Reklama

Gaz

Prezes URE zatwierdził nowe metody kalkulacji opłat dla polskiego odcinka gazociągu Jamał - Europa

Fot. www.europolgaz.com.pl
Fot. www.europolgaz.com.pl

Prezes URE zatwierdził nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej oraz metody kalkulacji opłat dla polskiego odcinka gazociągu Jamał - Europa. Nowe zasady wchodzą w życie 1 czerwca 2020 r. o godz. 06:00.

Prezes URE zatwierdził, na czas nieokreślony, nową Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Polskiego Odcinka Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał – Europa. Decyzję regulator wydał po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz - System (OGP Gaz-System). Operator wcześniej - w marcu 2020 r. - poddał proponowane zmiany procedurze konsultacji społecznych.

Zmiany w instrukcji związane są przede wszystkim z dostosowaniem jej treści do grudniowej decyzji Prezesa URE, która ustaliła treść umowy o powierzenie obowiązków operatora systemu przesyłowego na polskim odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia, jaka została zawarta pomiędzy spółkami OGP Gaz-System a SGT EuRoPol GAZ. 

Zmiany w Mechanizmie zapewnienia neutralności kosztowej działań bilansujących dotyczą przede wszystkim wysokości i rodzajów zabezpieczeń, które użytkownik sieci przesyłowej ma obowiązek ustanowić. Wprowadzono również zmiany dotyczące zasad weryfikacji przez OSP wysokości ustanowionego zabezpieczenia. W nowym Mechanizmie zostały również zawarte postanowienia dotyczące wysokości zabezpieczeń ustanawianych przez użytkownika, któremu Gaz-System zawiesił przydział zdolności.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) opracowywana jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego (OSP) i przedkładana Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.

Instrukcja określa szczegółowe warunki korzystania z sieci przesyłowej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tej sieci, w tym warunki dotyczące przyłączania sieci dystrybucyjnych, urządzeń odbiorców końcowych, połączeń międzysystemowych oraz gazociągów bezpośrednich, wymagań technicznych dla urządzeń, instalacji i sieci wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą, warunki dotyczące kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, współpracy pomiędzy operatorami systemów gazowych, przekazywania informacji pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi a odbiorcami oraz parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu.

IRiESP zawiera wyodrębnioną część dotyczącą bilansowania systemu oraz zarządzania ograniczeniami systemowymi. Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci operatora systemu przesyłowego gazowego lub korzystający ze świadczonych przezeń usług, obowiązani są stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESP. Stanowi ona część umowy o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych lub umowy kompleksowej. (URE)

Komentarze