA

1187

863

37,5%

2567

2239

14,6%

zysk operacyjny

918

606

51,5%

2046

1690

21,1%

Obrót i magazynowane

Przychody

5561

5012

11,0%

15770

13709

15,0%

Koszty operacyjne

5862

5383

8,9%

15892

13722

15,8%

EBITDA

-208

-269

-22,7%

-29

89

--

zysk operacyjny

-255

-321

-20,6%

-122

-13

--

Dystrybucja

Przychody

1136

1141

-0,4%

2687

2610

3,0%

Koszty operacyjne

972

910

6,8%

1760

1687

4,3%

EBITDA

621

691

-10,1%

1384

1383

0,1%

zysk operacyjny

390

462

-15,6%

927

923

0,4%

Wytwarzanie

Przychody

347

408

-15,0%

1265

1267

-0,2%

Koszty operacyjne

502

435

15,4%

1019

885

15,1%

EBITDA

65

171

-62,0%

466

580

-19,7%

zysk operacyjny

-28

81

-134,6%

246

382

-35,6%

MZ / PAP

 

Reklama

Komentarze

    Reklama