Reklama

Gaz

Sąd unieważnił ważny przetarg związany z budową Baltic Pipe

Fot. www.baltic-pipe.eu
Fot. www.baltic-pipe.eu

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie stwierdził nieważność przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla tłoczni gazu Odolanów. Jest ona bezpośrednio związana z realizacją projektu Baltic Pipe.

Przedmiotem pozwu złożonego przez firmę Control Process S.A były 4 zarzuty względem oferty złożonej przez konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz PROJPRZEM Sp. z o.o.: 

  • rażąco niska cena ofertowa;
  • brak doświadczenia konsorcjum przy realizacji podobnych inwestycji;
  • brak wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa;
  • niespełnienie przez konsorcjum wymagań formalnych Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie potwierdzenia doświadczenia. 

Sąd Arbitrażowy oddalił pierwsze 3 zarzuty stwierdzając, że są bezpodstawne, natomiast czwarty dot. wymagań formalnych SIWZ - zgodnie ze swoją interpretacją - uznał za uzasadniony i na tej podstawie wydał wyrok unieważniający wybór oferty konsorcjum Atrem S.A., JT S.A. PIP Makrum S.A. oraz PROJPRZEM Sp. z o.o. 

Z uwagi na fakt, iż pozostałe oferty złożone przez oferentów w postępowaniu na wybór wykonawcy tłoczni Odolanów znacznie przekraczają budżet przeznaczony na tę inwestycję, Gaz-System podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

Gaz-System poinformował, że przeprowadzi nowe postępowanie dot. wyboru wykonawcy tłoczni Odolanów. Postępowanie to zostanie przeprowadzone w trybie, który nie wpłynie na zakładany pierwotnie harmonogram realizacji tej inwestycji. 

W nowym postępowaniu zakupowym spółka doprecyzuje postanowienia SIWZ dotyczące potwierdzenia doświadczenia, które wzbudziły wątpliwości interpretacyjne. Nie zmieni to jednak istoty warunków zawartych w SIWZ. 

Nowa tłocznia gazu Odolanów odpowiedzialna będzie za zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe. Stanowić będzie również istotny element Korytarza Północ – Południe.

Komentarze